Starosta Zduńskowolski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska – Referat Ochrony Środowiska

Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25,  

2. Nazwa stanowiska:             podinspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)    wykształcenie wyższe lub średnie;

4)    minimum 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego; 

5)    kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)    posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania dodatkowe 

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o lasach, prawo ochrony środowiska, o rybactwie śródlądowym, o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,

2) rzetelność, sumienność i inicjatywa w pracy;

3) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1) Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o lasach związanych z wydawaniem zaświadczeń, czy grunt objęty jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty Zduńskowolskiego określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej;

2) Wydawanie decyzji zgodnie z ustawą o lasach, będących w kompetencji starosty;

3) Prowadzenie spraw dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;

4) Wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego; 

5) Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

6) Przyjmowanie zgłoszeń instalacji z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .  

6. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny;

2)    dyplom ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej;

3)    kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4)    dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)    kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;2

7)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności   z Krajowego Rejestru Karnego);2

8)    oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2

9)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2

10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym  stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy)2;

11) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:   do 03.04.2024 roku do godziny 14.00

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska – Referat Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”

 

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Dodatkowe informacje:

1) Lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się  o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530 ze zm.);

3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)  przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2023 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 15.06.2023 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 21.03.2024 roku

 Załączniki:

Ogłoszenie konkursu
kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie konkurs
Lista Kandydatów