Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ZP.272.2.6.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód - Nr ogłoszenia 2016/S 170-305529

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy ZP.272.2.6.2016

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25

unieważnienie

unieważnienie

INFORMACJA

o unieważnieniu  postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód”.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający stwierdza iż w przedmiotowym postępowaniu  wystąpiły niżej wymienione naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

W treści ogłoszenia o zamówieniu w sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe nie podano warunków jakie winni spełniać wykonawcy, zakreślając opcje cyt.: Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia. Zamawiający mógł w tym miejscu umieścić jedynie określoną cześć znaków – zapisów, a pozostała część możliwa była do umieszczenia w sekcji VI pkt 3 Informacje dodatkowe, czego jednak Zamawiający nie uczynił. Tym samym Zamawiający przy braku prawidłowego ogłoszenia dopuścił się naruszenia zasady przejrzystości postępowania i dążenia do zamieszczenia w treści ogłoszenia o zamówieniu możliwie wyczerpującej informacji o warunkach zamówienia.

Ponadto, w przedmiotowym postępowaniu,  pierwsza publikacja ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego w dniu przesłania przedmiotowego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, tj. w dniu 1 września 2016 r., a więc przed jego opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, które nastąpiło dnia 3 września 2016 r. Zgodnie z art. 11 ust 7d w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „ustawą Pzp”) publikacja ogłoszenia o zamówieniu powinna była nastąpić w dniu 5 września 2016 r., z tego powodu, że dzień 3 września 2016 r. przypadał na sobotę.

Ważne przy tym pozostaje prawidłowe rozróżnienie dwóch zdarzeń, tj.: przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji oraz publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jest także dniem, w którym powinno być ono umieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Oznacza to, że dopiero wraz z dniem ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dopuszczalne jest umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym ogłoszenia o zamówieniu lub w przypadku braku jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Tym samym, brak jest podstawy prawnej, która pozwalałaby przyjąć, że wraz z przekazaniem ogłoszenia o zamówieniu do  Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, może nastąpić publikacja ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego i w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym .

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku  z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp  zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wypełniając formularz ogłoszenia o zamówieniu w sposób niepełny oraz umieszczając go na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, przed upływem stosownego czasu określonego w art. 11 ust 7d  ustawy Prawo zamówień publicznych, naruszył przepisy cytowanej ustawy.

Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian w ogłoszeniu, ani powtórzenie publikacji ogłoszenia. W takim przypadku Zamawiający, co najwyżej może rozważać unieważnienie postępowania, tak jak to wynika z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp i zostało potwierdzone w ugruntowanym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.

Skoro Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma prawo zwrócić się o unieważnienie umowy, to należy przyjąć, że Zamawiający, stosując samokontrolę, ma prawo, a nawet obowiązek unieważnić postępowanie, które obarczone jest błędem skutkującym unieważnieniem zawartej w jego wyniku umowy. Zasadność rozstrzygnięć Izby dodatkowo potwierdza zawarty w art. 146 ust. 6 ustawy Pzp zapis, że unieważnieniu przez sąd podlegają nie tylko te umowy, które są następstwem czynności lub zaniechań mających bezwzględny wpływ na wynik postępowania, ale również i takich, których wpływ na wynik postępowania jest jedynie potencjalny. Zatem, choć to na zamawiającym ciąży obowiązek udowodnienia spełnienia podstaw do unieważnienia postępowania, to z przeprowadzonego dowodu nie musi wynikać, że zaistniałe w postępowaniu okoliczności miały wpływ na jego wynik, ale jedynie, że potencjalnie taki wpływ mieć mogły.

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, że katalog przesłanek wymienionych w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp. nie ma charakteru zamkniętego i zamawiający może, a nawet powinien unieważnić postępowanie także w sytuacjach wskazanych w art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, czyli zawsze wtedy, gdy zachodzi koniunkcja trzech przesłanek. Po pierwsze, musi zaistnieć wada postępowania, po drugie, wada ta musi być nieusuwalna, a po trzecie – skutkować niemożnością podpisania umowy niepodlegającej unieważnieniu. (wyrok z dnia 6 maja 2011 r. , sygn. akt KIO 849/11)

Wobec powyższego należy uznać, że zaszła podstawa do unieważnienia postępowania określona w art.93 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie może w obecnym stadium postępowania dokonać zmiany ogłoszenia i jej powtórnej publikacji.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku  z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Treść

1 / 7
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
Zduńska Wola
98-220
Polska
Osoba do kontaktów: Włodzimierz Piegat
Tel.: +48 438232204
E-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
Faks: +48 438232204
Kod NUTS: PL116
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatzdunskowolski.pl
I.1) Nazwa i adresy
Powiat Łaski
ul. Południowa 1
Łask
98-100
Polska
Tel.: +48 438232204
E-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
Faks: +48 438232204
Kod NUTS: PL116
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lask.com.pl
I.1) Nazwa i adresy
Miasto Zduńska Wola
ul. Złotnickiego 12
Zduńska Wola
98-220
Polska
Tel.: +48 438232204
E-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
Faks: +48 438232204
Kod NUTS: PL116
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdunskawola.pl
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30
Zduńska Wola 
98-220
Polska
Tel.: +48 438232204
E-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
Faks: +48 438232204
Kod NUTS: PL116
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminazdunskawola.pl
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
Sędziejowice
98-160
Polska
Tel.: +48 438232204
E-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
Faks: +48 438232204
Kod NUTS: PL116
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminasedziejowice.eu
I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.bip.powiatzdunskowolski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Starostwo Powiatowe w Zdunskiej Woli
ul. Złotnickiego 25
Zduńska Wola 98-220
Polska
Osoba do kontaktów: Włodzimierz Piegat
Tel.: +48 8232204
E-mail: zamowienia@powiatzdunskowolski.pl
Faks: +48 8232204
Kod NUTS: PL116
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiatzdunskowolski.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska WolaWschód
Numer referencyjny: ZP.272.2.6.2016
II.1.2) Główny kod CPV
45233120
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z dokumentacją zezwalającą na użytkowanie, wolnej od wad nowoprojektowanej drogi o długości około 4,3 km stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód w ramach zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „ Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola + Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego ” na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez siebie, zweryfikowanej przez Zamawiającego za zgodność zPFU, obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami, do których PFU się odwołuje. Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233124
45100000
45231000
45232000
45233000
45316000
71220000
71320000
71322000
71330000
71420000
32570000
31527260
34922100
44423400
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL116
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
powiat zduńskowolski i powiat łaski
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z dokumentacją zezwalającą na użytkowanie, wolnej od wad nowoprojektowanej drogi o długości około 4,3 km stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód w ramach zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „ Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola + Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego ” na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez siebie, zweryfikowanej przez Zamawiającego za zgodność z PFU,obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami, do których PFU się odwołuje. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. 2008 nr 193 poz.1194 ) wraz z obowiązkiem uzyskania decyzji ZRID.
Zakres branży drogowej obejmuje wykonanie drogi łączącej drogę ekspresową S8, a dotychczasową drogę krajową 12 (14). Będzie to droga klasy zbiorczej (Z) o przekroju jednojezdniowym - 1x2 i długości około 4,3km.W zakres robót drogowych oprócz wykonania drogi o szerokości jezdni 7,0 m i odwodnienia (rowów lub kanalizacji deszczowej w zależności od rodzaju przekroju poprzecznego) będzie wchodzić także:
• budowa jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi,
• budowa na całej trasie chodników i ścieżek rowerowych o szerokości 2,0 m każdy,
• budowa zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,
• budowa urządzeń ochrony środowiska, itp. zapisanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachoraz wynikających z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonanej w ramach proceduryuzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
• wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• zagospodarowanie pozostałego terenu w korytarzu drogowym o szerokości 25m w celu umożliwienialokalizacji w nim infrastruktury technicznej.
Ponadto zakres prac w celu wykonania ww. robót będzie obejmował takie niezbędne roboty określone w SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: UDA-RPLD.03.02.02-10-0001/15-00
II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiegona lata 2014 - 2020 w ramach projektu pn.: "Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowałącznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdzaspełnianie warunku poprzez złożenie: Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności, tj. że :
a) Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000 zł (słownie:piętnaście milionów złotych);
b) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 25 000 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, których mowa w lit. a) i b) w walutachinnych niż PLN, wykonawca przeliczy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), na dzieńwystawienia dokumentu.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z rodz. nr V SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2016
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/12/2016
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2016
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500.000,00 zł.(słownie: pięćset tysięcy złotych
Wadium może być wniesione w:
1 pieniądzu;
2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3 gwarancjach bankowych;
4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).
Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 12.10.2016 r. o godzinie 11:00.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Banku PKO BP S.A, nrrach.: 30 1020 3437 0000 1902 0018 2014
Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne, przedupływem terminu składania ofert, zostaną uznane na rachunku Zamawiającego
Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty.Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszyłintegralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli naswobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przezZamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwotywadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofertynajkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybranajako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłoczniepo zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonaniaumowy
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Jeżeli koniecterminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnianastępnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2016

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 135 kB metryczka
PFU pdf, 36.51 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij