W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Pani Żaneta Kowalska, zam. Strońsko

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI
ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:               Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli,

ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska:                        inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe geologiczne;

4) co najmniej 3 letni staż pracy

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

7) znajomość zagadnień i przepisów z zakresu:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019r. poz. 868) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 ze zm)

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.)

- ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.)

- ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1161).


II. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie gruntów rolnych i leśnych,                    o rybactwie śródlądowym, o lasach, o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego,                o pracownikach samorządowych,

2) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

3) dobra znajomość pracy z komputerem - programy Microsoft Office i Excel oraz obsługi innych urządzeń biurowych;

4) umiejętności: dobra organizacja pracy, praca pod presja czasu, praca w zespole.


4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku pracy to m.in.:

1)    przygotowywanie decyzji koncesyjnych:

a) na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą ze złóż o powierzchni do 2ha i wydobyciu do 20 000m3 rocznie bez użycia materiałów wybuchowych,

b) wygaszających, zmieniających, cofających lub przenoszących w/w koncesje,

2)    przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych zatwierdzających dokumentacje geologiczne, hydrologiczne i geologiczno-inżynierskie,

3)  przyjmowanie informacji od podmiotów posiadających koncesje na wydobycie kopalin,

4) przygotowywanie decyzji ustalających opłatę eksploatacyjną,

5)  sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień                z tytułu uzyskanej koncesji,

6)  prowadzenie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowym sporządzeniem dokumentacji geologicznej,

7)    przygotowywanie decyzji o opłacie dodatkowej w związku z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych,

8)    przygotowywanie decyzji nakazującej wstrzymanie działalności lub podjęcie określonych czynności                  w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, lub niezgodnie z koncesją,

9)    opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
10)    uzgadnianie projektu planu miejscowego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
11)    uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,               w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

12) zatwierdzanie projektów robót geologicznych dotyczących:

- ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50m3/h,

- odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50m3/h

13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

14) prowadzenie spraw dotyczących rejestracji sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,

15) prowadzenie spraw związanych z nadzorem stosowania i przestrzegania przepisów ustawy – Prawo Wodne w zakresie dotyczącym właściwości starosty.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% . 

 

6. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3)       oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP1)

4)       dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)       kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni                     z praw publicznych;1

7)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);1

8)       oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);1

9)       oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;1

10)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);1

11)     kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego2 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 druk oświadczeń na stronie BIP przy ogłoszeniu o konkursie

2 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin składania dokumentów: do 13 grudnia 2019 roku do godziny 10.00.

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 – sekretariat;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa              w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Dodatkowe informacje:

1)       lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2)       Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),

b)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

3)       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)       z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych                       w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5)       Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy.

6)       wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego                                               z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, 29 listopada 2019 roku


Załączniki

Oświadczenie docx, 21 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane