a:51:{s:4:"name";s:28:"Wydział Finansowo-Księgowy";s:4:"lang";s:2:"pl";s:8:"position";i:1;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:20:"Krzysztof Piotrowski";s:11:"createdDate";s:10:"2016-02-04";s:18:"responsibleContent";s:20:"Krzysztof Piotrowski";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:18828:"

Zadania Wydziału Finansowo – Księgowego

Wydział Finansowo – Księgowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego, zapewnia obsługę finansowo-księgową budżetu i Starostwa, w tym zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz innych jednostek wg. decyzji Zarządu np. środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Zarządu Dróg, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania finansowe, budżetowe oraz sprawozdania z zakresu pomocy publicznej i środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

1)      Realizowanie polityki pieniężnej Powiatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
w zakresie:

a)      Organizowania, sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonanych oraz sprawozdawczości finansowej.

b)      Organizowania bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości Starostwa ( jednostki budżetowej), w tym zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, budżetu Powiatu oraz innych jednostek wg. decyzji Zarządu.

c)       Sporządzanie sprawozdawczości i informacji finansowej dla organów nadzoru oraz Rady
i Zarządu,

d)      Nadzorowanie całokształtu pracy z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa oraz powiatowe jednostki organizacyjne.

2)      Prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu, zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające w szczególności na:

a)      Współdziałaniu z bankami w celu pozyskiwania kredytów, lokowania wolnych środków budżetowych oraz emisji obligacji,

b)      Wykonaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonania budżetu oraz gospodarki środkami pieniężnymi funduszy i innych będących
w administracji Powiatu,

c)       Zapewnieniu prawidłowiej realizacji kontroli wewnętrznej w zakresie kontroli uprzedniej
i bieżącej, polegającej na ocenie zgodności z prawem oraz celowości projektów umów oraz porozumień mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych, a także uprzedniej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie wykonywania planów finansowych Starostwa oraz formalno – rachunkowej roli dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,

d)      Opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez powiat, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

3)      Wykonywanie całokształtu prac związanych z opracowywaniem budżetu Powiatu i jego zmianami;

4)      Wykonywanie zbiorczych i bieżących sprawozdań z wykonywania budżetu oraz ich analiza;

5)      Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;

6)      Współdziałanie z wydziałami merytorycznymi i nadzór nad działaniami windykacyjnymi należności Starostwa, Skarbu Państwa oraz budżetu Powiatu;

7)      Prowadzenie dokumentacji płacowej i dokumentacji związanej z systemem ubezpieczeń społecznych oraz pracowników Starostwa oraz innych jednostek wg. wskazań Zarządu np. Powiatowego Zarządu Dróg, a także prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat diet dla radnych;

8)      Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z organami skarbowymi oraz współdziałanie
z bankami;

9)      Prowadzenie obsługi finansowej realizowanych inwestycji;

10)   Przygotowanie i rozliczanie przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z wyceną aktywów
i pasywów Starostwa, budżetu Powiatu i pozostałych jednostek, dla których sprawowana jest przez Wydział obsługa finansowo – księgowa.Zakresy obowiązków pracowników Wydziału Finansowo - Księgowego

Beata Barton –Skarbnik Powiatu Zduńskowolskiego realizujący zadania Głównego księgowego Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli
Pokój 3 A
Tel. 43 824 42 15
mail: skarbnik@powiatzdunskowolski.pl/ b.barton@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatowego Zarządu Dróg.
Wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych a w szczególności:
- opracowywanie projektu budżetu powiatu,
- dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian,
- sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,
- nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne powiatu,
- przeprowadzenie kontroli finansowych: wstępnej i bieżącej, współpraca przy kontroli następczej,
- organizowanie obiegu dokumentów finansowych w Starostwie,
- nadzorowanie prowadzenia ewidencji majątku powiatu,
- wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczegółowych,
- nadzorowanie pracy Wydziału Finansowo – Księgowego.,
- opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

 

Marta Paprzycka -  Kierownik referatu ds. finansowo – księgowych
Główny księgowy Starostwa Powiatowego
Pokój 3 B
Tel. 43 824 42 36
mail: m.paprzycka@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rachunkowości Starostwa Powiatowego  zgodnym z obowiązującymi przepisami.
Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu powiatu.
Nadzór nad sprawozdawczością z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu powiatu, Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg.
Okresowa kontrola ewidencji i instrukcji druków ścisłego zarachowania.
Dekretowanie bezgotówkowych dowodów księgowych zewnętrznych  otrzymanych przy wyciągach bankowych dla potrzeb ewidencji budżetu i jednostki oraz sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym stanu gotówki figurującej na wyciągu bankowym jednostki i budżetu.
Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno -rachunkowym.
Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także windykacja należności Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg, Skarbu Państwa – za wyjątkiem należności Skarbu Państwa wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami w oparciu o obowiązujące podstawy prawne.
Sprawdzanie pod względem rachunkowym prawidłowości sporządzanych raportów kasowych oraz dekretacji dokumentów kasowych.
Sporządzanie sprawozdań finansowych Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg.
Opracowywanie przepisów wewnętrznych (instrukcje, zarządzenia).
Weryfikacja i uzgodnienie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.
Przyjmowanie faktur i dyspozycji wpływających do Wydziału.

 

 

Agnieszka Borkowska – Inspektor
Pokój 3 B 
Tel. 43 824 42 37
mail: skarbnik@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Analiza realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu i Starostwa Powiatowego na podstawie przedkładanych sprawozdań budżetowych jednostkowych.
Sporządzanie informacji kwartalnej o wykorzystaniu dotacji celowych z budżetu państwa oraz realizacji dochodów wynikających z wykonywania zadań zleconych powiatu oraz ich terminowe przekazywanie do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych powiatu.
Opracowywanie planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego na podstawie przyjętego budżetu powiatu, a także bieżąca jego aktualizacja oraz informowanie podległych jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych o zaistniałych zmianach.
Sporządzanie uchwał Zarządu Powiatu w zakresie zmian w budżecie powiatu.
Opracowywanie projektu budżetu powiatu na podstawie złożonych i przyjętych przez Zarząd Powiatu projektów planów jednostkowych, w tym:
- opracowanie terminarza prac nad projektem budżetu powiatu,
- przekazywania jednostkom organizacyjnym i wydziałom merytorycznym wytycznych w zakresie sporządzania projektów planów finansowych,
- sprawdzanie przedkładanych projektów planów finansowych pod względem rachunkowym, zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zgodności z wytycznymi Zarządu Powiatu,
- sporządzanie zbiorczego zestawienia projektu budżetu w zakresie danych finansowych- w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych,
- dokonywanie zmian w ww. zestawieniu na podstawie weryfikacji prowadzonej przez Zarząd Powiatu,
- sporządzenie ostatecznego projektu budżetu powiatu wraz z częścią opisową i wymaganymi załącznikami i przedstawienie powyższego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- przekazanie jednostkom organizacyjnym oraz wydziałom merytorycznym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z przyjętego przez Zarząd Powiatu projektu budżetu.
Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na podstawie harmonogramów jednostkowych oraz dokonywanie zmian i informowanie o ich wprowadzeniu jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych.
Sporządzanie informacji opisowej półrocznej oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu na podstawie sprawozdań jednostkowych, zbiorczych oraz informacji przedstawionych przez wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne.
Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.
Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy na podstawie przedkładanych sprawozdań jednostkowych z jednostek organizacyjnych oraz wydziałów merytorycznych.
Sporządzanie wymaganych uchwał Rady i Zarządu Powiatu w programie – Edytor Aktów Prawnych XML.
Współdziałanie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie przygotowania realizacji budżetu oraz bieżącego zabezpieczenia środków finansowych.

 

Anna Kurzawa– Inspektor
Pokój 3 B
Tel. 43 824 42 37
mail: vat@powiatzdunskowolski.pl / a.kurzawa@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Analiza realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na podstawie przedkładanych sprawozdań budżetowych jednostkowych.
Sporządzanie sprawozdań budżetowych Starostwa na podstawie danych otrzymanych ze stanowisk księgowych.
Uzgodnienie, weryfikowanie i przekazywanie zbiorczych – okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych.
Uzgodnienie i weryfikowanie sprawozdań finansowych jednostek.
Sporządzanie bieżącej korespondencji dotyczącej Wydziału.
Sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT 7 Powiatu Zduńskowolskiego oraz korekt z tym związanych
Współdziałanie w zakresie przygotowywania wystąpień do Ministerstwa Finansów w zakresie wydania interpretacji indywidualnych dla Powiatu
Okresowo księgowanie wyciągów i innych dowodów księgowych Starostwa
Przygotowywanie dokumentacji wydziału celem przekazania do archiwum zakładowego
Obsługa spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego.

 

Martyna Koper – Inspektor
Pokój 3 C
Tel. 43 824 42 34
mail: m.koper@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Prowadzenie kont bilansowych i pozabilansowych  budżetu powiatu.
Dekretowanie dokumentów księgowych otrzymanych z wyciągiem bankowym dla potrzeb ewidencji budżetu powiatu.
Bieżące dokonywanie zapisów i analizy na kontach analitycznych budżetu powiatu.
Analiza i realizacja dyspozycji przekazania środków finansowych podległym jednostkom organizacyjnym powiatu.
Prowadzenie rejestru przyjętych dyspozycji przelewu środków pieniężnych.
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji druków ścisłego zarachowania.
Przyjmowanie od podległych jednostek sprawozdań okresowych i sprawdzanie prawidłowości sporządzenia ich pod względem formalno-rachunkowym.
Opracowywanie informacji dotyczących realizacji dochodów powiatu.
Wprowadzania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu w systemie SIGID.

 

Małgorzata Stępień - Główny Specjalista
Pokój 21
Tel. 43 824 42 18
mail: m.stepien@powiatzdunskowolski.pl
 

Wykonywane czynności:
Sporządzanie list płac dla pracowników Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg, członków Rady i Zarządu Powiatu.
Przygotowywanie do wypłaty dokumentów dotyczących umów zlecenia i umów  o dzieło.
Rozliczanie list płac z wyliczaniem zasiłku.
Prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń dla pracowników.
Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej do pobranych składek ubezpieczeniowych i terminowe przekazywanie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Sporządzanie i rozliczanie dokumentów podatkowych na potrzeby Urzędu Skarbowego.
Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach.
Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także windykacja należności Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg, Skarbu Państwa – za wyjątkiem należności Skarbu Państwa wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami w oparciu o obowiązujące podstawy prawne.

Magdalena Brzeziecka (Podinspektor) w zastępstwie za Joanna Kulma - Inspektor

Pokój 3 C
Tel. 43 824 42 34
mail: m.brzeziecka@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Obsługa finansowo-księgowa środków z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Obsługa finansowo-księgowa należności budżetowych z tytułu zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego.
Obsługa finansowo księgowa rachunku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Joanna Kosuń- Pomoc administracyjna

Pokój 3 C
Tel. 43 824 42 33
mail: j.kosun@powiatzdunskowolski.pl
 
Wykonywane czynności:
Obsługa finansowo-księgową Starostwa Powiatowego – jednostki budżetowej polegająca na:
- sprawdzaniu pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych,
-  sprawdzaniu, czy dysponowane środki nie spowodują przekroczenia planu  wydatków,
- dekretowaniu bezgotówkowych dowodów księgowych zewnętrznych, otrzymanych przy wyciągach  bankowych dotyczących dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego,
-   przypisywaniu należności i odsetek stanowiących dochody budżetu Starostwa,
- terminowym odprowadzaniu dochodów uzyskanych w Starostwie na rachunek budżetu powiatu,
- dekretowaniu i bieżącym dokonywaniu zapisów w urządzeniach księgowych oraz analizowaniu stanu należności, zobowiązań, planu realizacji dochodów i wydatków budżetu,
- rozliczaniu delegacji służbowych,
-  informowaniu stanowiska ds. windykacji należności o konieczności wszczęcia działań wobec dłużników zalegających ze spłatą należności,
- sporządzaniu sprawozdań budżetowych,
-  sporządzaniu informacji z zakresu planowania i sprawozdawczości,
- sporządzaniu protokołów weryfikacji składników aktywów i pasywów na koniec roku budżetowego.
2. Prowadzenie rejestru zawartych umów dotyczących realizacji wydatków Starostwa
3. Dokonywanie comiesięcznych odliczeń Vat naliczonego z faktur Starostwa Powiatowego.

 

Mirosława Piegat – Księgowa

Pokój 5
Tel. 43 824 42 35
mail: m.piegat@powiatzdunskowolski.pl

Wykonywane czynności:
Prowadzenie podręcznej kasy na potrzeby Starostwa.
Dekretowanie dowodów kasowych.
Okresowe sporządzanie raportów kasowych.
Sporządzanie przelewów środków budżetowych, funduszy celowych, do dokumentów realizowanych w formie bezgotówkowej.
Współpraca z bankiem obsługującym rachunki powiat.
Obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg.
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku VAT Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg w szczególności:
rejestru sprzedaży
rejestru zakupu,
miesięcznej deklaracji rozliczeniowej,
przelewu środków do  Urzędu Skarbowego
wewnętrznych rozksięgowań.

 


Inspektor Ochrony Danych

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:17:"2021-7-15 8:29:18";s:8:"editDate";s:17:"2021-7-15 8:29:18";s:6:"editBy";s:2:"31";s:10:"editorName";s:6:"Dorota";s:13:"editorSurname";s:11:"Trzaskowska";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:18:"housingInvestments";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:6:"number";s:0:"";s:11:"dateReceipt";s:0:"";s:13:"street_number";a:1:{i:0;s:0:"";}s:16:"geodetic_address";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2021";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:37:"Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:39:"Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:2:"-1";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:2:{i:0;i:471;i:1;i:472;}}}