W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Anna Kurzawa, Zduńska Wola

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą, największą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Inspektor

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Złotnickiego 25

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  inspektora
w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,
 2. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
 3. Nazwa stanowiska:  inspektor
 4. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

 

 1. I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;

4) minimum 3 letni staż pracy;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

 1. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów
i usług i przepisów wykonawczych do tych ustaw,

2) biegła znajomość programów komputerowych t.j. m.in. Microsoft Word i Excel, Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@, Edytora Aktów Prawnych XML Legislator, aplikacji Klient JPK 2.0.,

3) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

 

 1. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
 • sporządzanie kwartalnych i rocznych informacji wynikających z ustawy o finansach publicznych- do publikacji,
 • sporządzanie rocznych informacji wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz przyjętych uchwał Rady Powiatu (w tym sprawozdanie w zakresie udzielenia ulg w spłacie należności),
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań w zakresie zaległości w regulowaniu należności należnych powiatowi (rocznie),
 • sporządzanie kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych Rb-50 na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@,
 • sporządzanie i przekazywanie łącznych sprawozdań finansowych (w tym również bilansu skonsolidowanego),
 • prace związane z przygotowaniem i opracowaniem procedur związanych z emisją obligacji, współpracą
  z bankami/innymi instytucjami finansowymi w zakresie podpisania umowy i wykonywania jej postanowień,
 • prace związane z przygotowaniem i realizacją przetargów na bankową
  i kredytową obsługę budżetu powiatu, współpracą z bankami/innymi instytucjami finansowymi w zakresie podpisania umowy i wykonywania jej postanowień,
 • obsługa spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego,
 • sporządzanie uchwał Zarządu Powiatu w programie Microsoft Word i w Edytorze Aktów Prawnych XML Legislator,
 • sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT 7 Powiatu Zduńskowolskiego oraz korekt z tym związanych,
 • realizacja obowiązków wynikających z raportowania schematów podatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
  o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy- Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw,
 • współdziałanie w zakresie przygotowywania wystąpień do Ministerstwa Finansów w zakresie wydania interpretacji indywidualnych dla Powiatu Zduńskowolskiego.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .
 2. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)
 • dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;1
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);1
 • oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;1
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);1
 • kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego2 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 2. a) termin składania dokumentów: do 26 czerwca 2020 roku do godziny 15.30.
 3. b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Złotnickiego 25

Dokumenty należy złożyć osobiście wrzucając ofertę do urny znajdującej się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Dodatkowe informacje:
 • lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;
 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.);
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;
 • z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.
 • wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 15 czerwca 2020 rokuZałączniki

Ogłoszenie pdf, 705 kB
Oświadczenie pdf, 651 kB
Wyniki naboru pdf, 236 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane