Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

OR-II.273.11.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na okres 24 miesięcy

nr sprawy OR-II.273.11.2018

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Zduńska Wola, dn. 12.02.2018 r.

OR-II.273.11.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn.:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na okres 24 miesięcy

 

dokonano wyboru niżej wymienionej oferty jako najkorzystniejszej:

oferta nr 1 złożona przez POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Rodziny Hiszpańskich, 00-940 Warszawa:

punktacja łączna- 10 pkt.,

cena- 10 pkt.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne, tj. cena ofertowa. Wykonawca spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium oceny.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybiera ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.


ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Z PUNKTACJĄ

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium cena waga 100%

skala punktów - 10

Punktacja łączna

Uwagi

1

POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Rodziny Hiszpańskich, 00-940 Warszawa

10 pkt.

10 pkt.

-

Treść

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”

o wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

 

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na okres 24 miesięcy

 

Zamawiający:

Powiat Zduńskowolski

ul. Stefana Złotnickiego 25

98-220 Zduńska Wola


I. Zamawiający:

Powiat Zduńskowolski

ul. Stefana Złotnickiego 25

98-220 Zduńska Wola

NIP: 829 16 24 435

REGON: 730 934 795

tel.: 43 824 42 10

e-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl

adres strony internetowej: http://www.powiatzdunskowolski.pl/

http://bip.powiatzdunskowolski.pl/


znak sprawy: OR-II.273.11.2018

 

II.Tryb udzielania zamówienia publicznego:

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Pzp o wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.      Nazwa zamówienia:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na okres 24 miesięcy”.

2.      Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na okres 24 miesięcy w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek oraz zwrotu „przesyłek niedoręczonych”, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2017.1481 ze zm.)

2) Przez Wykonawcę - operatora pocztowego rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2017.1481 ze zm.).

3) Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

a) przesyłki zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym;

b) przesyłki zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym;

c) przesyłki polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym;

d) przesyłki polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym;

e) przesyłki polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym
i zagranicznym;

f) przesyłki polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia
i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym;

g) przesyłki z zadeklarowaną wartością - przesyłki rejestrowane, za których utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator pocztowy ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę w obrocie krajowym i zagranicznym;

h) paczki pocztowe zwykłe - przesyłki rejestrowane, nie będące przesyłkami listowymi, o masie do 20 000 g, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym;

i) paczki priorytetowe - przesyłki rejestrowane, nie będące przesyłkami listowymi, o masie do 20 000 g, będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym;

j) paczki z zadeklarowaną wartością - przesyłki rejestrowane, nie będące przesyłkami listowymi, o masie do 20 000 g, za których utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator pocztowy ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę w obrocie krajowym i zagranicznym;

k) paczki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - przesyłki rejestrowane, nie będące przesyłkami listowymi, o masie do 20 000 g, przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym;

l) w ramach wszystkich rodzajów przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Zamawiający przewiduje nadanie ok. 10% przesyłek, których nadanie będzie miało skutek doręczenia zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 198 b ust. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych lub ewentualnie innych analogicznych przepisów.

4) Wykonawca będzie odbierał oraz dostarczał przesyłki z i do placówki Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego przez 5 dni w tygodniu.

5) Przesyłki, których nadanie będzie miało skutek doręczenia zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego lub ewentualnie innych analogicznych przepisów będą doręczane przez Wykonawcę z zachowaniem terminów i trybów określonych w przytoczonych przepisach.

6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówką nadawczą na terenie Miasta Zduńska Wola przez cały okres trwania umowy czynną, od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do godziny 20:00.

7) Odbiór przesyłek potwierdzać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.

8) Nadanie przesyłek przez Wykonawcę następować będzie w dniu ich odebrania od Zamawiającego.

9) Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą.

10) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu potwierdzenie odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy, pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia wiadomości u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w ww. terminie Wykonawca sporządza powtórnie zawiadomienie po upływie 7-go dnia o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. Zamawiający wymaga, aby każde awizowanie odnotowane zostało na druku zwrotnego potwierdzenia odbioru.

11)  Przesyłki listowe rejestrowane będą wpisywane przez Zamawiającego do książki nadawczej. Zamawiający sporządza książkę nadawczą w dwóch egzemplarzach: oryginał otrzyma Wykonawca, kopię - Zamawiający. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas rejestracji przesyłek Zamawiającego nanosił w książce nadawczej przy każdej pozycji unikalny numer identyfikacyjny, pod którym zarejestrowano daną przesyłkę. Unikalny numer identyfikacyjny winien być wpisany w całości dla każdej przesyłki, Zamawiający nie dopuszcza wpisania kilku znaków. W przypadku nadawania przesyłek, których nadanie będzie miało skutek doręczenia zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego lub ewentualnie innych analogicznych przepisów, Zamawiający przewiduje możliwość sporządzania odrębnego wykazu/wykazów przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego. Wykonawca w takich przypadkach zobowiązany jest nadać tego rodzaju przesyłki u operatora wyznaczonego obligatoryjnie w dniu ich dostarczenia przez pracownika Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy, wskazanej w umowie, znajdującej się na terenie Miasta Zduńska Wola, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-20:00.

12)  Przesyłki nierejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu nadanych przesyłek. Wykazy sporządzane będą w dwóch egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

13)  Usługi będące przedmiotem zamówienia będą opłacane w formie opłat z dołu. Przez opłatę z dołu należy rozumieć opłatę w całości wniesioną przez Zamawiającego, bezgotówkowo poprzez polecenie przelewu w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek lub paczek.

14)  Zamawiający określa następujące zasady rozliczania i regulowania należności:

a) za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy;

b) podstawą rozliczeń finansowych będzie faktyczna liczba usług zrealizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych;

c) rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn ilości usług zrealizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym oraz cen jednostkowych wskazanych w ofercie;

d) faktury VAT z tytułu należności, wystawiane będą w terminie 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego;

e) należności wynikające z faktur VAT, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego;

f) za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

15) Przewidywana ilość przesyłek różnych rodzajów została wskazana w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, zwanego dalej „Ogłoszeniem”. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w zestawieniu. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie przedmiotu zamówienia w ilościach określonych w załączniku.

16) Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych przesyłek w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 – mają charakter szacunkowy, stanowią element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach.

17)  Zamawiający zapewni oznaczenie potwierdzenia wniesienia opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą.

18)  Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje możliwości dołączania przez Wykonawcę do opakowanych przesyłek przekazanych przez Zamawiającego jakichkolwiek przedmiotów.

19)  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne druki zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku przesyłek nadanych na specjalnych zasadach Wykonawca zobowiązany będzie honorować druki zwrotnego potwierdzenia odbioru odpowiednie do wykorzystania w postępowaniach administracyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego oraz zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa lub ewentualnie innymi analogicznymi przepisami. W takich przypadkach Zamawiający zapewni odpowiednie druki zwrotnego potwierdzenia odbioru.

20)  Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia.

21)  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy - opiekunem klienta.

22)  Wykonawca wskaże numery telefonów kontaktowych i numery faks, pod którymi w godzinach pracy Zamawiającego dyżurować będzie przedstawiciel Wykonawcy, oraz wskaże inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

23)  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia


Kody CPV:

64 11 00 00-0 usługi pocztowe

64 11 20 00-4 usługi pocztowe dotyczące listów

64 11 30 00-1 usługi pocztowe dotyczące paczek


IV.Terminy realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie w terminie od 1 marca 2018 roku do 29 lutego 2020 roku lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego.


V.    Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów prawa:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2017.1481 ze zm.).

2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedną usługę polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych realizowaną nieprzerwanie dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 miesięcy i o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto.

3)  sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg Załącznika nr 2 do Ogłoszenia;

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

- Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 niniejszego rozdziału mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich tych Wykonawców.


VI. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału:

1)   dokument potwierdzający aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2017.1481 ze zm.).
(W przypadku składania ofert wspólnych wyżej wymieniony dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który będzie odpowiadał za realizację prac objętych niniejszym zamówieniem);

2)   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane złożony zgodnie z Załącznikiem nr 3, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a).

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia).

2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie rozdz. V pkt 2 ogłoszenia. Stosowny zapis oświadczenia znajduje się w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do ogłoszenia).

3. Dokumenty wymagane w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów:

1) Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 1 i 2 niniejszego ogłoszenia polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,

d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

2) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 Ogłoszenia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 Ogłoszenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca będący pełnomocnikiem składa oświadczenie poprzez złożenie Formularza oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia), natomiast Wykonawca będący wspólnikiem/konsorcjantem składa oddzielne oświadczenie o treści wskazanej w pkt. 3 Formularza oferty.

Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 Ogłoszenia.

3. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

1) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie.

4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/sp.cywilne):

1) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w rozdziale VI (za wyjątkiem dokumentów określonych w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1) i 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich Wykonawców;

2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii (dokument ten może zastąpić umowa konsorcjum/spółki cywilnej, jeżeli zawiera w/w informacje);

3) przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał złożenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;

4) wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców;

5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.


VII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, sekretariat.

2. Termin składania ofert: 07.02.2018 r., godz. 11:00.

3. Termin otwarcia ofert:  07.02.2018 r., godz. 11:30.

4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania – niezwłocznie. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku adresu Wykonawcy na opakowaniu oferty, Zamawiający taką ofertę otworzy i ponownie zabezpieczy celem zwrotu.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.

6. Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy albo imiona i nazwiska, adres siedziby albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także ceny ofertowe oraz termin realizacji zamówienia.

8. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

9. Komisja przetargowa dokona oceny i badania ofert w części niejawnej przetargu.


VIII. Kryteria wyboru ofert, ich znaczenie i sposób oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria o określonej wadze procentowej:

Cena ofertowa – 100 %

Cena: Pi = Cn/Ci x 10 x Wc,  gdzie

Pi – ilość punktów dla badanej oferty

Cn – najniższa cena ofertowa

Ci – cena badanej oferty   

Wc – waga procentowa dla kryterium cena – 100%

3. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich i jest to cena brutto na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U z 2017 r., poz. 1830).

4. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wymienione w ogłoszeniu i obejmować należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z ww. przepisami, należy do Wykonawcy.

5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Szacowana wielkość zamówienia określona w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia), została podana jedynie w celu porównania ofert. Nie gwarantuje się wykonawcy, że będzie wymagane od niego wykonanie wielkości wskazanych w Formularzu oferty. Wynagrodzenie wykonawcy będzie zależało od faktycznej wielkości wykonanych usług rozliczanych z uwzględnieniem cen jednostkowych.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z ofert, które spełniają wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.

10. Zamawiający przekaże każdemu z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając:

1) nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

2) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,

3) punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

4) informacje dotyczące powodów nieuznania ofert za spełniające wymogi niniejszego ogłoszenia.

11. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia.

IX. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Istotne dla stron postanowienia znajdują się w załączniku nr 4 do ogłoszenia – wzór umowy.

X. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

1. Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, oraz uprzedzająco faksem i/lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiatzdunskowolski.pl

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie ogłoszenia wpłynął po upływie składania wniosku, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

4. Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są:

Sylwester Woźniak – zamowienia@powiatzdunskowolski.pl , tel. 43 824 42 40.

Dominika Walocha – d.walocha@powiatzdunskowolski.pl, tel. 43 824 42 23.

XI.Termin związania ofertą:

1. Oferent związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania oferty złożonej przez Wykonawcę, który w odpowiedzi na prośbę Zamawiającego nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę zgodnie z Formularzem oferty załączonym do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 1 do ogłoszenia) należy przedłożyć w zamkniętej kopercie (innym opakowaniu). Kopertę należy oznaczyć:

Oferta dotycząca zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na okres 24 miesięcy”. Nie otwierać przed dniem 07.02.2018 roku, do godz. 11:30”

3. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

4. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, spięte i parafowane.

5. Kopie dokumentów winny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

6. Oferta ma być sporządzana zgodnie z Formularzem oferty, będącym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, i winna być podpisana przez uprawnioną osobę oraz zawierać wszystkie dokumenty wymagane w ogłoszeniu.

7. Na ofertę składają się:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do ogłoszenia,

2) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (niezłożone lub wadliwie złożone pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu),

3) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ogłoszenia.

8. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.

9. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz miały parafę osoby podpisującej ofertę.

10. W przypadku dołączania kopii dokumentów muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmiot, którego dokument dotyczy.

XIII.Zmiany i wycofanie oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.


XIV. Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Oferta zostanie odrzucona,  jeżeli:

1)      jej treść nie odpowiada ogłoszeniu,

2)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

3)      została złożona po terminie.


XV. Kryteria powodujące wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wyklucza Wykonawcę:

1. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń, zaświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ogłoszeniu, mimo wezwania do ich uzupełnienia.

2. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).


XVI. Zastrzeżenia Zamawiającego

1. Zamawiający zastrzega możliwość uzupełniania przez Wykonawców brakujących dokumentów lub składanie wyjaśnień do dokumentów we wskazanym terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie o uzupełnienie.

2. Zamawiający zastrzega możliwość poprawiania w ofercie:

1) oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

2) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania postępowania w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na ich realizację.

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania postępowania gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia oraz jego załączników przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający zastrzega możliwość badania rażąco niskiej ceny. Dla niniejszego postępowania zastosowanie ma art. 90 ust. 1-3 ustawy Pzp.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę w sprawie niniejszego zamówienia.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym przez Zamawiającego. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

XVIII. Informacje końcowe

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

2. Zamawiający nie przewiduje:

1) składania ofert wariantowych,

2) składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.


XIX. Załączniki

1. Formularz oferty,

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3. Wykaz wykonanych usług,

4. Wzór umowy.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij