Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor w Wydziale Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Pani Anna Jonczyk, zam. Zduńska Wola

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą, największą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Inspektor w Wydziale Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat

Treść

Starosta Zduńskowolski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 

2. Nazwa stanowiska:        inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne tj.:

1)  obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2)  staż pracy co najmniej 3 lata;

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)  wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura, budownictwo;

5)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.


II. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w administracji;

3) doświadczenie w zakresie eksploatacji obiektów kubaturowych i liniowych;

4) doświadczenie w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji kubaturowych i liniowych;

5) doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym na etapie: projektowania, realizacji inwestycji, odbiorów oraz w trakcie okresu gwarancji;

6) doświadczenie w zakresie analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego;

7) dobra znajomość obsługi komputera;

8) prawo jazdy kategorii B.


4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

1) realizacja czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego (budowlanego),

2) weryfikowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie zadań (projektów) inwestycyjnych,

3) przygotowywanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwoleń i decyzji                          z zakresu ochrony środowiska dla prowadzonych inwestycji,

4) udział w komisjach przekazujących terenu budowy (robót) oraz w komisjach odbiorowych zadań inwestycyjnych,

5) nadzór nad realizacją inwestycji liniowych (np. dróg, sieci i instalacji sanitarnych) i kubaturowych                     w szczególności w zakresie branży sanitarnej,

6) nadzór nad realizacją powierzonych zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska oraz nad pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego,

7) analiza i zgłaszanie uwag w ramach konsultacji i uzgodnień studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

8) udział przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

9) udział przy realizacji czynności związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

10) praca w zespołach roboczych powoływanych zarządzeniami Starosty Zduńskowolskiego do realizacji projektów zgodnie z ich strukturą zarządzania,

11) przygotowywanie umów w zakresie realizowanych projektów (zadań inwestycyjnych),

12) monitorowanie i kontrolowanie realizacji zadań wynikłych z podpisanych umów,

13) praca w komisjach przetargowych powoływanych zarządzeniami Starosty Zduńskowolskiego,

14) przygotowywanie dokumentów związanych z procedurami zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu,

15) przygotowywanie wniosków kierowanych na posiedzenia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego oraz projektów uchwał Rady Powiatu Zduńskowolskiego,

16) udział w pracach zespołów i komisjach powoływanych przez Starostę Zduńskowolskiego lub Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego,

17) udział w pracach nad opracowaniem dokumentów strategicznych (planistycznych) Powiatu Zduńskowolskiego oraz ich monitoringiem i ewaluacją, w tym nad: Strategią Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Planem Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Wieloletnim Programem Inwestycyjnym,

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%

6. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP)

4)       dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)       kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni                     z praw publicznych;

7)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);

8)       oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);

9)       oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;

10)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);

11)     kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego1 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin składania dokumentów: do 07.01.2019 roku do godziny 12.00.

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego  25 sekretariat;


Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

 

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe   w Zduńskiej Woli moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,                  a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji                   i dokumentacji, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1).

 

10. Dodatkowe informacje:

1) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.);

3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4) Z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę wymiarze 1 etatu.

6) Wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

Zduńska Wola, 21 grudnia 2018 roku

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij