Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Inspektor

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Ewa Hetlof, Zduńska Wola

uzasadnienie wyboru Według oceny członków komisji Pani Ewa Hetlof wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej na temat struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania organów realizujących zadania z dziedziny sanitarno - epidemiologicznej. Pani Ewa Hetlof posiada odpowiednie kwalifikacje na to stanowisko. Ponadto kandydatura Pani Ewy Hetlof zgodnie z art.11 ust.3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej została zaakceptowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. W związku z powyższym, Pani Ewa Hetlof decyzją Starosty Zduńskowolskiego została powołana na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli.

Szczegóły

stanowisko Inspektor

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul.a Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI
ogłasza konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli

 

1. Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarna–Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola

2. Stanowisko kierownicze:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli, wymiar czasu pracy: pełny etat.

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania niezbędne określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1261):
1) jest obywatelem polskim;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada następujące kwalifikacje:
a) jest lekarzem i uzyskała specjalizację wskazaną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia                           z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie   w realizacji zadań w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, poz. 683) lub
b) posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie                   w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia                  z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. Nr 98, poz. 635);
4) swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;
5) posiada stan zdrowa pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
6) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność kierowania zespołem ludzi;

2) komunikatywność, sumienność, operatywność;

3) znajomość przepisów: ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) oraz kierowanie Państwową Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli w tym kierowanie jej działalnością i reprezentowanie na zewnątrz, zgodnie z kompetencjami.

 

6. Oferta kandydata powinna zawierać:
1) list motywacyjny;

2) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
3) kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
5) kopie świadectw pracy lub zaświadczenia z dotychczasowych miejsc zatrudnienia;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie kandydata o:
a) pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1311 ze zm.),
c) nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. 922ze zm).

e) kandydata o postawie obywatelskiej dającej rękojmie należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;

f) o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2186 ze zm.);

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata a oświadczenia i dokumenty wytworzone przez kandydata musza być własnoręcznie podpisane.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać (w formie pisemnej) w siedzibie Starostwa Powiatowego      w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola (Sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli”, w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.                       

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą o terminie decyduje data wpływu do Starostwa. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


8. Informacje dodatkowe.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl., i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli. Z przeprowadzonego konkursu zostanie sporządzony protokół;

 

Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje starosta za zgodą        państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Informacja o powołaniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.powiatzdunskowolski.pl. , oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego                        w Zduńskiej Woli.

Załączniki

Wyniki naboru pdf, 156 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij