Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Naczelnik

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Sylwester Woźniak, Rogóźno

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydata spełniły wszystkie wymogi. Kandydat zdobył wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazał się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Naczelnik

miejsce pracy Wydział Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika 
w Wydziale Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
 
1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli, 
                                               ul. Złotnickiego 25,98-220 Zduńska Wola
2. Nazwa stanowiska: Naczelnik
3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:
I) Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe pozwalające na wykonywanie zadań na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu;
4) minimum 5 letni okres zatrudnienia na stanowisku w obszarze zamówień publicznych lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym  z wymaganiami na podobnym stanowisku;
5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie w zakresie zamówień publicznych, prawo, administracja;
2) ukończone kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych;
3) znajomość zagadnień z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o finansach publicznych, samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, Kodeksu Cywilnego;
4) doświadczenie w przygotowaniu materiałów w postępowaniach odwoławczych przed KIO;
5) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań z zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
6) umiejętności organizacyjno-menedżerskie;
7) umiejętność kierowania zespołem;
8) odporność na stres;
 
4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:
1) planowanie i organizacja pracy Wydziału w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Wydziału;
2) kompleksowa obsługa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w zakresie regulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych;
2) koordynowanie i prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych, tworzenie, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji przetargowej;
3) koordynowanie czynności komórek organizacyjnych związanych z realizacją zamówień publicznych;
4) opracowanie rocznego planu zamówień i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;
5) prowadzenie czynności związanych z postępowaniem odwoławczym;
6) sporządzanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych;
7) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych oraz zbioru dokumentacji dotyczącej realizowanych zamówień publicznych;
8) uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Przetargowych;
9) przygotowywanie materiałów dla Komisji Przetargowych na sesję otwarcia ofert i wyboru wykonawców, sprawdzanie kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z przedmiarem i SIWZ;
10) obsługa techniczna komisji przetargowych i sądów konkursowych;
11) przygotowywanie umów z wykonawcami;
12) nadzór nad możliwością wprowadzania zmian do umów w sprawach dotyczących zamówienia publicznego, w świetle zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym również weryfikacja i monitorowanie faktu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji umowy w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia;
13) uczestniczenie w przygotowaniu materiałów w postępowaniach odwoławczych przed KIO;
14) przechowywanie i zabezpieczanie materiałów, dotyczących udzielonych zamówień publicznych;
15) doradztwo i udzielanie informacji pracownikom Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny;
2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);
4) kopie świadectw/certyfikatów z ukończonych kursów, szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych
5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
a) termin i miejsce składania dokumentów: do 7 grudnia 2016r. do godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25  - sekretariat;
 
Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
“Dotyczy naboru na wolne stanowisko Naczelnika w Wydziale Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.
 
Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną. 
8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922).
 
10. Dodatkowe informacje:
a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli.
b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;
c) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.
 
 
 

Załączniki

Wyniki naboru pdf, 249 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij