W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Krystyna Wesoła, zam. Sieradz
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 10a
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat;
Status rozstrzygnięte

Treść

                                                                  STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

                                          ogłasza nabór na wolne stanowisko Geodety Powiatowego 

                                                 Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

1. Nazwa i adres jednostki:                Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli, 

                                                           ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska:                         Geodeta Powiatowy

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym;

4) doświadczenie zawodowe w administracji: co najmniej 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub samorządowej, albo w organach jednostek samorządu terytorialnego;

5) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii  w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 276 ze zm.):

   a) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

   b) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

6) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej oraz przepisów dotyczących procedur administracyjnych;

2) znajomość obsługi systemu TurboEWID;
3) znajomość obsługi komputera i programów wchodzących w skład pakietu biurowego Microsoft Office lub Open Office;
4) znajomość przepisów: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy o samorządzie powiatowym, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej; kodeksu postepowania administracyjnego;
6)samodzielność, kreatywność;
7) wnikliwość, dokładność, komunikatywność, odporność na stres;
8) sumienność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1)    gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2)    kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym;

3)    koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów; 

4)    ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

5)    zakładanie osnów szczegółowych;

6)    zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;

7)    prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;

8)    wprowadzanie do bazy danych zasobu geodezyjnego odpisów ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę budynku;

9)    współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymania zintegrowanego systemu informacji  o nieruchomościach;

10) przedkładanie Radzie Powiatu do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania środkami budżetowymi z opłat za udostępnianie zasobu.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej  niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny;

2)  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3) oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP2)

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;1

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);1

8) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;1

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);1

10) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk oświadczenia

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:   do 21 sierpnia 2020 roku do godziny 15.30.

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 – sekretariat;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowisko Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1)  lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2)  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),

b)  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.);

3)  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)  z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych   w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5)  Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 4/10 etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego  z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 


 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Oświadczenie docx, 22 kB
Wyniki naboru pdf, 230 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane