W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Anna Kurzawa, Zduńska Wola
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą, największą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Złotnickiego 25

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  inspektora
w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,
 2. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
 3. Nazwa stanowiska:  inspektor
 4. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

 

 1. I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;

4) minimum 3 letni staż pracy;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

 1. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów
i usług i przepisów wykonawczych do tych ustaw,

2) biegła znajomość programów komputerowych t.j. m.in. Microsoft Word i Excel, Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@, Edytora Aktów Prawnych XML Legislator, aplikacji Klient JPK 2.0.,

3) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

 

 1. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
 • sporządzanie kwartalnych i rocznych informacji wynikających z ustawy o finansach publicznych- do publikacji,
 • sporządzanie rocznych informacji wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz przyjętych uchwał Rady Powiatu (w tym sprawozdanie w zakresie udzielenia ulg w spłacie należności),
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań w zakresie zaległości w regulowaniu należności należnych powiatowi (rocznie),
 • sporządzanie kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych Rb-50 na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@,
 • sporządzanie i przekazywanie łącznych sprawozdań finansowych (w tym również bilansu skonsolidowanego),
 • prace związane z przygotowaniem i opracowaniem procedur związanych z emisją obligacji, współpracą
  z bankami/innymi instytucjami finansowymi w zakresie podpisania umowy i wykonywania jej postanowień,
 • prace związane z przygotowaniem i realizacją przetargów na bankową
  i kredytową obsługę budżetu powiatu, współpracą z bankami/innymi instytucjami finansowymi w zakresie podpisania umowy i wykonywania jej postanowień,
 • obsługa spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego,
 • sporządzanie uchwał Zarządu Powiatu w programie Microsoft Word i w Edytorze Aktów Prawnych XML Legislator,
 • sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT 7 Powiatu Zduńskowolskiego oraz korekt z tym związanych,
 • realizacja obowiązków wynikających z raportowania schematów podatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
  o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy- Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw,
 • współdziałanie w zakresie przygotowywania wystąpień do Ministerstwa Finansów w zakresie wydania interpretacji indywidualnych dla Powiatu Zduńskowolskiego.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .
 2. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)
 • dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;1
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);1
 • oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;1
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);1
 • kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego2 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 2. a) termin składania dokumentów: do 26 czerwca 2020 roku do godziny 15.30.
 3. b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Złotnickiego 25

Dokumenty należy złożyć osobiście wrzucając ofertę do urny znajdującej się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Dodatkowe informacje:
 • lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;
 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.);
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;
 • z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.
 • wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 15 czerwca 2020 rokuZałączniki

Ogłoszenie pdf, 705 kB
Oświadczenie pdf, 651 kB
Wyniki naboru pdf, 236 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane