W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Agnieszka Borkowska, Zduńska Wola
Uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  inspektora

w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli 

1. Nazwa i adres jednostki:               Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli, 

ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska:                         inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;

4) minimum 3 letni staż pracy;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do tych ustaw,

2) biegła znajomość programów komputerowych tj. m.in. Microsoft Word i Excel, Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@, Edytora Aktów Prawnych XML Legislator oraz Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej (aplikacji SHRIMP),

3)  minimum rok doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej,

 

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

1)    sporządzanie informacji kwartalnej i rocznej o wykorzystaniu dotacji celowych z budżetu państwa oraz realizacji dochodów wynikających z wykonywania zadań zleconych powiatu oraz ich terminowe przekazywanie do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,

2)    sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS i Rb-NWS na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@,

3)    sporządzanie kwartalnych i rocznych zbiorczych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną w zakresie operacji finansowych na podstawie sprawozdań złożonych przez podległe jednostki z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ (tj. Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN),

4)    opracowywanie planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego na podstawie przyjętego budżetu powiatu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, 
a także bieżąca jego aktualizacja pod kątem zmian w budżecie oraz informowanie podległych jednostek organizacyjnych i wydziałów merytorycznych o zaistniałych zmianach,

5)    sporządzanie w części dotyczącej zadań inwestycyjnych, zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzielanych dotacji, dochodów i  wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych ustaw oraz w zakresie wieloletniej prognozy finansowej informacji opisowej półrocznej oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu na podstawie sprawozdań jednostkowych, zbiorczych oraz informacji przedstawionych przez wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne, jak również ich przedstawienie Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi,

6)         opracowywanie projektu budżetu powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych, zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzielanych dotacji oraz w zakresie dochodów i  wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych ustaw,

7)         sporządzanie uchwał Rady Powiatu w programie Microsoft Word i w Edytorze Aktów Prawnych XML Legislator,

8)          sporządzanie i przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej 
z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP – na podstawie przedkładanych sprawozdań jednostkowych 
z jednostek organizacyjnych oraz wydziałów merytorycznych (również korekt w zakresie wszystkich przedłożonych sprawozdań w tym zakresie),

9)         sporządzanie i przekazywanie danych wynikających z uchwał Rady Powiatu 
oraz Zarządu Powiatu przez System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ 
( tym również uchwały budżetowej i jej zmian),

10)     sporządzanie i przekazywanie łącznych sprawozdań finansowych (w tym również bilansu skonsolidowanego),

11)     analiza realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod kątem zabezpieczenia środków i czuwania nad prawidłowością wykonywania harmonogramu i przepływów pieniężnych wynikających z zawartych umów,

12)     opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% .  

6. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny;

2)    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3)    oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4)    dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)    kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni                     z praw publicznych;1

7)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);1

8)    oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;1

9)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);1

10)     kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego2 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

a) termin składania dokumentów:  do 22 maja 2020 roku do godziny 12.00.

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 

Dokumenty należy złożyć osobiście wrzucając ofertę do urny znajdującej się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1)       lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2)       Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),

b)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.);

3)       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)       z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych                       w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5)       Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1  etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6)       wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego                                               z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 11 maja 2020 roku

 

 

 

 

Załączniki

Oświadczenie docx, 22 kB
Wybór pdf, 1.07 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane