Składy oraz kompetencje stałych i doraźnych Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego

I. Komisje stałe

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontrolne działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Powiatu w zakresie kontroli.

W składzie:

1. Joanna Pawłowska - Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Andruszkiewicz - Z-ca Przewodniczącej Komisji
3. Grzegorz Włodarczyk - Członek

Komisja Programowo – Budżetowa

W składzie:

1. Elżbieta Andruszkiewicz - Przewodnicząca Komisji;
2. Grzegorz Włodarczyk - Z-ca Przewodniczącej Rady
3. Janusz Kochelski
4. Marcin Łabędzki
5. Feliks Pacewicz
6. Joanna Pawłowska
7. Wojciech Rychlik
8. Przemysław Strzelczyk;
 
Komisja Programowo - Budżetowa działa w zakresie:

- opiniowania sprawozdań z działalności finansowej,
- budżetu,
- opiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie działalności finansowej,
- inne zadania zlecone przez Radę Powiatu.


Komisja Ogólnospołecza

W składzie:
 
1.  Romuald Solarek - Przewodniczący Komisji
2.  Piotr Warchlewski - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3.  Adam Kaczmarek
4.  Marta Kaczorowska
5.  Marcin Łabędzki
6.  Paweł Mataśka
7.  Feliks Pacewicz
8.  Marcin Rybka
9.  Wojciech Rychlik
10. Tomasz Ziółkowski
 
Komisja Ogólnospołeczna działa w zakresie:

- funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych,
- kultury, kultury fizycznej i sportu,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- polityki prorodzinnej,
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- ochrony praw konsumenta,
- współpracy z organizacjami samorządowymi,
- bezpieczeństwa,
- obronności,
- ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, współpraca z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażą,
- inne zdania zlecone przez Radę Powiatu.


Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej

W składzie:

1. Dariusz Kubiak - Przewodniczący Komisji
2. Stanisław Szuster - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Hanna Iwaniuk
4. Macin Łabędzki
5. Feliks Pacewicz
6. Wojciech Rychlik
7. Jolanta Witkowska

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej działa w zakresie:

- ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,
- gospodarki wodnej,
- leśnictwa,
- rybactwa śródlądowego,
- rolnictwa,
- nadzoru weterynaryjnego,
- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- transportu i dróg publicznych,
- geodezji oraz kartografii,
- architektury i budownictwa,
- nadzoru budowlanego,
- inne zadania zlecone przez Radę Powiatu.

 
II. Komisje doraźne


Komisja Statutowa Rady Powiatu Zduńskowolskiego w składzie:

1. Elżbieta Andruszkiewicz
2. Joanna Pawłowska
3. Marcin Łabędzki

Przedmiotem działania Komisji są prace związane ze zmianami w Statucie Powiatu Zduńskowolskiego. Komisja zostaje powołana na czas trwania IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.


Komisja ds. opracowania aktualizacji projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w składzie:

1. Hanna Iwaniuk - Przewodnicząca Komisji
2. Marta Kaczorowska - członek
3. Adam Kaczmarek - członek