a:48:{s:4:"name";s:28:"Wydział Finansowo-Księgowy";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:20:"Krzysztof Piotrowski";s:11:"createdDate";s:10:"2016-02-04";s:18:"responsibleContent";s:20:"Krzysztof Piotrowski";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:37149:"

Zadania Wydziału Finansowo – Księgowego

Wydział Finansowo – Księgowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego, zapewnia obsługę finansowo-księgową budżetu i Starostwa, w tym zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz innych jednostek wg. decyzji Zarządu np. środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Zarządu Dróg, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania finansowe, budżetowe oraz sprawozdania z zakresu pomocy publicznej i środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

1)      Realizowanie polityki pieniężnej Powiatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
w zakresie:

a)      Organizowania, sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonanych oraz sprawozdawczości finansowej.

b)      Organizowania bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości Starostwa ( jednostki budżetowej), w tym zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, budżetu Powiatu oraz innych jednostek wg. decyzji Zarządu.

c)       Sporządzanie sprawozdawczości i informacji finansowej dla organów nadzoru oraz Rady
i Zarządu,

d)      Nadzorowanie całokształtu pracy z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa oraz powiatowe jednostki organizacyjne.

2)      Prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu, zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające w szczególności na:

a)      Współdziałaniu z bankami w celu pozyskiwania kredytów, lokowania wolnych środków budżetowych oraz emisji obligacji,

b)      Wykonaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonania budżetu oraz gospodarki środkami pieniężnymi funduszy i innych będących
w administracji Powiatu,

c)       Zapewnieniu prawidłowiej realizacji kontroli wewnętrznej w zakresie kontroli uprzedniej
i bieżącej, polegającej na ocenie zgodności z prawem oraz celowości projektów umów oraz porozumień mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych, a także uprzedniej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie wykonywania planów finansowych Starostwa oraz formalno – rachunkowej roli dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,

d)      Opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez powiat, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

3)      Wykonywanie całokształtu prac związanych z opracowywaniem budżetu Powiatu i jego zmianami;

4)      Wykonywanie zbiorczych i bieżących sprawozdań z wykonywania budżetu oraz ich analiza;

5)      Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;

6)      Współdziałanie z wydziałami merytorycznymi i nadzór nad działaniami windykacyjnymi należności Starostwa, Skarbu Państwa oraz budżetu Powiatu;

7)      Prowadzenie dokumentacji płacowej i dokumentacji związanej z systemem ubezpieczeń społecznych oraz pracowników Starostwa oraz innych jednostek wg. wskazań Zarządu np. Powiatowego Zarządu Dróg, a także prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat diet dla radnych;

8)      Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z organami skarbowymi oraz współdziałanie
z bankami;

9)      Prowadzenie obsługi finansowej realizowanych inwestycji;

10)   Przygotowanie i rozliczanie przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z wyceną aktywów
i pasywów Starostwa, budżetu Powiatu i pozostałych jednostek, dla których sprawowana jest przez Wydział obsługa finansowo – księgowa.Zakresy obowiązków pracowników Wydziału Finansowo - Księgowego


Anna Królikowska -Skarbnik
Pokój 3 A
Tel. 43 824 42 15
mail: skarbnik@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:

 1. Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatowego Zarządu Dróg
 2. Wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych a w szczególności:

- opracowywanie projektu budżetu Powiatu,

- dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian,

- sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,

- nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne Powiatu,

- przeprowadzenie kontroli finansowych: wstępnej i bieżącej, współpraca przy kontroli następczej,

- organizowanie obiegu dokumentów finansowych w Starostwie,

- nadzorowanie prowadzenia ewidencji majątku Powiatu,

- wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczegółowych,

- nadzorowanie pracy Wydziału Finansowo – Księgowego.

 

Lidia Papudzińska - Kierownik referatu ds. finansowo – księgowych
Główny księgowy Starostwa Powiatowego
Pokój 3 B
Tel. 43 824 42 36
mail: L.Papudzinska@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:

 1. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rachunkowości Starostwa Powiatowego  zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 2. Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu powiatu.
 3. Nadzór nad sprawozdawczością z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu powiatu, Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg.
 4. Okresowa kontrola ewidencji i instrukcji druków ścisłego zarachowania.
 5. Dekretowanie bezgotówkowych dowodów księgowych zewnętrznych  otrzymanych przy wyciągach bankowych dla potrzeb ewidencji budżetu i jednostki oraz sprawdzanie pod względem formalno rachunkowym stanu gotówki figurującej na wyciągu bankowym jednostki i budżetu.
 6. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno -rachunkowym.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także windykacja należności Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg, Skarbu Państwa – za wyjątkiem należności Skarbu Państwa wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami w oparciu o obowiązujące podstawy prawne.
 8. Sprawdzanie pod względem rachunkowym prawidłowości sporządzanych raportów kasowych oraz dekretacji dokumentów kasowych.
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg.

 

Beata Barton - Główny specjalista

Pokój 3 B
Tel. 43 824 42 37

Wykonywane czynności:

 1. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod kątem zabezpieczenia środków i czuwania nad prawidłowością wykonywania harmonogramu i przepływów pieniężnych wynikających z zawartych umów.
 2. Sporządzanie kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych powiatu z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.
 3. Sporządzanie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną w zakresie operacji finansowych.
 4. Opracowywanie projektu budżetu powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych, zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzielanych dotacji oraz w zakresie dochodów i  wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych ustaw.
 5. Opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.
 6. Sporządzanie uchwał Rady Powiatu w zakresie zmian w budżecie powiatu.
 7. Sporządzanie w części dotyczącej zadań inwestycyjnych, zadań realizowanych
  z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzielanych dotacji,
  dochodów i  wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych ustaw oraz w zakresie wieloletniej prognozy finansowej informacji opisowej półrocznej oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu na podstawie sprawozdań jednostkowych, zbiorczych oraz informacji przedstawionych przez wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne.
 8. Sporządzanie kwartalnych i rocznych informacji wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz przyjętych Uchwał Rady Powiatu (w tym sprawozdanie w zakresie udzielenia ulg w spłacie należności).
 9. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej
  z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP – na podstawie przedkładanych sprawozdań jednostkowych z jednostek organizacyjnych oraz wydziałów merytorycznych.
 10.  Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań w zakresie zaległości
  w regulowaniu należności należnych powiatowi (rocznie).
 11. Przygotowanie i realizacja przetargów na bankową i kredytową obsługę budżetu powiatu, emisję obligacji.
 12. Sporządzanie i przekazywanie łącznych sprawozdań finansowych (w tym również bilansu skonsolidowanego).
 13. Sporządzanie i przekazywanie danych wynikających z uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu przez System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ ( tym również uchwały budżetowej i jej zmian).

 

Joanna Kulma wz Agnieszka Borkowska - Inspektor

Pokój 3 B
Tel. 43 824 42 37

Wykonywane czynności:

 1. Analiza realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu i Starostwa Powiatowego na podstawie przedkładanych sprawozdań budżetowych jednostkowych.
 2. Sporządzanie informacji kwartalnej o wykorzystaniu dotacji celowych z budżetu państwa oraz realizacji dochodów wynikających z wykonywania zadań zleconych powiatu oraz ich terminowe przekazywanie do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
 3. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych powiatu.
 4. Opracowywanie planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego na podstawie przyjętego budżetu powiatu, a także bieżąca jego aktualizacja,  generowanie planów finansowych w systemie SIGID oraz informowanie podległych jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych o zaistniałych zmianach.
 5. Sporządzanie uchwał Zarządu Powiatu w zakresie zmian w budżecie powiatu.

6.    Opracowywanie projektu budżetu powiatu na podstawie złożonych i przyjętych przez Zarząd Powiatu projektów planów jednostkowych, w tym:

- opracowanie terminarza prac nad projektem budżetu powiatu,

- przekazywania jednostkom organizacyjnym i wydziałom merytorycznym wytycznych
 w zakresie sporządzania projektów planów finansowych,

- sprawdzanie przedkładanych projektów planów finansowych pod względem rachunkowym, zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zgodności
z wytycznymi Zarządu Powiatu,

- sporządzanie zbiorczego zestawienia projektu budżetu w zakresie danych finansowych-
w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych,

- dokonywanie zmian w ww. zestawieniu na podstawie weryfikacji prowadzonej przez Zarząd Powiatu,

- sporządzenie ostatecznego projektu budżetu powiatu wraz z częścią opisową
i wymaganymi załącznikami i przedstawienie powyższego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

- przekazanie jednostkom organizacyjnym oraz wydziałom merytorycznym informacji
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z przyjętego przez Zarząd Powiatu projektu budżetu.

 1. Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na podstawie harmonogramów jednostkowych oraz dokonywanie zmian i informowanie o ich wprowadzeniu jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych.
 2. Sporządzanie informacji opisowej półrocznej oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu na podstawie sprawozdań jednostkowych, zbiorczych oraz informacji przedstawionych przez wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne.
 3. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.
 4. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis
  w rolnictwie i rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy na podstawie przedkładanych sprawozdań jednostkowych z jednostek organizacyjnych oraz wydziałów merytorycznych.
 5. Sporządzanie wymaganych uchwał Rady i Zarządu Powiatu w programie – Edytor Aktów Prawnych XML.
 6. Współdziałanie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie przygotowania realizacji budżetu oraz bieżącego zabezpieczenia środków finansowych.

 

Paulina Stępińska – Podinspektor

Pokój 3 B

Tel. 43 824 42 36

Wykonywane czynności:

 

 1. Analiza realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na podstawie przedkładanych sprawozdań budżetowych jednostkowych.
 2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych Starostwa na podstawie danych otrzymanych ze stanowisk księgowych.
 3. Uzgodnienie, weryfikowanie i przekazywanie zbiorczych – okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych.
 4. Uzgodnienie i weryfikowanie sprawozdań finansowych jednostek.
 5. Sporządzanie bieżącej korespondencji dotyczącej Wydziału.
 6. Sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT 7 Powiatu Zduńskowolskiego oraz korekt z tym związanych
 7. Współdziałanie w zakresie przygotowywania wystąpień do Ministerstwa Finansów w zakresie wydania interpretacji indywidualnych dla Powiatu
 8. Okresowo księgowanie wyciągów i innych dowodów księgowych Starostwa
 9. Przygotowywanie dokumentacji wydziału celem przekazania do archiwum zakładowego

 

Dorota Pilecka – Księgowa

Pokój 3 C
Tel. 43 824 42 34

Wykonywane czynności:

 1. Prowadzenie kont bilansowych i pozabilansowych  budżetu powiatu.
 2. Dekretowanie dokumentów księgowych otrzymanych z wyciągiem bankowym dla potrzeb ewidencji budżetu powiatu.
 3. Bieżące dokonywanie zapisów i analizy na kontach analitycznych budżetu powiatu.
 4. Analiza i realizacja dyspozycji przekazania środków finansowych podległym jednostkom.
 5. Prowadzenie rejestru przyjętych dyspozycji przelewu środków pieniężnych.
 6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 7. Przyjmowanie od podległych jednostek sprawozdań okresowych i sprawdzanie prawidłowości sporządzenia ich pod względem formalno-rachunkowym. Dokonywanie w okresach sprawozdawczych przeksięgowań dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań Rb 27 S i Rb 28 -S.
 8. Sporządzanie sprawozdań budżetowych miesięcznych i kwartalnych z operacji na rachunkach budżetu powiatu.
 9. Sporządzanie protokołów weryfikacji składników aktywów i pasywów na koniec roku budżetowego oraz sporządzanie bilansu z wykonania budżetu powiatu.
 10. Obsługa finansowo księgowa rachunku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

11. Opracowywanie sprawozdań dotyczących realizacji dochodów powiatu, należności, zobowiązań i stanu środków na rachunkach bankowych.

           

Małgorzata Stępień - Specjalista

Pokój 21
Tel. 43 824 42 18
mail: m.stepien@powiatzdunskowolski.pl

 Wykonywane czynności:

 1. Sporządzanie list płac dla pracowników Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg, członków Rady i Zarządu Powiatu.
 2. Przygotowywanie do wypłaty dokumentów dotyczących umów zlecenia i umów                     o dzieło.
 3. Rozliczanie list płac z wyliczaniem zasiłku.
 4. Prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń dla pracowników.
 5. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej do pobranych składek ubezpieczeniowych
  i terminowe przekazywanie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Sporządzanie i rozliczanie dokumentów podatkowych na potrzeby Urzędu Skarbowego
 7. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach.
 8. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także windykacja należności Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg, Skarbu Państwa – za wyjątkiem należności Skarbu Państwa wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami w oparciu o obowiązujące podstawy prawne.

 

Halina Krata- Specjalista

Pokój 3 C

Tel. 43 824 42 34

Wykonywane czynności:

 1. Prowadzenie dla Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie ich umorzenia oraz współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie prawidłowej  gospodarki i ewidencji środków trwałych.
 2. Obsługa finansowo -księgowa dochodów z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego, 
 3. Obsługa finansowo-księgowa środków z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 4. Przygotowywanie danych do sprawozdania F-03 dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 5. Obsługa finansowo-księgowa należności budżetowych z tytułu zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego.

 

Marta Paprzycka - Inspektor

Pokój 3 C

Tel. 43 824 42 33

Wykonywane czynności:

 1. Obsługa finansowo-księgową Starostwa Powiatowego – jednostki budżetowej polegająca na:

- sprawdzaniu pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych

-  sprawdzaniu, czy dysponowane środki nie spowodują przekroczenia planu   wydatków

- dekretowaniu bezgotówkowych dowodów księgowych zewnętrznych, otrzymanych przy wyciągach  bankowych dotyczących dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego

-   przypisywaniu należności i odsetek stanowiących dochody budżetu Starostwa

- terminowym odprowadzaniu dochodów uzyskanych w Starostwie na rachunek budżetu powiatu

- dekretowaniu i bieżącym dokonywaniu zapisów w urządzeniach księgowych oraz analizowaniu stanu należności, zobowiązań, planu realizacji dochodów i wydatków budżetu

- rozliczaniu delegacji służbowych

-  informowaniu stanowiska ds. windykacji należności o konieczności wszczęcia działań wobec dłużników zalegających ze spłatą należności

- sporządzaniu sprawozdań budżetowych

-  sporządzaniu informacji z zakresu planowania i sprawozdawczości

- sporządzaniu protokołów weryfikacji składników aktywów i pasywów na koniec roku budżetowego.

2. Prowadzenie rejestru zawartych umów dotyczących realizacji wydatków Starostwa

 

 

Martyna Koper -  pomoc administracyjna

Pokój 3 C

Tel. 43 824 42 35

Wykonywane czynności:

 1. Bieżące uzgadnianie dochodów zrealizowanych w Wydziale Komunikacji i Wydziale Architektury  z wyciągiem bankowym Starostwa
 2. Obsługa finansowo-księgowa Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) polegająca na:

      -  sprawdzaniu pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych

- sprawdzaniu, czy dysponowane środki nie spowodują przekroczenia planu   wydatków

-   dekretowaniu bezgotówkowych dowodów księgowych zewnętrznych, otrzymanych przy wyciągach  bankowych dotyczących dochodów i wydatków jednostki

-   przypisywaniu należności i odsetek stanowiących dochody budżetu PZD

- dekretowaniu i bieżącym dokonywaniu zapisów w urządzeniach księgowych oraz analizowaniu stanu należności, zobowiązań, planu realizacji dochodów i wydatków jednostki

- informowaniu stanowiska ds. windykacji należności o konieczności wszczęcia działań wobec dłużników zalegających ze spłatą należności

-  sporządzaniu informacji z zakresu sprawozdawczości

- prowadzenie rejestru zawartych umów dotyczących realizacji wydatków

 1. Obsługa finansowo – księgowa sum depozytowych Starostwa i PZD
 2. Obsługa finansowo – księgowa Funduszu Pracy
 3. Prowadzenie rejestru dyspozycji, not księgowych oraz przyjmowanie faktur i dyspozycji wpływających do Wydziału
 4. Współudział przy opracowywaniu przepisów wewnętrznych ( instrukcje,   zarządzenia),
 5. Przygotowywanie dokumentacji wydziału celem przekazania do archiwum zakładowego

 

 

Mirosława Piegat – Księgowa

Pokój 3 C

Tel. 43 824 42 35

Wykonywane czynności:

 1. Prowadzenie podręcznej kasy na potrzeby Starostwa,
 2. Dekretowanie dowodów kasowych,
 3. Okresowe sporządzanie raportów kasowych,
 4. Sporządzanie przelewów środków budżetowych, funduszy celowych, do dokumentów realizowanych w formie bezgotówkowej,
 5. Współpraca z bankiem obsługującym rachunki powiatu
 6. Obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg
 7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku VAT Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg w szczególności:
 • rejestru sprzedaży,
 • rejestru zakupu,
 • miesięcznej deklaracji rozliczeniowej,
 • przelewu środków do  Urzędu Skarbowego
 • wewnętrznych rozksięgowań.

 

 

Inspektor Ochrony Danych

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2019-5-24 11:31:34";s:8:"editDate";s:18:"2019-5-24 11:31:34";s:6:"editBy";s:1:"5";s:10:"editorName";s:9:"Krzysztof";s:13:"editorSurname";s:9:"Abramczyk";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2019";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:37:"Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:4:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:2:{i:0;i:471;i:1;i:472;}}}