Składy oraz kompetencje stałych i doraźnych Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego

I. Komisje stałe

                                                                 Komisja Rewizyjna

w składzie:

1. Joanna Pawłowska - Przewodnicząca Komisji
2. Grzegorz Włodarczyk
3. Stanisław Szuster - Zastępca Przewodniczącego Komisji
4. Zbigniew Piotrowski

Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontrolne działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Powiatu w zakresie kontroli.

    Komisja Programowo – Budżetowa

w składzie:

1. Tomasz Półgrabia
2. Grzegorz Włodarczyk - Przewodniczący Komisji
3. Hanna Iwaniuk
4. Wojciech Rychlik
5. Zbigniew Piotrowski
6. Marcin Łabędzki
7. Tomasz Ziółkowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji
8. Jadwiga Ziółkowska

 
Komisja Programowo - Budżetowa działa w zakresie:

- opiniowania sprawozdań z działalności finansowej,
- budżetu,
- opiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie działalności finansowej,
- inne zadania zlecone przez Radę Powiatu.


Komisja Ogólnospołeczna

w składzie:
 
1.  Dawid Mazurkiewicz
2.  Hanna Iwaniuk
3.  Ewa Mielczarek - Sójka - Zastępca Przewodniczącego Komisji
4.  Wojciech Rychlik
5.  Marcin Łabędzki
6.  Katarzyna Chwiałkowska - Przewodniczący Komisji
7.  Piotr Warchlewski
8.  Paweł Mataśka

 
Komisja Ogólnospołeczna działa w zakresie:

- funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych,
- kultury, kultury fizycznej i sportu,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- polityki prorodzinnej,
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- ochrony praw konsumenta,
- współpracy z organizacjami samorządowymi,
- bezpieczeństwa,
- obronności,
- ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, współpraca z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażą,
- inne zdania zlecone przez Radę Powiatu.


Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej

w składzie:

1. Hanna Iwaniuk
2. Tomasz Filipowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Wojciech Rychlik
4. Stanisław Szuster - Przewodniczący Komisji
5. Marcin Łabędzki
6. Romuald Solarek
7. Krzysztof Nowak
8. Andrzej Dutkiewicz

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej działa w zakresie:

- ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,
- gospodarki wodnej,
- leśnictwa,
- rybactwa śródlądowego,
- rolnictwa,
- nadzoru weterynaryjnego,
- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- transportu i dróg publicznych,
- geodezji oraz kartografii,
- architektury i budownictwa,
- nadzoru budowlanego,
- inne zadania zlecone przez Radę Powiatu.

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Zduńskowolskiego

w składzie:

1. Joanna Pawłowska  - Przewodnicząca Komisji
2. Romuald Solarek - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Dawid Mazurkiewicz

    II. Komisje doraźne

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku:

1. Tomasz Półgrabia
2. Piotr Warchlewski

Komisja doraźna Rady Powiatu ds. aktualizacji projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019-2040
w składzie:
1. Łabędzki Marcin - Przewodniczący Komisji
2. Mazurkiewicz Dawid
3. Mielczarek - Sójka Ewa
4. Nowak Krzysztof
5. Pawłowska Joanna