Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ZSE.261.2.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli”.

nr sprawy ZSE.261.2.2017

zamawiający Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica, ul. Łaska 61, 98-220 Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica, ul. Łaska 61, 98-220 Zduńska Wola, sekretariat.

Treść


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”

o wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

„Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

 

 

Zamawiający:

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica

ul. Łaska 61

98-220 Zduńska Wolagrudzień 2017r.


I. Zamawiający:

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica

ul. Łaska 61

98-220 Zduńska Wola

NIP: 829-11-13-249

REGON: 00019516200000

tel.: 43 823 31 59

e-mail: sekretariat@zse-zdwola.pl, zse-zd-wola@o2.pl

adres strony internetowej: www.zse-zdwola.pl www.bip.zse-zdwola.pl

 

Beneficjent:

Powiat Zduńskowolski

ul. Złotnickiego 25

98-220 Zduńska Wola

REGON: 730 934 795

NIP: 829 16 24 435

tel.: (43) 823 22 04, 824 42 10, 824 42 11;

fax: (43) 824 42 50;

e-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl

zamowienia@powiatzdunskowolski.pl

adres strony internetowej: http://www.powiatzdunskowolski.pl/

http://bip.powiatzdunskowolski.pl/


znak sprawy: ZSE.261.2.2017

 

II.Tryb udzielania zamówienia publicznego:

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Pzp o wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. 1.      Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli”.

 1. 2.      Przedmiot zamówienia

1)      Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli poszerzających wiedzę z zakresu programowania i serwisowania sterowników.

2)      Zamówienie podzielone jest na 2 części:

Część nr 1 – „Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 – kurs podstawowy i zaawansowany”

Część nr 2 – „Serwisowanie sterowników SIMATIC S7-1200 – poziom podstawowy i poziom zaawansowany”.

Kody CPV:       80 00 00 00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe


3)      Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

4)      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

IV. Terminy realizacji zamówienia

1. Zamówienie będzie realizowane:

część nr 1:

- kurs podstawowy – grudzień 2017r.,

- kurs zaawansowany – kwiecień, maj 2018r.

 

część nr 2:

- poziom podstawowy – czerwiec 2018, wrzesień 2018r.,

- poziom zaawansowany – wrzesień 2018, październik 2018r.


2. Szczegółowy harmonogram Zamawiający przekaże Wykonawcy na minimum 7 dni przed świadczeniem usługi na dane szkolenie.


IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)      kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

b)      sytuacji finansowej lub ekonomicznej

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

c)      zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

2. Nie podlegają wykluczeniu:

- Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.).

V. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału:

1) oświadczenie o posiadaniu kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; sytuacji finansowej lub ekonomicznej; odpowiednich zdolności technicznych lub zawodowych do wykonywania zamówienia. Stosowny zapis oświadczenia znajduje się w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do ogłoszenia);

 1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

1)      Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu  potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie rozdz. IV pkt 2 ogłoszenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

 1. Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica, ul. Łaska 61, 98-220 Zduńska Wola, sekretariat.
 2. Termin składania ofert: 12.12.2017 r., godz. 11:00.
 3. Termin otwarcia ofert:  12.12.2017 r., godz. 11:30.
 4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania – niezwłocznie. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku adresu Wykonawcy na opakowaniu oferty, Zamawiający taką ofertę otworzy i ponownie zabezpieczy celem zwrotu.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części ww. zamówienia.
 6. Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.
 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy albo imiona i nazwiska, adres siedziby albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także ceny ofertowe oraz termin realizacji zamówienia.
 8. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom
  nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.
 9. Komisja przetargowa dokona oceny i badania ofert w części niejawnej przetargu.

VIII. Kryteria wyboru ofert, ich znaczenie i sposób oceny ofert

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1)      zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

2)      nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria o określonej wadze procentowej:

- dla części I:

1) Cena ofertowa – 60%

Pi =   x  100 x Wc, gdzie,

Pi – ilość punktów dla badanej oferty

Cn – najniższa cena ofertowa

Ci – cena badanej oferty

Wc – waga procentowa dla kryterium cena – 60%,

2) doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 40%

Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium – doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia:

a) przeprowadziła 2 szkolenia obejmujące swym zakresem programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 (każde) – 40 punktów;

b) przeprowadziła od 3 do 4 szkoleń obejmujących swym zakresem programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 (każde) – 60 punktów;

c) przeprowadziła 5 szkoleń obejmujących swym zakresem programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 (każde) – 80 punktów;

d) przeprowadziła co najmniej 6 szkoleń obejmujących swym zakresem programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 (każde) – 100 punktów.

Uzyskane punkty zostaną pomnożone przez wagę równą 40%.

Uwaga: Wykonawca, który wykaże doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia mniejsze niż przeprowadzenie dwóch szkoleń obejmujących swym zakresem programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 (każde) otrzyma 0 punktów.

- dla części II:

1) Cena ofertowa – 60%

Pi =   x  100 x Wc, gdzie,

Pi – ilość punktów dla badanej oferty

Cn – najniższa cena ofertowa

Ci – cena badanej oferty

Wc – waga procentowa dla kryterium cena – 60%,

2) doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 40%

Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium – doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia:

a) przeprowadziła 2 szkolenia obejmujące swym zakresem serwisowanie sterowników SIMATIC S7-1200 (każde) – 40 punktów;

b) przeprowadziła od 3 do 4 szkoleń obejmujących swym zakresem serwisowanie sterowników SIMATIC S7-1200 (każde) – 60 punktów;

c) przeprowadziła 5 szkoleń obejmujących swym zakresem serwisowanie sterowników SIMATIC S7-1200 (każde) – 80 punktów;

d) przeprowadziła co najmniej 6 szkoleń obejmujących swym zakresem serwisowanie sterowników SIMATIC S7-1200 (każde) – 100 punktów.

Uzyskane punkty zostaną pomnożone przez wagę równą 40%.

Uwaga: Wykonawca, który wykaże doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia mniejsze niż przeprowadzenie dwóch szkoleń obejmujących swym zakresem serwisowanie sterowników SIMATIC S7-1200 (każde) otrzyma 0 punktów.

 1. Spośród ofert złożonych na daną część zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, Zamawiający jako najkorzystniejszą dla danej części zamówienia wybierze tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach z uwzględnieniem ich wag.
 2. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich i jest to cena brutto na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U z 2017 r., poz. 1830).
 3. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wymienione w ogłoszeniu i obejmować należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z ww. przepisami, należy do Wykonawcy.
 4. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 7. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z ofert, które spełniają wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.
 8. Zamawiający przekaże każdemu z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając:

1)      nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

2)      nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,

3)      punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

4)      informacje dotyczące powodów nieuznania ofert za spełniające wymogi niniejszego ogłoszenia.

 1. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia.

IX. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Istotne dla stron postanowienia znajdują się w załączniku nr 3 do ogłoszenia – wzór umowy.

X. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

 1. Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, oraz uprzedzająco faksem i/lub drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@zse-zdwola.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie ogłoszenia wpłynął po upływie składania wniosku, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
 3. Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są:

Sylwester Woźniak – zamowienia@powiatzdunskowolski.pl , tel. 43 824 42 40;

Marlena Kozłowska-Skała – zamowienia@powiatzdunskowolski.pl , tel. 43 824 42 40.

XI. Termin związania ofertą:

 1. Oferent związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania oferty złożonej przez Wykonawcę, który w odpowiedzi na prośbę Zamawiającego nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę zgodnie z Formularzem oferty załączonym do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 1 do ogłoszenia) należy przedłożyć w zamkniętej kopercie (innym opakowaniu). Kopertę należy oznaczyć:

Oferta dotycząca zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli na część ….”. Nie otwierać przed dniem 12.12.2017 roku, do godz. 11:30”

 1. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
 2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, spięte i parafowane.
 3. Kopie dokumentów winny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
 4. Oferta ma być sporządzana zgodnie z Formularzem oferty, będącym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, i winna być podpisana przez uprawnioną osobę oraz zawierać wszystkie dokumenty wymagane w ogłoszeniu.
 5. Na ofertę składają się:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do ogłoszenia,

2) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (niezłożone lub wadliwie złożone pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu),

3) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale V ogłoszenia.

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
 2. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz miały parafę osoby podpisującej ofertę.
 3. W przypadku dołączania kopii dokumentów muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmiot, którego dokument dotyczy.

XIII.Informacja dotycząca źródeł finansowania zadania

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Beneficjentem niniejszego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest:

Powiat Zduńskowolski ul. Stefana Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola.

XIV.Zmiany i wycofanie oferty

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.
 3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

XV. Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Oferta zostanie odrzucona,  jeżeli:

1)      jej treść nie odpowiada ogłoszeniu,

2)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

3)      została złożona po terminie.

XVI.Kryteria powodujące wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli:

 1. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń, zaświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ogłoszeniu, mimo wezwania do ich uzupełnienia.
 2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.).

XVII. Zastrzeżenia Zamawiającego

 1. Zamawiający zastrzega możliwość uzupełniania przez Wykonawców brakujących dokumentów lub składanie wyjaśnień do dokumentów we wskazanym terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie o uzupełnienie.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość poprawiania w ofercie:

1)      oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

2)      innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania postępowania lub jego części w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na ich realizację.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania postępowania lub jego części w przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia oraz jego załączników przed upływem terminu składania ofert.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość badania rażąco niskiej ceny. Dla niniejszego postępowania zastosowanie ma art. 90 ust. 1-3 ustawy Pzp.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę w sprawie niniejszego zamówienia.
 2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym przez Zamawiającego. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

XIX. Informacje końcowe

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
 2. Zamawiający nie przewiduje:

1)      składania ofert wariantowych,

 1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

XX.Załączniki

 1. Formularz oferty,
 2. Opis przedmiotu zamówienia,
 3. Wzór umowy.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij