Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Sekretarz Powiatu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Mariusz Kubiak, Henryków

uzasadnienie wyboru W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zatrudniony zostanie Pan Mariusz Kubiak zamieszkały w Henrykowie. Dokumenty złożone przez kandydata spełniły wszystkie wymogi. Kandydat zdobył wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazał się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Sekretarz Powiatu

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

 STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI
ogłasza nabór na wolne stanowisko Sekretarza Powiatu 
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
 
1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25,98-220 Zduńska Wola
2. Nazwa stanowiska: Sekretarz Powiatu
3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:
I) Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn.zm), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa wyżej oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Wykształcenie wyższe.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów w szczególności z zakresu:
- Kodeksu postępowania administracyjnego,
- Kodeksu cywilnego,
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy Prawo zamówień publicznych,
- ustawy Kodeks pracy,
- ustawy o finansach publicznych,
- Statutu Powiatu Zduńskowolskiego,
- Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego.
2. Znajomość tematyki z zakresu zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi z uwzględnieniem specyfiki administracji samorządowej, znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków.
3. Inicjatywa, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.
4. Dyspozycyjność.
5. Umiejętność analizy informacji.
6. Odporność na stres i sytuacje konfliktowe.
7. Rzetelność, odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:
1) czuwanie na tokiem i terminowością wykonywania zadań w Starostwie;
2) nadzór nad pracą komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie przestrzegania Regulaminu Pracy Starostwa, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Instrukcji Kancelaryjnej, wykonania uchwał Rady i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty;
3) koordynowanie i wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działaniami związanymi z przygotowaniem przez wydziały projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty;
4) nadzorowanie obszarów przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w komórkach organizacyjnych Starostwa;
5) nadzorowanie prac Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa, Zespołu Radców Prawnych, Zespołu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Stanowiska ds. BHP i ppoż.;
6) zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań przez Zarząd i Starostwo;
7) zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa;
8) nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupu wyposażenia i środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków Starostwa;
9) wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), sprawowanie nadzoru nad Lokalnymi Administratorami Bezpieczeństwa Informacji (LABI) i nad Administratorem Systemu Informatycznego (ASI); 
10) nadzorowanie organizacji i przeprowadzania wyborów powiatowych oraz referendum powiatowego;
11) Pełnieni funkcji Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego.
 
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny;
2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);
4) CV wraz z dokumentami potwierdzającymi dorobek i kwalifikacje zawodowe;
5) kopie świadectw/certyfikatów z ukończonych kursów, szkleń z zakresu prawa zamówień publicznych
6) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
7) kserokopia dowodu osobistego;
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
a) termin i miejsce składania dokumentów: do 9 maja 2016r. do godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25  - sekretariat;
 
Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
“Dotyczy naboru na wolne stanowisko Sekretarza Powiatu  Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.
Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną. 
8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z p. zm.).
 
 
10. Dodatkowe informacje:
a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli.
b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;
c) zatrudnienie na pełny etat,
d) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2015 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych                 w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.
 
Zduńska Wola, dnia 29 kwietnia 2016r.
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij