Zakresy obowiązków pracowników Wydziału Finansowo - Księgowego
 
Anna Królikowska - Skarbnik
Pokój 3A
tel. 43 824 42 15
mail: skarbnik@powiatzdunskowolski.pl
Wykonywane czynności:
1.Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu Zduńskowolskiego.
2.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3.Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4.Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
a w szczególności:
- opracowywanie projektu budżetu Powiatu,
- dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian,
- sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,
- nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne Powiatu,
- przeprowadzenie kontroli finansowych: wstępnej i bieżącej, współpraca przy kontroli następczej,
- organizowanie obiegu dokumentów finansowych w Starostwie,
- nadzorowanie prowadzenia ewidencji majątku Powiatu,
- nadzorowanie wykonania zadań przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
- wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczegółowych,
- nadzorowanie pracy Wydziału Finansowo – Księgowego.
 
Lidia Papudzińska - Kierownik referatu ds. finansowo – księgowych
Główny księgowy Starostwa Powiatowego 
Pokój 3B
tel. 43 824 42 36
Wykonywane czynności:
1.Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rachunkowości Starostwa Powiatowego  zgodnym z obowiązującymi przepisami.
2.Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu powiatu.
3.Nadzór nad sprawozdawczością z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu powiatu i funduszy celowych.
4.Okresowa kontrola ewidencji i instrukcji druków ścisłego zarachowania.
5.Dekretowanie bezgotówkowych dowodów księgowych zewnętrznych  otrzymanych przy wyciągach bankowych dla potrzeb ewidencji budżetu i jednostki oraz sprawdzanie pod względem formalno rachunkowym stanu gotówki figurującej na wyciągu bankowym jednostki i budżetu.
6.Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno -rachunkowym.
7.Obsługa finansowo – księgową Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych polegająca na sprawdzaniu pod względem formalno – rachunkowym wszystkich dokumentów realizowanych z funduszu, sprawdzeniu, czy dysponowane środki nie spowodują przekroczenia planu wydatków funduszu, przypisywanie należności i odsetek funduszu, dekretowanie i bieżące dokonywanie zapisów w urządzeniach księgowych, analizowanie stanu należności, zobowiązań i planu wykorzystania środków funduszu, sporządzanie informacji z zakresu planowania i sprawozdawczości.
8.Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także windykacja należności Powiatu i Skarbu Państwa – za wyjątkiem należności Skarbu Państwa wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami w oparciu o obowiązujące podstawy prawne.
9.Sprawdzanie pod względem rachunkowym prawidłowości sporządzanych raportów kasowych oraz dekretacji dokumentów kasowych.
 
Specjalista
Pokój 3B
tel. 43 824 42 37
Wykonywane czynności:
1.Sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki oraz bilansu skonsolidowanego powiatu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.
2.Sporządzanie sprawozdań jednostkowych Starostwa Powiatowego oraz zbiorczych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz  zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych.
3.Sporządzanie informacji kwartalnej o wykorzystaniu dotacji celowych budżetu państwa.
4.Opracowywanie projektu budżetu powiatu na podstawie złożonych i przyjętych przez Zarząd Powiatu projektów planów jednostkowych, w tym jednostek pomocy społecznej,  Starostwa Powiatowego oraz zadań inwestycyjnych, w tym zadań wieloletnich. 
5.Sporządzanie uchwał Rady Powiatu oraz Zarząd Powiatu w zakresie zmian w budżecie powiatu oraz zmian w układzie wykonawczych jednostek pomocy społecznej oraz  Starostwa Powiatowego.
6.Sporządzanie analiz w zakresie wykonania budżetu jednostek pomocy społecznej oraz  Starostwa Powiatowego.
7.Sporządzanie informacji półrocznej oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu.
8.Sporządzanie rocznych informacji wynikających z ustawy o finansach publicznych.
9.Przygotowywanie materiałów niezbędnych do przedkładanych wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych, w tym środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym pracy Wydziału, współpraca z wydziałami merytorycznymi w ww. zakresie, realizacja postanowień zawartych umów w zakresie finansowo – budżetowym.
10.Przygotowywanie wieloletnich prognoz obciążenia budżetu powiatu związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, wieloletnich zadań inwestycyjnych, zaciąganiem kredytów na cele ww. 
11.Współdziałanie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie przygotowania realizacji budżetu oraz bieżącego zabezpieczenia środków finansowych.
12.Czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji w zakresie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych Starostwa Powiatowego w zakresie obejmującym Wydział Finansowo – Księgowy. 
13.Sporządzanie bieżącej korespondencji dotyczącej Wydziału.
 
Mirosława Gajewska - Inspektor 
Pokój 3A
tel. 43 824 42 33
Wykonywane czynności:
1. Obsługa finansowo-księgową Starostwa Powiatowego – jednostki budżetowej polegająca na:
- sprawdzaniu pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych
- sprawdzaniu, czy dysponowane środki nie spowodują przekroczenia planu   wydatków
- dekretowaniu bezgotówkowych dowodów księgowych zewnętrznych, otrzymanych przy wyciągach  bankowych dotyczących dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego
- przypisywaniu należności i odsetek stanowiących dochody budżetu Starostwa
- dekretowaniu i bieżącym dokonywaniu zapisów w urządzeniach księgowych oraz analizowaniu stanu należności, zobowiązań, planu realizacji dochodów i wydatków budżetu
- informowaniu stanowiska ds. windykacji należności o konieczności wszczęcia działań wobec dłużników zalegających ze spłatą należności
- sporządzaniu informacji z zakresu planowania i sprawozdawczości
2. Prowadzenie rejestru zawartych umów dotyczących realizacji wydatków Starostwa
3. Prowadzenie rejestru wydatków strukturalnych z zakresu budżetu Starostwa
 
Halina Krata - Specjalista 
Pokój 3A
tel. 43 824 42 34
Wykonywane czynności:
1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie ich umorzenia oraz współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie prawidłowej gospodarki i ewidencji środków trwałych.
2. Obsługa finansowo-księgowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegająca na :
- sprawdzaniu pod względem formalno-rachunkowym wszystkich dokumentów księgowych funduszu,
- sprawdzaniu czy wypłata dysponowanych środków nie spowoduje przekroczenia planu wydatków funduszu,
- przypisywaniu należności funduszu i informowaniu stanowiska d/s windykacji należności o konieczności wszczęcia działań  wobec dłużników zalegających z zapłatą,
- naliczaniu odsetek od nieterminowych wpłat, dekretacja oraz ewidencjonowanie w urządzeniach księgowych wszystkich operacji funduszu oraz analizowaniu stanu środków, należności i zobowiązań, 
- sporządzaniu informacji z zakresu planowania i sprawozdawczości.
3.Obsługa finansowo-księgowa należności budżetowych z tytułu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego polegająca na:
- przypisywaniu należności budżetowych,
- naliczaniu odsetek od nieterminowych wpłat,
- bieżącym ewidencjonowaniu w urządzeniach księgowych wszystkich operacji dotyczących tych należności,
informowaniu stanowiska d/s windykacji należności o konieczności podjęcia działań windykacyjnych wobec dłużników zalegających z płatnością należności,
- sporządzaniu informacji z zakresu planowania i sprawozdawczości.
4. Prowadzenie rejestru zawartych umów oraz rejestru wydatków strukturalnych z realizacji wydatków PFGZGiK.
5. Archiwowanie programu księgowego SIGID na płytach CD-R
6. Wykonywanie czynności wynikających z instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu na potrzeby Wydziału Finansowo- Księgowego w zakresie współdziałania z terenowymi organami administracji rządowej, z komórkami własnej jednostki, powiatowymi jednostkami samorządowymi oraz innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami.
 
Mirosława Piegat - Księgowa 
Pokój 3A
tel. 43 824 42 35
Wykonywane czynności:
1. Prowadzenie podręcznej kasy na potrzeby Starostwa.
2. Dekretowanie dowodów kasowych.
3. Okresowe sporządzanie raportów kasowych.
4. Sporządzanie przelewów środków budżetowych, funduszy celowych, do dokumentów realizowanych w formie bezgotówkowej.
5. Bieżące dostarczanie oraz odbiór dokumentów z banku prowadzącego rachunek.
6. Obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Funduszu Pracy polegająca na:
- sprawdzaniu pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych dotyczących funduszu,
- sprawdzaniu, czy wypłata dysponowanych środków nie spowoduje przekroczenia planu wydatków,
- przypisywaniu należności i bieżącym informowaniu wydziały merytoryczne o  stanie należności dłużników mających należności wymagalne oraz informowaniu stanowiska d/s windykacji o konieczności wszczęcia działań wobec dłużników zalegających ze spłatą należności,
- naliczaniu odsetek od nieterminowych wpłat,
- bieżącym ewidencjonowaniu w urządzeniach księgowych wszystkich operacji dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Pracy,
- sporządzaniu informacji z zakresu planowania i sprawozdawczości.
7. Bieżąca współpraca z bankiem obsługującym budżet powiatu w tym realizacja czynności związanych z wyborem banku z trybie zasad ustawy o zamówieniach publicznych.
8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku VAT w szczególności:
- rejestru sprzedaży,
- rejestru zakupu,
- miesięcznej deklaracji rozliczeniowej,
- przelewu środków do  Urzędu Skarbowego
- wewnętrznych rozksięgowań.
9. Współudział przy opracowywaniu przepisów wewnętrznych ( instrukcje,zarządzenia).
 
Dorota Pilecka - Księgowa 
Pokój 3A
tel. 43 824 42 34
Wykonywane czynności:
1. Prowadzenie kont bilansowych i pozabilansowych  budżetu powiatu.
2. Dekretowanie dokumentów księgowych otrzymanych z wyciągiem bankowym dla potrzeb ewidencji budżetu powiatu.
3. Bieżące dokonywanie zapisów na kartach analitycznych budżetu powiatu.
4. Bieżące przeprowadzanie analizy zapisów na kartach analitycznych.
5. Analiza i realizacja dyspozycji przekazania środków finansowych podległym jednostkom.
6. Prowadzenie rejestru przyjętych dyspozycji przelewu środków pieniężnych.
7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji druków ścisłego zarachowania.
8. Przyjmowanie od podległych jednostek sprawozdań okresowych i sprawdzanie prawidłowości sporządzenia ich pod względem formalno-rachunkowym.
9. Obsługa finansowo księgowa PFOŚ iGW polegająca na :
- sprawdzaniu pod względem formalno-rachunkowym wszystkich dokumentów księgowych funduszu,
- sprawdzaniu czy wypłata dysponowanych środków nie spowoduje przekroczenia 
- planu wydatków funduszu,
- dekretacja oraz ewidencjonowanie w urządzeniach księgowych wszystkich operacji funduszu oraz analizowaniu stanu środków, należności i zobowiązań ,
- sporządzaniu informacji z zakresu planowania i sprawozdawczości.
- prowadzeniu rejestru zawartych umów na wydatki PFOŚiGW.
10. Obsługa finansowo księgowa rachunku sum depozytowych.
11. Opracowywanie informacji dotyczących planów finansowych i sprawozdawczości.
12. Prowadzenie rejestru wydatków strukturalnych.
 
Beata Barton - Podinspektor
Pokój 3A
tel. 43 824 42 37
Wykonywane czynności:
1. Analiza realizacji planów finansowych jednostek oświatowych i placówek edukacyjno-wychowawczych na podstawie przedkładanych sprawozdań budżetowych jednostkowych.
2. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych powiatu na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ 
3. Sporządzanie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną w zakresie operacji finansowych.
4. Opracowywanie projektu budżetu powiatu w zakresie jednostek oświatowych i placówek edukacyjno- wychowawczych.
5. Opracowywanie układu wykonawczego budżetu powiatu oraz planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu na podstawie przyjętego budżetu powiatu              z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel , a także bieżąca jego aktualizacja pod kątem zmian w budżecie,  generowanie planów finansowych w systemie SIGID oraz informowanie podległych jednostek organizacyjnych o zaistniałych zmianach.
6. Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonywanie zmian i informowanie o ich wprowadzeniu jednostek organizacyjnych
7. Sporządzanie uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu w zakresie zmian w budżecie powiatu oraz zmian w układzie wykonawczym i w planach finansowych jednostek oświatowych oraz placówek edukacyjno- wychowawczych.
8. Sporządzanie informacji opisowej – półrocznej i rocznej- z wykonania budżetu powiatu.
9. Sporządzanie informacji wynikających z ustawy o finansach publicznych- do publikacji.
10. Realizacja postanowień umowy obligacji, w tym opracowywanie zlecenia emisji, aktualizacja memorandum informacyjnego oraz przygotowywanie kwartalnego zestawienia wynikającego ze sprawozdań budżetowych.
11. Prace związane z przygotowaniem  i realizacją przetargów na obsługę bankową i kredytową budżetu powiatu, a także bieżąca realizacja postanowień umów z bankami w ww. zakresie. 
12.  Sporządzanie bieżącej korespondencji dotyczącej Wydziału.
13.  Współdziałanie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie przygotowania realizacji budżetu oraz bieżącego zabezpieczenia środków finansowych.
 
Małgorzata Stępień - Specjalista
Pokój 21
tel. 43 824 42 18
Wykonywane czynności na potrzeby Starostwa Powiatowego, w tym na potrzeby zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności:
1. Sporządzanie list płac dla pracowników Starostwa, członków Rady i Zarządu Powiatu
2. Przygotowywanie do wypłaty dokumentów dotyczących umów zlecenia i umów o dzieło
3. Rozliczanie list płac z wyliczaniem zasiłku
4. Prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń dla pracowników
5. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej do pobranych składek ubezpieczeniowych 
i terminowe przekazywanie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6. Sporządzanie i rozliczanie dokumentów podatkowych na potrzeby Urzędu Skarbowego
7. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach.