W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Dyrektor Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Pani Nina Chlebowska, zam. Lipiny
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą, maksymalną ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach
Miejsce pracy Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
Status rozstrzygnięte

Treść

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora
Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Wojsławicach

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Dom Dziecka w Wojsławicach im. św. M. M. Kolbego    

2. Nazwa stanowiska:        Dyrektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie: wyższe – tytuł zawodowy magistra lub równorzędny:

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo

b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;

2) co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną;

3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

4) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.

7) obywatelstwo polskie;

8) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;

9) nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1) Doświadczenie zawodowe na urzędniczym stanowisku kierowniczym – co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym;

2) Znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania zadań, m.in.:

a) Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej  podstawie,

b) Ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

c) Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

d) Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

e) Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

f) Ustawa o samorządzie powiatowym,

g) Ustawa o finansach publicznych,

h) Kodeks pracy,

i) Ustawa o pracownikach samorządowych,

j) Ustawy o ochronie danych osobowych,

k) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1),

l) innych przepisów prawa, regulujących działalność jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz samorządowych jednostek budżetowych;

m) statutu oraz regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach.III. Umiejętność:

1) obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office oraz narzędzi internetowych;

2) pozyskiwania informacji z różnych źródeł, w tym z Internetu;

3) logicznego myślenia i wyciągania wniosków;

4) redagowania pism i właściwej organizacji czasu pracy;

5) hierarchizacji spraw i problemów do załatwienia;

6) umiejętność pracy pod presją czasu lub otoczenia.IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Reprezentowanie oraz kierowanie Domem Dziecka na podstawie uprawień wynikających z odpowiednich przepisów prawa dla jednostek budżetowych oraz udzielonych przez organy powiatu pełnomocnictw;

2) Nadzór nad prawidłową realizacją zadań statutowych jednostki;

3) Nadzór nad organizacją pracy jednostki;

4) Dobór kadr i podział zadań;

5) Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego z zakresu prawa pracy wobec pracowników jednostki;

6) Nadzór nad realizacją budżetu jednostki;

7) Współpraca z organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej i państwowej, właściwymi sądami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w zakresie wykonywanych przez jednostkę zadań;

8) Przestrzeganie oraz aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów prawa w zakresie wykonywanych na stanowisku zadań;

9) Diagnozowanie potrzeb inwestycyjnych w obszarze funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej, raportowanie bezpośredniemu przełożonemu w tym zakresie oraz kompleksowe monitorowanie i nadzór nad realizacją inwestycji;

10) Wykonywanie innych zadań wynikających z kierowania powiatową jednostką organizacyjną.V. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, tj. w miesiącu styczniu 2022 w Domu Dziecka w Wojsławicach - wyniósł – nie dotyczy – zatrudnienie poniżej 25 etatów.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz staż zawodowy, w tym staż na stanowisku kierowniczym;

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);1

5) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).2

6) oświadczenie kandydata potwierdzające spełnienie przesłanek, o których w pkt I ppkt od 2 do 91

1 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

1) termin składania dokumentów: do 24 lutego 2022 roku do godziny 15.30.

2) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

3) Dokumenty należy złożyć osobiście wrzucając ofertę do urny znajdującej się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach”.

W przypadku nadania przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, uznaje się, że termin składania dokumentów został zachowany, jeżeli przesyłka wpłynie do siedziby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli do dnia 24 lutego 2022 r. do godziny 15.30.

4) Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

VIII. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Dodatkowe informacje:
 
1) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Informacja o terminie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego oraz przekazana poszczególnym kandydatom w formie telefonicznej lub elektronicznej.

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.);

3) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4) z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu.

6) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr  101/2021 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 22.12.2021 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników, zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego.
 
 
Zduńska Wola, 8.02.2022 roku

Załączniki

Oświadczenie docx, 23 kB
Wyniki naboru pdf, 299 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane