Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ZP.272.2.10.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 3A w Zduńskiej Woli

nr sprawy ZP.272.2.10.2016

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT

unieważnienie

unieważnienie

Zduńska Wola, dn. 05.12.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, tj. Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7  i  ust. 2 ustawy  z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku  z art. 146 ust.6 ustawy Pzp unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 3A w Zduńskiej Woli”. Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia jest  obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 29 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o dokonaniu nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia  poprzez niedopuszczenie możliwości składania ofert częściowych, w sytuacji gdy przedmiot zamówienia jest podzielny.

Niedopuszczenie przez Zamawiającego składania ofert częściowych, w sytuacji gdy przedmiot zamówienia jest podzielny, prowadzić może do naruszenia zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. podkreśla się, że zamówienia publiczne powinny być dostosowane do MŚP.  Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zaniechał skorzystania z art. 36aa ustawy Pzp, co stanowi de facto nadużycie w świetle art. 5 k.c. Przedmiot niniejszego zamówienia jest podzielny. Złożenie ofert częściowych na poszczególne obiekty budowlane objęte przedmiotowym zamówieniem, nie spowodowałoby żadnego uszczerbku Zamawiającemu, a wręcz prowadziłoby do zwiększenia konkurencyjności postępowania przez łatwiejszy dostęp dla innych Wykonawców.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku  z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, nieświadomie nie dokonał podziału zamówienia na części.

Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający co najwyżej może rozważać unieważnienie postępowania, tak jak to wynika z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp i zostało potwierdzone w ugruntowanym orzecznictwie KIO. Ponadto zgodnie z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2006 r., II CA 218/06, „(…) wprowadzanie zmian w SIWZ dopiero po upływie terminu składania ofert stanowi rażące naruszenie Pzp i narusza warunki udziału wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne”.

Wobec powyższego należy uznać, że zaszła przesłanka do unieważnienia postępowania określona w art.93 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, bo Zamawiający nie może w obecnym stadium postępowania zmienić zapisów SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Treść

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.bip.powiatzdunskowolski.pl

Ogłoszenie nr 334419 - 2016 z dnia 2016-11-02 r.

Zduńska Wola: Termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 3A w Zduńskiej Woli

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, krajowy numer identyfikacyjny 73093479500000, ul. ul. Złotnickiego  25, 98220   Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 232 204, e-mail , faks 438 232 204.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatzdunskowolski.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

www.bip.powiatzdunskowolski.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

Pocztą, kurierem, osobiście

Adres:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 3A w Zduńskiej Woli

Numer referencyjny: ZP.272.2.10.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 3A w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu pn. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – etap II”, zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w trzech budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego: 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli – realizacja robót budowlanych polegających na: a) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej; b) dociepleniu ścian zewnętrznych i ścian piwnic; c) dociepleniu dachów (stropodachów); d) modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej; e) wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej; f) wykonanie utwardzonego dojścia do budynku. 2) Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10 – realizacja robót budowlanych polegających na: a) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej; b) dociepleniu ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych; c) dociepleniu dachów (stropodachów); d) modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej; e) wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej. 3) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli – realizacja robót budowlanych polegających na: a) wymianie drzwi zewnętrznych do pomieszczenia „0.17”; b) dociepleniu ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych; c) dociepleniu dachów (stropodachów); d) modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej; e) wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej; f) remont istniejących dojść do budynku. Zadanie podzielono na dwa etapy realizacyjne: Etap I – obejmujący: a) modernizację istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli; b) modernizację istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10; c) modernizację istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli; d) dociepleniu dachów (stropodachów) w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10; e) dociepleniu dachów (stropodachów) w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli. Etap II – obejmujący: a)wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli i w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10; b) wymianie drzwi zewnętrznych do pomieszczenia „0.17” w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; c) docieplenie ścian w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli, w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10 i w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli; d) docieplenie dachów (stropodachów) w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli; e) wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli, w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10 i w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli. Ze względu na specyfikę prac jednostek, na terenie których wykonywane będą roboty budowlane, Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie prac związanych z wymianą wewnętrznej instalacji grzewczej w okresie letnim (lipiec – sierpień). Roboty związane z pokryciem dachu i jego ociepleniem w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mają być wykonane w systemie NRO (nie rozprzestrzeniającym ognia). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


II.5) Główny kod CPV: 45321000-3

Dodatkowe kody CPV:45421000-4, 45233253-7, 45331000-6, 45316000-5, 45453000-7, 45331100-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/11/2017


II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie podzielono na dwa etapy realizacyjne: ETAP I- termin realizacji do dnia 30.12.2016 r.; ETAP II- termin realizacji do dnia 30.11.2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności, tj. że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, których mowa wyżej w walutach innych niż PLN, wykonawca przeliczy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 1) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie/przebudowie/termomodernizacji budynku o łącznej wartości brutto minimum 700 000,00 zł. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu robót i dowodów oraz załączonego do oferty oświadczenia – zgodnego ze wzorem w załączniku nr 2 do SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór - załącznik nr 4). b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty (wzór - zał. nr 1 do SIWZ). b) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. c) Dowód wniesienia wadium (w przypadku formy niepieniężnej). d) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100). Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem ostatecznego składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Powiatu Zduńskowolskiego prowadzone w Banku PKO BP S.A. , nr rach.: 30 1020 3437 0000 1902 0018 2014, w tytule przelewu należy podać: „Wadium przetargowe na Termomodernizację budynków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 3A w Zduńskiej Woli ”; b) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowej kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty – nie dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu. Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty w oryginale. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje godzina i data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzulę gwarantującą wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:


Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:


Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria          Znaczenie

Cena                            60

Okres gwarancji         40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):


Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:


Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:


Wstępny harmonogram postępowania:


Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:


Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pp w następujących przypadkach: a) wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin wydłużenia realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż termin przerwania robót, o którym mowa wyżej; b) wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przesunięcia się terminu zawarcia umowy z powodu wydłużenia się procedury udzielania zamówienia; Termin wydłużenia realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż termin wydłużenia się procedury udzielania zamówienia; c) zmiana wykonania technicznego części przedmiotu umowy z powodu koniecznej zmiany dokumentacji projektowej uwarunkowanej faktycznym (istniejącym) stanem technicznym; d) zamiana terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia sił wyższych, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi; e) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku konieczności wstrzymania robót na żądanie organu nadzoru budowlanego; f) zmiana wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca będzie musiał przedstawić Zamawiającemu kalkulację wzrostu wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy; g) zmiana wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących wysokość podatku VAT; h) zmiany osób reprezentujących strony umowy w przypadku zmian organizacyjnych; i) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 17/11/2016, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej zawarciem wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku PKO BP S.A., nr rach.: 30 1020 3437 0000 1902 0018 2014. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, potwierdzonego odbiorem końcowym robót i uznania, że przedmiot zamówienia został wykonany należycie. Pozostałe 30% zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Załączniki

SIWZ pdf, 11.46 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij