Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Podinspektor

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Paulina Stępińska , Zduńska Wola

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła wymaganą największą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  podinspektora
w Wydziale Finansowo- Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:               Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli,

ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska:                         podinspektor 

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe lub średnie;

4) minimum 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego;

5)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego;

2)    biegła znajomość programów komputerowych: Microsoft Word, Excel, Edytor Aktów Prawnych XML Legislator;

3)    rzetelność, sumienność i inicjatywa w pracy;

4)    wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym

5)    umiejętność pracy w stresie;

6)    znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych, w tym z budowaniem planu finansowego i sprawozdawczością oraz zagadnień związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług, sporządzaniem deklaracji VAT-7.


4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1)       sporządzanie zbiorczych i łącznych sprawozdań budżetowych;

2)       opracowywanie planów finansowych jednostek (również zbiorczo) wydatków budżetu powiatu na oraz przygotowywanie uchwał powodujących ich zmiany;

3)       sporządzanie sprawozdań budżetowych Starostwa na podstawie danych otrzymywanych ze stanowisk księgowych;

4)       analiza realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na podstawie przedkładanych sprawozdań budżetowych;

5)       weryfikacja poprawności danych przekazywanych w formie elektronicznej przez jednostki budżetowe z wersją papierową cząstkowych deklaracji VAT-7;

6)       sporządzanie zbiorczej deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 oraz jej korekt


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                   w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);

4) kopie świadectw/certyfikatów z ukończonych kursów;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku              (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin i miejsce składania dokumentów: do 3 kwietnia 2018r. do godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25  - sekretariat;


Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

“Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo – Księgowym Starostwa Powiatowego  w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą                                z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).

 

10. Dodatkowe informacje:

a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli;

b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

c) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2017 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 15 grudnia 2017r.     w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym                            w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, dnia 19 marca 2018r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij