Starosta Zduńskowolski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora 

Wydział Finansowo-Księgowy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25

2. Nazwa stanowiska:      podinspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie wyższe lub średnie;

4) minimum 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego;

5)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 
II. Wymagania dodatkowe 

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów wykonawczych do w/w przepisów; Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej;

2) biegła znajomość obsługi komputera a m. in. Programów Microsoft Word, Microsoft Excel oraz obsługa poczty elektronicznej;

3) znajomość programu Księgowy Księgowość Budżetowa SIGID;

4) rzetelność, dokładność, sumienność i inicjatywa w pracy;

5) umiejętność pracy w stresie;

6) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

 
4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1) obsługa finansowo – księgowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

2) obsługa finansowo-księgowa należności budżetowych z tytułu zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego polegającą na przypisywaniu należności budżetowych, naliczaniu odsetek od nieterminowych wpłat, dekretowaniu i ewidencjonowaniu w urządzeniach księgowych wszystkich operacji  dotyczących tych należności, informowaniu stanowiska d/s windykacji należności o konieczności podjęcia działań windykacyjnych wobec dłużników zalegających z płatnością należności.

3) sporządzanie sprawozdania Rb- 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t., 

4) sporządzanie sprawozdania Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tyt. wykonania przez j.s.t. zadań zleconych 

5) obsługa finansowo-księgowa rachunku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego polegająca na dekretacji oraz ewidencjonowaniu w urządzeniach księgowych wszystkich operacji na tym rachunku, okresowym odprowadzaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dochodów do   budżetu państwa.

6) obsługa finansowo-księgowa dochodów z tyt. udostępniania zasobu geodezyjnego polegającą na bieżącym uzgadnianiu wpływów dot. zasobu geodezyjnego.

7) archiwizacja dokumentacji wydziałowej.

 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% .  

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej;

3) oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;2

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);2

8) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2

10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym  stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy)2;

11) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:   do 12 grudnia 2022 roku do godziny 15.30

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1) lista osób, które spełniły wymagania formalne i przechodzą do drugiego etapu naboru oraz wynik naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530);

3) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4) Z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, oferty kandydatów którzy nie spełnili wymagań niezbędnych zostaną odesłane, a oferty spełniające wymagania będą przechowywane zgodnie                z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy;

6) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/2021 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 14.12.2021 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 29.11.2022 rokuZałączniki:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
Oświadczenie
Oświadczenie
Lista kandydatów