W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
termin składania ofert
miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat

Treść

Starosta Zduńskowolski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25

 2. Nazwa stanowiska: inspektor

 3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

  I)
  Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;
4) minimum 3 letni staż pracy;
5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

        II) Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, kodeks postępowania administracyjnego, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o pracowniczych planach kapitałowych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej;
 • biegła znajomość programów komputerowych: Microsoft Word, Excel, Kadry i Płace (Info-System);
 • rzetelność, sumienność i inicjatywa w pracy;
 • wykształcenie wyższe na kierunku: administracja;
 • umiejętność pracy w stresie;
 • doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

 

 1. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:
   
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu,
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy Pracowników zatrudnionych w Starostwie oraz w PZD, tj. urlopy, chorobowe i inne,
  • Prowadzenie ewidencji pomocniczych do akt osobowych w/w pracowników,
  • Wprowadzenie i obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych.
  • Prowadzenie rejestru udzielanych przez starostę upoważnień do załatwienia spraw w jego imieniu,
  • Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli - gospodarowanie ZFŚS,
  • Koordynowanie szkoleń i dokształcanie zawodowe w/w pracowników,
  • Prowadzenie spraw dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych,
  • Składanie wniosków o zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych oraz robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli,
  • Stosowanie i przestrzeganie prawidłowości stosowania instrukcji Kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS i PFRON.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% .

 2. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)
 • dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;2
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);2
 • oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;2
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);2
 • kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego3 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczenia na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 druk  oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

3 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

  a) termin składania dokumentów: do 23 sierpnia 2021 roku do godziny 15.30.

  b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Złotnickiego 25

Dokumenty należy złożyć osobiście wrzucając ofertę do urny znajdującej się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

 1. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Dodatkowe informacje:
 • lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;
 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.);
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;
 • z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.
 • wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 4 sierpnia 2021 roku

Załączniki

Oświadczenie docx, 19 kB
Oświadczenie docx, 22 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane