Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ZP.272.2.4.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic: - Łaska (od ul. Orione do ul. Łódzkiej – drogi wojewódzkiej), - Świerkowej (od ul. Łaskiej do ul. Jodłowej), - Jodłowej (od ul. Świerkowej do ul. Staszica), - Staszica (od ul. Jodłowej do ul. Spółdzielczej), - Spółdzielczej (od ul. Karsznickiej do ul. Leśmiana)

nr sprawy ZP.272.2.4.2017

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT

unieważnienie

unieważnienie

Zduńska Wola, dn. 13.04.2017 r.

ZP.272.2.4.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający – Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7  i  ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic:- Łaska (od ul. Orione do ul. Łódzkiej – drogi wojewódzkiej),- Świerkowej (od ul. Łaskiej do ul. Jodłowej),- Jodłowej (od ul. Świerkowej do ul. Staszica),- Staszica (od ul. Jodłowej do ul. Spółdzielczej),- Spółdzielczej (od ul. Karsznickiej do ul. Leśmiana)”.

Uzasadnienie prawne

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszym postępowaniu w terminie wpłynęły dwie oferty, jednak obie na podstawie ustawy Pzp podlegały odrzuceniu.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. Wobec powyższego należy uznać, że zaszła przesłanka do unieważnienia postępowania określona w art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.


Treść

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.powiatzdunskowolski.pl


Ogłoszenie nr 48344 - 2017 z dnia 2017-03-21 r.
Zduńska Wola: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic: - Łaska (od ul. Orione do ul. Łódzkiej – drogi wojewódzkiej), - Świerkowej (od ul. Łaskiej do ul. Jodłowej), - Jodłowej (od ul. Świerkowej do ul. Staszica), - Staszica (od ul. Jodłowej do ul. Spółdzielczej), - Spółdzielczej (od ul. Karsznickiej do ul. Leśmiana)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, krajowy numer identyfikacyjny 73093479500000, ul. ul. Złotnickiego  25, 98220   Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 232 204, e-mail starostwo@powiatzdunskowolski.pl, faks 438 232 204.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzdunskowolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.powiatzdunskowolski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic: - Łaska (od ul. Orione do ul. Łódzkiej – drogi wojewódzkiej), - Świerkowej (od ul. Łaskiej do ul. Jodłowej), - Jodłowej (od ul. Świerkowej do ul. Staszica), - Staszica (od ul. Jodłowej do ul. Spółdzielczej), - Spółdzielczej (od ul. Karsznickiej do ul. Leśmiana)
Numer referencyjny: ZP.272.2.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic: - Łaska (od ul. Orione do ul. Łódzkiej – drogi wojewódzkiej), - Świerkowej (od ul. Łaskiej do ul. Jodłowej), - Jodłowej (od ul. Świerkowej do ul. Staszica), - Staszica (od ul. Jodłowej do ul. Spółdzielczej), - Spółdzielczej (od ul. Karsznickiej do ul. Leśmiana)” , w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”, i powinna zawierać: W zakresie części drogowej: 1)dostosowanie ciągu ulic do wymogów technicznych klasy Z, w zakresie ułożenia prawidłowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, z dostosowaniem do przyjętej kategorii ruchu, 2)korektę przekroju poprzecznego, 3)odwodnienie poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej, wraz z wpustami i przykanalikami oraz wyprowadzeniami w rejonie skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi do granic pasa drogowego, co będzie służyło odprowadzeniu wody z pasa drogowego i będzie to urządzenie związane z funkcjonowaniem drogi, 4)wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, poza ulicą Łaską, gdzie planuje się wykonanie chodników obustronnie lub chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, 5)przebudowę istniejących zjazdów na posesje przylegających do przebudowywanego ciągu ulic, 6)pełne oznakowanie poziome i pionowe ulic, obejmujące elementy spowolnienia ruchu premiowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej realizowanego przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi typu: wyniesione przejścia dla pieszych, progi wyspowe, azyle dla pieszych, znaki aktywne itp. 7)dokumentację należy sporządzić na mapie do celów projektowych i musi ona zawierać usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. W zakresie kanalizacji deszczowej: 1)kanalizacja deszczowa powinna zostać zaprojektowana na podstawie wstępnych założeń do projektu wydanych przez Miasto Zduńska Wola Nr RI.RFZ.042.17.2016.KB z dnia 10 stycznia 2017 roku, 2)nie należy projektować przyłączy kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę z terenu nieruchomości znajdujących się poza obszarem pasa drogowego dróg publicznych, 3)przyłącza zapewniające odwodnienie nieruchomości znajdujących się poza obszarem pasa drogowego ulic powiatowych, mogą być projektowane jedynie i finansowane oraz realizowane równolegle z planowaną przebudową w/w ulic, lub po jej zakończeniu przez właścicieli nieruchomości, których odwodnienie będą zapewniać, 4)w celu ograniczenia przyszłej ingerencji w pas drogowy ulic, kanał deszczowy powinien zostać zaprojektowany poza jezdnią, albo w zieleńcach, lub w rozbieralnych ciągach pieszo-rowerowych, 5)projekt kanalizacji deszczowej powinien przewidywać jej wyprowadzenie w rejon skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi. 2.Dokumentacja projektowa ma obejmować: - przebudowę ulic, - budowę kanalizacji deszczowej na całym ciągu drogowym, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miasto Zduńska Wola (załącznik nr 8 do SIWZ). 3.Przedmiot opracowania powinien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami i normami obowiązującymi w tym zakresie w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót. 4.Wykonawca powinien wykonanie przedmiotu zamówienia powierzyć wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym, o ile jest to wymagane przepisami prawa, dokumentacja projektowa powinna zostać podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. 5.Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części dokumentacji i innych prac objętych przedmiotem zamówienia osobom trzecim. 6.Jednakże za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących prace objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne, oraz zobowiązuje się do nabycia w zakresie koniecznym do realizacji niniejszego zamówienia wszelkich autorskich praw majątkowych do prac wykonanych przez osoby trzecie w zakresie umożliwiającym przeniesienie ich na Zamawiającego w zakresach i terminach wynikających z umowy o wykonanie opracowania. 7.Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.poz.1129) i powinna zawierać (dla każdego z etapów): - projekt budowlany - 7 egz., - projekt wykonawczy - 7 egz., - kosztorys inwestorski z przedmiarem robót - 5 egz., - ślepy kosztorys - 5 egz., - szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egz., - wersję elektroniczną dokumentacji (płyta CD lub DVD) - 3 egz. 8.Dokumentacja projektowa w formacie pdf musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać jej cała zawartość (treść – wszystkie strony, tj. opis techniczny, warunki techniczne wydane przez firmy branżowe, uzgodnienia oraz rysunki z podpisami projektantów) wraz ze stronami tytułowymi. Ponadto Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie opinie, decyzje, uzgodnienia i oświadczenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, uzyskane w imieniu Zamawiającego a wymagane przepisami prawa, na podstawie udzielonych pełnomocnictw. 9.Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, zgodnie z: 1)ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami); 2)ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.); 3)ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.); 4)ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128); 5)ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440z późn. zm.); 6)rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124); 7)rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.); 8)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 9)rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.); 10)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126) 11)innymi obowiązującymi przepisami. 10.Zamawiający będzie dodatkowo wymagał nieodpłatnego i pilnego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania techniczne potencjalnych wykonawców do opracowanej dokumentacji projektowej, jakie wpłyną do Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót budowlanych planowanych do realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 11.Zamawiający będzie wymagał aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty wykonania zamówienia, o ile zajdzie taka potrzeba (aktualizacja, o której mowa dokonywana będzie na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni). 12.Zamawiający zastrzega sobie możliwość cyklicznych spotkań z Wykonawcą (co najmniej raz na trzy tygodnie) i zarządcą drogi w celu uszczegółowienia projektowanych rozwiązań technologicznych, materiałowych i monitorowania postępu prac projektowych. Wszelkie uzgodnienia muszą mieć formę pisemną. 13.Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania powinny być konsultowane, uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania koncepcję zagospodarowania pasa drogowego wraz z krótkim opisem rozwiązań projektowych. Koncepcja zostanie zaprezentowana Zamawiającemu w jego siedzibie. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia jej z Zamawiającym i uzyskania akceptacji koncepcji przed przystąpieniem do opracowania właściwej dokumentacji projektowej. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę zatwierdzi lub odmówi zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania pasa drogowego. 14.Zamawiający wymaga co najmniej 2-krotnego udziału Wykonawcy w konsultacjach społecznych. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych. 15.Wykonawca w opracowanej dokumentacji projektowej (rysunki, opisy techniczne), w specyfikacjach technicznych, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych (marek) i innych oznaczeń mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń określające ich standardy jakościowe. W przypadku, gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu, z zaznaczeniem, iż dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób może być weryfikowana równoważność tych parametrów przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 16.Wskazane do użycia w opracowanych dokumentach materiały winny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie. 17.Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, sprawdzeń rozwiązań projektowych, w szczególności uzgodnień projektu w jednostkach opiniujących, w tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia w drodze decyzji w zakresie wymaganym dla możliwości formalnego przystąpienia do robót budowlanych. Jeżeli zakres opracowania projektowego będzie powodował konieczność uzyskania pozwoleń lub dokonania zgłoszeń w innej formie niż wskazana powyżej, obowiązkiem Wykonawcy będzie zastosowanie odpowiedniej procedury zgłoszeniowej. 18.W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: 1)uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych; 2)uzgodnienia z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej. 19.Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w dwóch etapach: 1) etap I – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic : - Łaska (od ul. Orione do ul. Łódzkiej - drogi wojewódzkiej), - Świerkowej (od ul. Łaskiej do ul. Jodłowej), - Jodłowej (od ul. Świerkowej do ul. Staszica); 2) etap II – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic: -Staszica (od ul. Jodłowej do ul. Spółdzielczej), -Spółdzielczej (od ul. Karsznickiej do ul. Leśmiana). 20.Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Realizacja przedmiotu zamówienia polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej będącej podstawą do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego i aktów wykonawczych dokumentacja projektowa musi zostać sporządzona przez osobę posiadającą określone w ustawie kwalifikacje, tj. odpowiednie uprawnienia projektowe kwalifikowane jako samodzielna funkcja techniczna w budownictwie. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują. 21.Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w ten sposób, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 20/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie podzielono na dwa etapy realizacyjne: ETAP I- termin realizacji do dnia 15.08.2017 r.; ETAP II- termin realizacji do dnia 20.12.2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)Wykonawca winien wykazać, iż w okresie realizacji zamówienia, będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2016 poz. 290 ze zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. w szczególności w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę uprawnień, o których mowa powyżej. b)Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy dróg publicznych wraz z kanalizacją deszczową obejmującej projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacje kosztorysowe, o wartości usługi co najmniej 60.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie następujący dokument: a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) lit. b) rozdziału V SIWZ; b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a) rozdziału V SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,2)Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ,3)Oświadczenie/oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ,4)Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy,5)Pełnomocnictwo / pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 6)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem). 7)Dowód wniesienia wadium (w przypadku formy niepieniężnej). 8)Wykonawca, zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.powiatzdunskowolski.pl/), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4.Wadium może być wnoszone: 1)w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Powiatu Zduńskowolskiego prowadzone w Banku PKO BP S.A. , nr rach.: 30 1020 3437 0000 1902 0018 2014, w tytule przelewu należy podać: „Wadium przetargowe na: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic: Łaska (od ul. Orione do ul. Łódzkiej – drogi wojewódzkiej), Świerkowej (od ul. Łaskiej do ul. Jodłowej), Jodłowej (od ul. Świerkowej do ul. Staszica), Staszica (od ul. Jodłowej do ul. Spółdzielczej), Spółdzielczej (od ul. Karsznickiej do ul. Leśmiana)”; 2)w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowej kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3)w gwarancjach bankowych; 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty – nie dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu. Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty w oryginale. 5.O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje godzina i data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 6.Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzulę gwarantującą wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Skrócenie terminu realizacji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne dla stron postanowienia znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w następujących przypadkach: 1)zmiany osób reprezentujących Strony umowy w przypadku zmian organizacyjnych; 2)niezachowania obowiązujących terminów w postępowaniu administracyjnym przez organy właściwe do rozpatrywania wniosków lub w przypadku zaskarżenia aktów administracyjnych w sprawie, z przyczyn nie będących po stronie Wykonawcy; 3)zawieszenia wykonywania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie będących po stronie Wykonawcy ‐ w takim przypadku termin realizacji zamówienia może ulec zmianie o czas zawieszenia umowy; 4)w przypadku, gdy z przyczyn technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub społecznych uzasadniona będzie zmiana w projekcie lub zastosowanie innego, niż pierwotnie zaprojektowano, rozwiązania ‐ w takim przypadku dopuszcza się zmianę dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych wcześniej materiałów lub technologii oraz terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na wprowadzenie zmian; 5)wystąpienia konieczności zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w umownym terminie ‐ w takim przypadku termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na usunięcie skutków działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani zapobiec. W szczególności za siłę wyższą, z zachowaniem powyższego, będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, itp.; b)wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy ‐ w takim przypadku umowa zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa; c)zmiana obowiązującej stawki podatku VAT ‐ w takiej sytuacji cena oferty zostanie zmieniona zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6)wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przesunięcia się terminu zawarcia umowy z powodu wydłużenia się procedury udzielania zamówienia; termin wydłużenia realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż termin wydłużenia się procedury udzielania zamówienia; 7)wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej zawarciem, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1)Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2)Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących formach: a)w pieniądzu; b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c)w gwarancjach bankowych; d)w gwarancjach ubezpieczeniowych; e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3)Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku PKO BP S.A. , nr rach.: 30 1020 3437 0000 1902 0018 2014. 4)W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5)W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 6)Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 2.Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, potwierdzonego odbiorem częściowym etapu II, będącym jednocześnie odbiorem końcowym i uznania, że przedmiot zamówienia został wykonany należycie. Pozostałe 30% zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Załączniki

SIWZ pdf, 10.42 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij