Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

IF.272.1.37.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Usługa nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

nr sprawy IF.272.1.37.2017

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

                                                                                            Zduńska Wola, dn. 28.12.2017 r.


IF.272.1.37.2017


Dotyczy: „Usługa nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w części nr I, II, III


Zamawiający Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie pkt. 5 rozdziału XI Opis Warunków Zamówienia, dalej „OWZ”, zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Usługa nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” jako najkorzystniejszą ofertę dla:


- Część I – Usługa nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej wybrano ofertę nr 9 złożoną przez: „SPECKON” Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Jarosław Snowarski ul. Czeska 8, 98 – 220 Zduńska Wola.


Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w OWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów: 

 - kryterium wyboru jakim była cena 60% ilość punktów: 58,67;

- kryterium wyboru jakim było doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (inspektor nadzoru)  – 40%  ilość punktów: 40;

Łączna suma punktów 98,67.


- Części II – Usługa nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej wybrano ofertę nr 6 złożoną przez: GRAFIT Sp. z o.o. ul. Zachodnia 19, 98 – 200 Sieradz.

Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w OWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów: 

 - kryterium wyboru jakim była cena 60% ilość punktów: 55,35;

- kryterium wyboru jakim było doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (inspektor nadzoru)  – 40%  ilość punktów: 40;

Łączna suma punktów 95,35.- Części III – Usługa nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej wybrano ofertę nr 6 złożoną przez: GRAFIT Sp. z o.o. ul. Zachodnia 19, 98 – 200 Sieradz.

Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w OWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów: 

- kryterium wyboru jakim była cena 60% ilość punktów: 60,00;

- kryterium wyboru jakim było doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (inspektor nadzoru)  – 40%  ilość punktów: 40;

Łączna suma punktów 100.Oferty ww. Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Ogłoszeniu i OWZ, tj. cena (waga 60%) i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (inspektor nadzoru waga 40%), Wykonawcy spełniają  wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny.


Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu na części I, II i III zamówienia zostały złożone następujące oferty:


- na Część I – Usługa nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej:

Nr ofery

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (inspektor nadzoru

Łączna punktacja


1

Zarządzanie Projektami ul. Klonowa 13,

99 – 340 Krośniewice


45,52  pkt


10,00 pkt


55,52 pkt


2


Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej sp. z o.o.

ul. Toruńska 12a lok. 206

26 – 600 Radom


Oferta odrzucona – Wykonawca pomimo wezwania nie uzupełnił wymaganych dokumentów które były określone w ogłoszeniu i opisie warunków zamówienia 
3

Konsorcjum firm:

KABIS CONSULTING Konrad Piesyk  Lider Konnorcjum ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211, 42 – 200 Częstochowa

KABIS sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum , ul. Bialska 16, 42 – 200 Częstochowa


Oferta odrzucona – Wykonawca uzupełnił wymagane dokumentów które były określone w ogłoszeniu i opisie warunków zamówienia po terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego na uzupełnienie dokumentów


4

PHIN Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Częsochowska 63

93 – 121 Łódź


60,00  pkt


20,00 pkt


80,00 pkt


6

GRAFIT Sp. z o.o. ul. Zachodnia 19,

98 – 200 Sieradz


54,16 pkt


40,00 pkt


94,16 pkt


7

PROKSEN

ul. Lubicka 44

87 – 100 Toruń


22,14 pkt


40,00 pkt


62,14 pkt


8

Zakład Projektowania Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa ul. Standego 5/6, 93 – 221 Łódź


56, 97 pkt


40,00 pkt


96,97 pkt


9

SPECKON” Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Jarosław Snowarski ul. Czeska 8, 98 – 220 Zduńska Wola


58,67 pkt


40,00 pkt


98,67 pkt- na Część II – Usługa nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej:     

Nr ofery

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (inspektor nadzoru

Łączna punktacja


1

Zarządzanie Projektami ul. Klonowa 13,

99 – 340 Krośniewice


60,00  pkt


10,00 pkt


70,00 pkt
3

Konsorcjum firm:

KABIS CONSULTING Konrad Piesyk  Lider Konnorcjum ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211, 42 – 200 Częstochowa

KABIS sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum , ul. Bialska 16, 42 – 200 Częstochowa


Oferta odrzucona – Wykonawca uzupełnił wymagane dokumentów które były określone w ogłoszeniu i opisie warunków zamówienia po terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego na uzupełnienie dokumentów


4

PHIN Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Częsochowska 63

93 – 121 Łódź


45,00  pkt


20,00 pkt


65,00 pkt


5

Biuro Obsługi Budownictwa

„KONTUR” ul. Partyzancka 149/155, 95 – 200 Pabianice


31,30 pkt40,00 pkt71,30 pkt6

GRAFIT Sp. z o.o. ul. Zachodnia 19,

98 – 200 Sieradz

55,35 pkt

40,00 pkt

95,35 pkt


7

PROKSEN

ul. Lubicka 44

87 – 100 Toruń


21,42 pkt


40,00 pkt


61,42 pkt


8

Zakład Projektowania Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa ul. Standego 5/6, 93 – 221 Łódź


51,79 pkt


40,00 pkt


91,79 pkt- na Część III – Usługa nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej:   

Nr ofery

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (inspektor nadzoru

Łączna punktacja


1

Zarządzanie Projektami ul. Klonowa 13,

99 – 340 Krośniewice


34,84 pkt


10,00  pkt


44,84 pkt


2


Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej sp. z o.o.

ul. Toruńska 12a lok. 206

26 – 600 Radom


Oferta odrzucona – Wykonawca pomimo wezwania nie uzupełnił wymaganych dokumentów które były określone w ogłoszeniu i opisie warunków zamówienia 
3

Konsorcjum firm:

KABIS CONSULTING Konrad Piesyk  Lider Konnorcjum ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211, 42 – 200 Częstochowa

KABIS sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum , ul. Bialska 16, 42 – 200 Częstochowa


Oferta odrzucona – Wykonawca uzupełnił wymagane dokumentów które były określone w ogłoszeniu i opisie warunków zamówienia po terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego na uzupełnienie dokumentów


4

PHIN Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Częsochowska 63

93 – 121 Łódź


44,75 pkt


30,00 pkt


74,75 pkt


6

GRAFIT Sp. z o.o. ul. Zachodnia 19,

98 – 200 Sieradz


60,00 pkt


40,00 pkt


100,00pkt


7

PROKSEN

ul. Lubicka 44

87 – 100 Toruń


14,51 pkt


40,00 pkt


54,51 pkt


8

Zakład Projektowania Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa ul. Standego 5/6, 93 – 221 Łódź


52,63 pkt


40,00 pkt


92,63 pkt

Treść

Znak sprawy: IF.272.1.37.2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(o wartości poniżej 30 tys. euro)


Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Usługa nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”

Zamówienie zostało podzielne na 3 części:

Część I

Usługa nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej

Część II

Usługa nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej

Cześć III

Usługa nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej


Wykonawca może złożyć ofertę na dowolne części zamówienia.


Kryteria wyboru ofert, jednakowe dla wszystkich części, są następujące:

cena ofertowa   - 60 %

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (inspektor nadzoru)  – 40%

Oferenci winni spełniać narzucone w opisie warunków zamówienia (OWZ) warunki udziału i posiadać niezbędne uprawnienia do jego realizacji. OWZ dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl/, w  Bazie Konkurencyjności oraz otrzymać go można w pok. nr 6 Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul.Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola.

Termin realizacji

Nadzorowane roboty budowlane będą realizowane w terminie do dnia 26.04.2019r. od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem, że Etap I należy wykonać do dnia 30.06.2018r. r., Etap II należy wykonać do dnia 10.01.2019r. r., Etap III do dnia 26.04.2019 r.

Usługa nadzoru będąca przedmiotem niniejszego zamówienia realizowana będzie od czasu zawarcia umowy do czasu zakończenia robót budowlanych potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zadania.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat do dnia 04.12.2017 r. godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert 04.12.2017 r. godz. 11:30.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij