Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ZP.272.2.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Dostawa sprzętu specjalistycznego - kolejowego w ramach I-szego wyposażenia nowo wybudowanego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole – Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach – zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.272.2.2019

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

znak sprawy: ZP.272.2.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w części I i III
oraz o unieważnieniu postępowania w części II

Dotyczy:   zamówienia pn. „Dostawa sprzętu specjalistycznego – kolejowego  w ramach I-szego wyposażenia nowo wybudowanego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach”

 
W związku z zakończeniem oceny ofert złożonych przez wykonawców nie podlegających odrzuceniu wskazuję oferty najkorzystniejsze w zamówieniu o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro realizowanego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz z rozdz. IV Instrukcji udzielania zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski i Starostę Zduńskowolskiego stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dn. 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski oraz Starostę Zduńskowolskiego, a tym samym dokonuję wyboru ofert najkorzystniejszych w przedmiotowym zamówieniu.

W części I

Oferta najkorzystniejsza: oferta nr  1, złożona przez:

Z.R. REMPOD Roksana Kikina-Pietras, ul. Słoneczna 28, 47-400 Racibórz;

w części III

Oferta najkorzystniejsza: oferta nr  2, złożona przez:

DGT Sp. z o.o. ul.Młyńska 7, 83-010 Straszyn


Uzasadnienie:

Oferty ww. wykonawców zostały uznane za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, tj. ceny ofertowej brutto. Wykonawcy spełniają wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego i nie podlegają odrzuceniu.


W części II postępowanie zostało unieważnione z powodu niewpłynięcia w wyznaczonym terminie żadnej oferty.

Treść

znak sprawy:  ZP.272.2.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Zduńskowolski zaprasza do złożenia oferty  na realizację zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu specjalistycznego - kolejowego w ramach I-szego wyposażenia nowo wybudowanego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole – Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach – zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zmówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu kolejowego, który będzie wyposażeniem dydaktycznym pracowni kolejowej w nowo wybudowanym budynku Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część I o nazwie  „Dostawa przyrządów i wyposażenia”

Obejmuję dostawę:

1)      Zegar duży kolejowy – 2 szt.

2)      Toromierz uniwersalny  - 1 szt.

3)      Profilomierz uniwersalny – 1 szt.

4)      Klin pomiarowy ze skalą 1-15mm (przyrząd do pomiaru luzów szynowych) – 1 szt.


Szczegółowy opis zamówienia dla części I określono w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

Część II o nazwie  „Dostawa modeli, foliogramów i przeźroczy do pracowni kolejowej”

Obejmuje dostawę modeli, foliogramów, przeźroczy w zakresie taboru kolejowego, m.in. pojazdów kolejowych, pomocniczych, itp.

Szczegółowy opis części II zamówienia określono w załączniku nr 1 do OPZ.


Cześć III o nazwie  „Dostawa centralki telefonicznej-dyspozytorskiej do pracowni kolejowej”

Obejmuję dostawę:

1)      centralkę telefoniczną-dyspozytorską (w formie zewnętrznego terminalu) – 1 szt.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem wymaganych parametrów dla części III  określono w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

II.  Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia żadnych warunków

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy:

1)       byli karani sądownie za przestępstwo  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.),

lub których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego skazano sądownie za przestępstwo o którym mowa w powyższych artykułach Kodeksu karnego;

2)      W stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono.

Na  potwierdzenie niewykluczenia:

z pkt. 1 wykonawca składa stosowne oświadczenie (wzór w załączniku nr  4 do Zapytania)

z pkt. 2 wykonawca przedkłada wraz z ofertą odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub wskazuje w ofercie źródło (miejsce),  z którego dane takie Zamawiający może nieodpłatnie pobrać drogą elektroniczną.


III. Kryteria oceny ofert


Cena ofertowa brutto waga – 100 % - kryterium dotyczy każdej części zamówienia.


Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą oraz montaż (instalację) w miejscu dostawy – w przypadku  centrali telefonicznej-dyspozytorskiej.


Oferty oceniane będą w następujący sposób:

Cena: Pi = Cn/Ci x 10 x Wc, gdzie:

Pi – ilość punktów dla badanej oferty


Cn – najniższa cena ofertowa

Ci – cena badanej oferty

Wc – waga procentowa dla kryterium cena – 100 %


Cena oferty powinna być podana w złotych polskich i jest to cena brutto na podstawie Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.


IV. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do 13.02.2019 godz. 11:30

Oferty należy złożyć w formie pisemnej na formularzu zgodnym z wzorem formularza oferty (załącznik nr 1 do Zapytania)

V. Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 10 marca 2019 r.

VI. Inne wymagania dotyczące wykonawcy oraz przedmiotu zamówienia:

1)      Czas związania ofertą Wykonawcy wynosi 30 dni licząc wraz z dniem wyznaczonym na składanie ofert.

2)      Zamawiający wymaga gwarancji na dostarczone wyposażenie na okres nie krótszy niż dwadzieścia cztery miesiące i takiego samego okresu rękojmi. Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

1)      Miejscem dostawy jest budynek Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli, ul. Okrzei 11 (dokładne miejsce, tj. pracownia, w której będzie sprzęt, zostanie wskazana na etapie odbioru przedmiotu dostawy).

2)      Wykonawca po dostarczeniu zobowiązuje się do wyładunku przedmiotu dostaw oraz przeniesienia do docelowych pomieszczeń szkoły oraz montażu (instalacji).

W przypadku części II, tj. centrali telefonicznej - dyspozytorskiej wykonawca zobowiązuje się do jej podłączenia oraz przekazania wraz z nią instrukcji użytkowania (podręcznika użytkownika).

3)      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w następujących przypadkach:


a)      za nienależyte wykonanie zobowiązania polegające na uchybieniu terminowi zakończenia dostaw w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień uchybienia Wykonawcy naliczane do dnia usunięcia wad;

b)      za nienależyte wykonanie zobowiązania polegające na każdorazowym uchybieniu terminowi wyznaczonemu przez Zamawiającego na usunięcie wad przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie obowiązywania gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień uchybienia Wykonawcy naliczane do dnia usunięcia wad;

c)      za niewykonanie zobowiązania przez Wykonawcę w całości albo w części w następstwie okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

d)     za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

 

4)      Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości albo w części w następstwie okoliczności, za które  ponosi odpowiedzialności w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5)      Jeżeli szkody poniesione przez strony przewyższą wysokość zastrzeżonych kar umownych, każda ze stron może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych.

6)      Wynagrodzenie umowne będzie płatne na podstawie faktury VAT lub rachunku na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę służący Wykonawcy do prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku do siedziby Zamawiającego. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku stanowi protokolarny odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń

7)      Wykonawca udziela 24 miesiące gwarancji i rękojmi na dostawy wyposażenia będące przedmiotem umowy, których termin biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego. Strony postanawiają, iż za skutecznie zakończony odbiór uznają podpisanie przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

8)      Strony postanawiają, iż niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

 

VIII. Możliwości zmian umowy

1) Możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku gdy z przyczyn obiektywnych niezależnych od wykonawcy, w szczególności przedłużającą się zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek wystąpienia sił wyższych (vis maior), tj. takiego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec (w szczególności działania sił przyrody). W takim przypadku termin realizacji umowy może  ulec przedłużeniu o czas niezbędny na usunięcie skutków działania siły wyższej;

2) Zamiana elementu przedmiotu umowy (dostawy) pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż zamieniany przedmiot posiada parametry co najmniej równoważne (lub lepsze) od przedmiotu opisanego w zamówieniu i ofercie i wykazania przez Wykonawcę, że przedmiot dostawy podany w ofercie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie jest dostępny na polskim rynku w terminie biegnącym od daty zawarcia umowy a dostępny był w dacie  podpisania oferty  – zamiana taka nie będzie powodować zmiany wynagrodzenia umownego.

IX. Możliwości składania ofert częściowych

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolne części zamówienia

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
  3. Formularze wyceny
  4. Wzór oświadczenia z rozdz. II

Załączniki

oświadczenie docx, 124 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij