Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 3A

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat

Treść

Starosta Zduńskowolski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 

2. Nazwa stanowiska:        inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne tj.:

1)       obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)       wykształcenie wyższe;

4)       staż pracy minimum 3 lata;

5)       kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)       posiadanie nieposzlakowanej opinii.

II. Wymagania dodatkowe

1)       znajomość zagadnień z zakresu ustaw o: pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego,
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzeń w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz domów pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, o postępowaniu administracyjnym, o finansach publicznych;

2)       znajomość programów komputerowych: Microsoft Word, Excel, oraz Lex - internetowa baza danych dot. aktów prawnych;

3)       rzetelność, sumienność i inicjatywa w pracy;

4)       umiejętność pracy w stresie;

5)       doświadczenie w pracy w samorządzie.

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku dot. m.in.:

1)       Planowania i kontroli wykorzystania przyznanych dotacji dla powiatowych placówek pomocy społecznej;

2)       Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem regulaminów organizacyjnych i zmian regulaminów organizacyjnych powiatowych placówek pomocy społecznej;

3)       Analizowanie sprawozdań składanych przez powiatowe placówki pomocy społecznej, w szczególności
z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie zduńskowolskim, programów naprawczych;

4)       Prowadzenie spraw związanych z organizacją i zapewnieniem usług o odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej;

5)       Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i prowadzeniem placówek pomocy społecznej;

6)       Prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych                     w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów;

7)       Prowadzenie spraw związanych z powołaniem i odwoływaniem członków Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;

8)       Prowadzenie sprawy kierowanej na Zarząd Powiatu, dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej   i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w danym roku budżetowym;

9)       Prowadzenie spraw związanych z nadaniem oraz zmianami statutów powiatowych placówek pomocy społecznej;

10)   Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

11)   Przygotowanie projektów uchwał, sprawozdań, analiz i innych materiałów na sesje Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty w zakresie powierzonych zadań;

12)   Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu;

13)   Rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych Powiatu w zakresie pomocy społecznej;

14)   Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych, dotyczących pomocy społecznej;

15)   Usprawnienie organizacji, metod i form pracy na stanowisku pracy;

16)   Obsługa interesantów oraz przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków w zakresie powierzonych zadań;

17)   Zapewnienie sprawnej, praworządnej i kompetentnej obsługi interesantów;

18)   Znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu swoich obowiązków i kompetencji przypisanych niniejszym zakresem;

19)   Bezwzględne stosowanie obowiązujących przepisów proceduralnych, w tym w szczególności ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej;

20)   Przestrzeganie zasad podpisywania pism, trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz zasad opracowania aktów prawnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego;

21)   Prowadzenie spraw zgodnie z zakresem i kompetencjami wydziału merytorycznego według wskazań Naczelnika;

22)   Branie udziału w opracowaniu i realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na terenie powiatu zduńskowolskiego;

23)   Nadzór nad powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz powiatowymi placówkami pomocy społecznej;

24)   Analizowanie sprawozdań jednostek pomocy społecznej z wykonywania budżetu;

25)   Przekazywanie środków finansowych dla jednostek pomocy społecznej;

26)   Współdziałanie z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej;

27)   Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych jednostek pomocy społecznej.


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6% . 

6. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP)

4)       dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)       kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni                     z praw publicznych;

7)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);

8)       oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);

9)       oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;

10)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);

11)     kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego1 (poświadczenie przez kandydata                      za zgodność z oryginałem).

1 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin składania dokumentów: do 8 maja 2019 roku do godziny 15.00.

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego 25 – sekretariat;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości               w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe   w Zduńskiej Woli moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1).

10. Dodatkowe informacje:

1)       lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2)       Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe            w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),

b)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

3)       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4)       z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych                       w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5)       Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę wymiarze 1 etatu.

6)       wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego                                               z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych            w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij