Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Główny Księgowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Renata Sagan,

uzasadnienie wyboru W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli zatrudniona zostanie Pani Renata Sagan.
Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniały wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią wiedzą niezbędną do pracy na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Główny Księgowy

miejsce pracy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 3A

termin składania ofert

miejsce składania ofert Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 3A – sekretariat

Treść

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w wymiarze 0,25 etatu 


1. Nazwa i adres jednostki:   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Żeromskiego 3A

                                              98-220 Zduńska Wola


2. Nazwa stanowiska: główny księgowy

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

  1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4)     kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     posiadanie nieposzlakowanej opinii,

6)      spełnienie jednego z poniższych warunków:

  1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna

      i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c.   wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  1. posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

  1. Wymagania dodatkowe:

1)    obsługa komputera (Office), znajomość księgowych programów komputerowych m.in System MultiCash, umiejętność korzystania z Internetu,

2)    znajomość ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości, podatku dochodowym od osób

      fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, zamówień publicznych,

3)    znajomość prowadzenia rachunkowości,

4)   prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym sporządzenie sprawozdań o dochodach               i wydatkach,

5)   sporządzanie bilansu prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym,

6)   ścisłe przestrzeganie planu finansowego w toku realizacji budżetu,

7)   przestrzeganie zasad w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności,

8)   przestrzeganie dyscypliny finansowej,

9)   sporządzanie bilansu prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym,

10)  umiejętność naliczania funduszu socjalnego, składki ZUS, ubezpieczenia pracowników,

11)  prowadzenia ewidencji (rejestrów) dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług oraz rejestru faktur w systemie komputerowym umożliwiającym tworzenie i przesyłanie ich w formie jednolitego pliku kontrolnego – na zasadach ujętych w „Procedurze rozliczania podatku od towarów i usług w Powiecie Zduńskowolskim po centralizacji rozliczeń tj. od 01.01.2017r.”,

12)  przekazywania cząstkowych ewidencji i deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały sporządzone w formie elektronicznej i w formie papierowej,

13)  zatwierdzania cząstkowych rejestrów (sprzedaży i zakupu) oraz cząstkowej deklaracji VAT-7 pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,

14)  stosowania metodologii oznaczeń faktur oraz sposobu prowadzenia ewidencji (rejestrów) sprzedaży i zakupu wynikających z treści Procedur, o których mowa w 6 podpunkcie,

15)  komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, sprawność działania i właściwego podejmowania decyzji, umiejętność pracy pod presją czasu,

16)  dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, dyspozycyjność.


4.  Zakres działań wykonywanych na stanowisku:

a)      prowadzenie rachunkowości jednostki,

b)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c)      dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d)      dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.


5.  Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

c)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)      kserokopie dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe,

e)      kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

f)       oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

g)      oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

h)      oświadczenie o niekaralności. W przypadku złożenia oświadczenia, po zakończeniu naboru                   i zakwalifikowaniu się do przyjęcia do pracy, warunkiem zatrudnienia będzie przedłożenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

i)        oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

j)        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

a)      termin składania dokumentów: do 24.07.2018r, do godziny 1500.

b)      miejsce składania dokumentów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli         ul. Żeromskiego 3A – sekretariat,

c)      dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem               „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli”.


7.  Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U z 2018r. poz.1000).

 

9.  Dodatkowe informacje:

a)      lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego (www.bip.powiatzdunskowolski.pl), na tablicy informacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli,

b)      z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół,

c)      informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego oraz na tablicy informacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli i Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli,

d)      wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na 0,25 etatu,                   od 1 września 2018r.

e)      wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r.  poz. 936).
Zduńska Wola, dnia 11.07.2018r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij