Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ZP.272.7.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na "Kompleksowa usługa cateringowa wydarzeń organizowanych przez Powiat Zduńskowolski w 2019 r. oraz Spotkania Noworocznego z Przedsiębiorcami w 2020 r. realizowanych w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski"

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.272.7.2019

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Zduńska Wola, dn. 03.07.2019 r.


 

 

ZP.272.7.2019


Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Zamawiający Powiat Zduńskowolski informuje, że po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.:

 „Kompleksowa usługa cateringowa wydarzeń organizowanych przez Powiat Zduńskowolski w 2019 r. oraz Spotkania Noworocznego z Przedsiębiorcami w 2020 r. realizowanych w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”


w dniu 03.07.2019 r. zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego z niżej wymienionym Wykonawcą:

 

„RESTAURACJA W KAMIENICY” MACIEJ NYKLEWICZ, Pl. Wolności 6 lok. 2, 98-220 Zduńska Wola.

 

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne, tj. cena ofertowa. Wykonawca spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium oceny.

Zduńska Wola, dn. 25.06.2019 r.


 

 

ZP.272.7.2019Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający Powiat Zduńskowolski informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Kompleksowa usługa cateringowa wydarzeń organizowanych przez Powiat Zduńskowolski w 2019 r. oraz Spotkania Noworocznego z Przedsiębiorcami w 2020 r. realizowanych w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

 

„RESTAURACJA W KAMIENICY” MACIEJ NYKLEWICZ, Pl. Wolności 6 lok. 2, 98-220 Zduńska Wola – oznaczona przez Zamawiającego jako oferta nr 1.


Cena ofertowa brutto realizacji zamówienia wynosi 36.990,00 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 00/100).

 

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne, tj. cena ofertowa. Wykonawca spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium oceny.


W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Punktacja w kryterium cena ofertowa

(waga 100%, skala 10 pkt)

Uwagi

1.

„RESTAURACJA W KAMIENICY” MACIEJ NYKLEWICZ, Pl. Wolności 6 lok. 2, 98-220 Zduńska Wola

10,00 pkt

-

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 138 g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
 
 
Znak sprawy: ZP.272.7.2019
 
 
 
Zamawiający:
Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
 
 
czerwiec 2019 r.


I. Tryb udzielania zamówienia publicznego:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Pzp o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, tel.: (43) 823 22 04, 824 42 10, 824 42 11; e-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl;

2) inspektorem ochrony danych w Powiecie Zduńskowolskim ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola,  jest Pan Adam Kubiak, tel. 43 824 42 26, e-mail: iod@powiatzdunskowolski.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa usługa cateringowa wydarzeń organizowanych przez Powiat Zduńskowolski w 2019 r. oraz Spotkania Noworocznego z Przedsiębiorcami w 2020 r. realizowanych w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”, ZP.272.7.2019, prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.
Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa usługa cateringowa wydarzeń organizowanych przez Powiat Zduńskowolski w 2019 r. oraz Spotkania Noworocznego z Przedsiębiorcami w 2020 r. realizowanych w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa cateringowa IV Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim w 2019 r., warsztatów dialogu i innowacyjności oraz Spotkania Noworocznego z Przedsiębiorcami w 2020 r. realizowanych w ramach projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” współfinansowanego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Poprzez świadczenie usługi cateringowej Zamawiający rozumie usługę obejmującą przygotowywanie, dostarczanie i podawanie posiłków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W ramach świadczonych usług Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem przez Zamawiającego na wskazane spotkanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

III. Terminy realizacji zamówienia

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie wrzesień 2019 – luty 2020 r.

2019 r.

1) IV Regionalne Forum Gospodarcze w Powiecie Zduńskowolskim odbywające
 się w formie trzydniowego wydarzenia w terminie: 13.09.2019 – 15.09.2019  r.
na które składa się:

 • Pierwszy dzień -  Regionalne Forum Gospodarcze w Powiecie Zduńskowolskim -  13.09.2019 r.,
 • Drugi dzień -  Wizyty studyjne – 14.09.2019 r.,
 • Trzeci dzień - Wystawa rolno-przemysłowa – 15.09.2019 r.,

2) Warsztaty dialogu i innowacyjności – październik/listopad 2019 r.

2020 r.

1) Gala Przedsiębiorczości/ Spotkania Noworocznego z Przedsiębiorcami – styczeń/luty  2020 r.

2. Szczegółowy harmonogram Zamawiający przekaże Wykonawcy minimum 14 dni przed świadczeniem usługi na dane wydarzenie.

Zamówienie będzie realizowane stosownie do potrzeb Zamawiającego wskazanych
w zamówieniu.

Kody CPV:    55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

55510000-8 Usługi bufetowe

55511000-5 Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę obejmującą usługi restauracyjne i/lub cateringowe o wartości min. 5.000,00 złotych brutto.

2. Nie podlegają wykluczeniu:

- Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498).

V. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

1.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału:

1) oświadczenie o posiadaniu odpowiednich zdolności technicznych lub zawodowych do wykonywania zamówienia. Stosowny zapis oświadczenia znajduje się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia);

2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu  potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie rozdz. IV pkt 2 ogłoszenia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

 1. Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
  – sekretariat Starosty.
 2. Termin składania ofert: 11.06.2019 r., godz. 11:00.
 3. Termin otwarcia ofert:  11.06.2019 r., godz. 11:30.
 4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania – niezwłocznie. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku adresu Wykonawcy na opakowaniu oferty, Zamawiający taką ofertę otworzy i ponownie zabezpieczy celem zwrotu.
 5. Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.
 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy albo imiona i nazwiska, adres siedziby albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także ceny ofertowe oraz termin realizacji zamówienia.
 7. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom
  nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.
 8. Komisja przetargowa dokona oceny i badania ofert w części niejawnej postępowania.

VII. Kryteria wyboru ofert, ich znaczenie i sposób oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

2)nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium o określonej wadze procentowej:

Cena ofertowa – 100% (skala punktów – 10)

Sposób obliczenia wartości punktowej ocenianego kryterium:

Pi = Cn/Ci  x  10 x Wc,

gdzie:

Pi – ilość punktów dla badanej oferty

Cn – najniższa cena ofertowa

Ci – cena badanej oferty

Wc – waga procentowa dla kryterium cena – 100%

3. Spośród ofert złożonych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w powyższym kryterium.
4. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich i jest to cena brutto na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U z 2019 r. poz. 178).
5. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wymienione w ogłoszeniu i obejmować należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z ww. przepisami, należy do Wykonawcy.
6. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z ofert, które spełniają wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.
10. Zamawiający przekaże każdemu z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając:

1) nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

2) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,

3) punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

11. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia.

VIII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

Istotne dla stron postanowienia znajdują się w załączniku nr 3 do ogłoszenia – wzór umowy.

IX. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

 1. Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, oraz uprzedzająco faksem i/lub drogą elektroniczną na adres: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie ogłoszenia wpłynął po upływie składania wniosku, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
 4. Do kontaktów z Wykonawcami uprawnione są:

1) Sylwia Kaźmierczak – inspektor w Wydziale Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju,

2) Marlena Kozłowska-Skała – podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.

X. Termin związania ofertą:

 1. Oferent związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania oferty złożonej przez Wykonawcę, który w odpowiedzi na prośbę Zamawiającego nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę zgodnie z Formularzem ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 1 do ogłoszenia) należy przedłożyć w zamkniętej kopercie (innym opakowaniu). Kopertę należy oznaczyć:

Oferta dotycząca zamówienia publicznego pn.: Kompleksowa usługa cateringowa wydarzeń organizowanych przez Powiat Zduńskowolski w 2019 r. oraz Spotkania Noworocznego z Przedsiębiorcami w 2020 r. realizowanych w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski – Nie otwierać przed dniem 11.06.2019 roku, do godz. 11:30”

 1. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
 2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, spięte i parafowane.
 3. Kopie dokumentów winny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
 4. Oferta ma być sporządzana zgodnie z Formularzem ofertowym, będącym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, i winna być podpisana przez uprawnioną osobę oraz zawierać wszystkie dokumenty wymagane w ogłoszeniu.
 5. Na ofertę składają się:

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do ogłoszenia,

2) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (niezłożone lub wadliwie złożone pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu),

3) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale V ogłoszenia.

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
 2. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz miały parafę osoby podpisującej ofertę.
 3. W przypadku dołączania kopii dokumentów muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmiot, którego dokument dotyczy.

XII.Informacja dotycząca źródeł finansowania zadania

Projekt „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

XIII. Zmiany i wycofanie oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.
3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

XIV. Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Oferta zostanie odrzucona,  jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada ogłoszeniu,

2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

3) została złożona po terminie,

4) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w rozdziale X pkt 2 niniejszego ogłoszenia, na przedłużenie terminu związania ofertą.

XV.Kryteria powodujące wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli:

1. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń, zaświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ogłoszeniu, mimo wezwania do ich uzupełnienia.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498).

XVI. Zastrzeżenia Zamawiającego

1. Zamawiający zastrzega możliwość uzupełniania przez Wykonawców brakujących dokumentów lub składanie wyjaśnień do dokumentów we wskazanym terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie o uzupełnienie.
2. Zamawiający zastrzega możliwość poprawiania w ofercie:

1) oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

2) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania przetargu w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia oraz jego załączników przed upływem terminu składania ofert.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę w sprawie niniejszego zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym przez Zamawiającego. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

XVIII. Informacje końcowe

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zamawiający nie przewiduje:

1) składania ofert częściowych,

2) składania ofert wariantowych,

3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

XIX.Załączniki

1. Formularz oferty,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
3. Wzór umowy.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij