W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

IF.272.21.2019

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia wydarzeń zaplanowanych podczas IV Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim realizowanego w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IF.272.21.2019
Zamawiający Powiat Zduńskowolski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

W dniu 9 września 2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Treść

Zduńska Wola, dn. 26.08.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Znak sprawy:  IF.272.21.2019
II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, oraz Instrukcji udzielania zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski i Starostę Zduńskowolskiego stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski oraz Starostę Zduńskowolskiego, ze zmianami.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, tel.: (43) 823 22 04, 824 42 10, 824 42 11; e-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl;

2) inspektorem ochrony danych w Powiecie Zduńskowolskim ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola,  jest Pan Adam Kubiak, tel. 43 824 42 26, e-mail: iod@powiatzdunskowolski.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia wydarzeń zaplanowanych podczas IV Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim realizowanego w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”, IF.272.21.2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 tysięcy euro;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

III.  Zamawiający

Powiat Zduńskowolski

ul. Złotnickiego 25

98-220 Zduńska Wola

NIP: 829-16-24-435, REGON: 73 09 34 795

IV.  Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia:

„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia wydarzeń zaplanowanych podczas IV Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim realizowanego w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia wydarzeń zaplanowanych podczas IV Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim realizowanego w ramach projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia wydarzeń zaplanowanych w ramach IV Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim stanowiącego cześć projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” w następującym zakresie:

Lp.

Data

Godziny

od… - do…

Ilość osób

Ilość godzin

( szacowana)

Zakres ochrony

1

13-14.09.2019 r. Piątek/Sobota

Od 12:00 – do 17:00 = 53

2

106

ochrona rozstawionych domków wystawienniczych,

2

14.09.2019 r. Sobota

Od 17:00 – do 24:00 = 7

4

28

ochrona rozstawionych domków wystawienniczych  i hali wystawienniczej

3

14-15.09.2019 r.

Sobota /Niedziela

od 24:00 - do 06:00
 = 6

2

12

ochrona rozstawionych domków wystawienniczych i hali wystawienniczej

4

15.09.2019 r.

Niedziela

od 06:00 - do 19:00
= 13

8

104

ochrona Wystawy: ochrona sceny, zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie

5

15-16.09.2019 r. Niedziela

od 19:00 – do  06:00 = 11

2

22

ochrona rozstawionych domków wystawienniczych, planowany demontaż domków w poniedziałek od 06:00 rano

 

SUMA GODZIN

272

 

 

Dodatkowo - wóz dowodzenia – od godz. 10:00 – 19:00 w dniu 15.09.2019 r.

 

Wyposażenie pracowników służb porządkowych i informacyjnych (osoby posiadające zaświadczenie o niekaralności):

  • ubranie służbowe (spodnie czarne, buty czarne bojowe, koszulka z logo firmy, kamizelka taktyczna, kamizelka odblaskowa służba porządkowa, informacyjna, wyposażenie według obowiązujących przepisów prawa),
  • identyfikator służbowy,
  • uprawnienia dotyczące ustawy o zabezpieczeniu imprez masowych,
  • środki łączności (stacje nasobne-cyfrowe, telefony komórkowe)

Ochrona imprezy realizowana będzie poprzez posterunki stałe i patrole ruchome, obserwujące chronione obszary – obszar prowadzenia imprezy plenerowej - i jej najbliższe otoczenie.

Dyslokacje służb porządkowych/informacyjnych obrazuje mapa - zestawienie oraz plan terenu imprezy.

Oznakowany wóz, dysponujący minimum  4 kamerami IP - Kamery szybkoobrotowe mocowane na maszcie pneumatycznym, kamery stacjonarne mocowane po za pojazdem np. scena, rejestrującymi wydarzeń i nagrywającymi w pełnym wymiarze bieżących wydarzeń, rejestratory, monitory, zasilane awaryjne UPS, agregat prądotwórczy.

MCM pozwala na koordynację z jednego punktu wszystkich służb zabezpieczających imprezę jak Policja, Ochrona, Pogotowie, Straż Pożarna, Straż Miejska itp.

Samochód spełniający funkcje łączności i dowodzenia gdyż zamontowane są stacje nasobne.


V. Termin wykonania zamówienia

Od 13 września  2019 r. do 16 września 2019 r.

VI. Warunki udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1. Spełniający warunki dotyczące kompetencji oraz zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada odpowiednie kompetencje oraz zdolności techniczne lub zawodowe do wykonywania zamówienia. Stosowny zapis oświadczenia znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Zamawiający przyjmując prawdziwość oświadczenia dokona pozytywnej oceny spełnienia tego warunku.

2. Nie podlegający wykluczeniu:

- Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498).

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa wraz z ofertą odpis
 z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

VII. Kryterium oceny ofert

Cena ofertowa – 100%.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego;

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium, przypisując mu odpowiednią wagę procentową:


Cena ofertowa – 100% (skala punktów – 10)

Pi =  Cn/Ci  x  10 x Wc, gdzie,

Pi – ilość punktów dla badanej oferty

Cn – najniższa cena ofertowa

Ci – cena badanej oferty

Wc – waga procentowa dla kryterium cena – 100%

3. Spośród ofert złożonych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i spełniających wymogi określone w Zapytaniu, Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w powyższym kryterium.

4. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich i jest to cena brutto na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178)).

5. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia wymienione w zapytaniu i obejmować należny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z ww. przepisami, należy do wykonawcy.

6. Wykonawca winien obliczyć cenę brutto poprzez dodanie do ceny netto wartości stosownego podatku VAT. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

VIII.  Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, spięte i parafowane. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie), która będzie posiadać oznaczenie:

Oferta dotycząca zapytania ofertowego pn.: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia wydarzeń zaplanowanych podczas IV Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim realizowanego w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” – Nie otwierać przed dniem 04.09.2019 r., do godz. 10:00.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
5. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz miały parafę osoby podpisującej ofertę.
6. Na ofertę składa się:

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania,

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat Starosty.
2. Termin składania ofert: 04.09.2019 r. godzina 10:00.
3. Termin otwarcia ofert:  04.09.2019 r. godzina 10:30.
4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania – niezwłocznie. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku adresu wykonawcy na opakowaniu oferty, Zamawiający taką ofertę otworzy i ponownie zabezpieczy celem zwrotu.
5. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.

X. Informacja dotycząca źródeł finansowania zadania

Projekt w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II. 2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

XI. Zastrzeżenia Zamawiającego
1. Zamawiający zastrzega możliwość poprawiania w ofercie:

1) oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,

2) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.


XII. Istotne postanowienia, które znajdą się w umowie

Istotne dla stron postanowienia znajdują się w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór umowy.

XIII.  Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada wymogom postawionym w zapytaniu ofertowym,

2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

3) została złożona po terminie.

XIV.  Kryteria powodujące wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli:
1. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń, zaświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, mimo wezwania do ich uzupełnienia.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498)

 XV. Załączniki

1. Formularz oferty,
2. Wzór umowy.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane