Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Główny Specjalista

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Pan Dariusz Michniewski, Widawa

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydata spełniły wszystkie wymogi. Kandydat zdobył wymaganą, największą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazał się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Główny Specjalista

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Głównego Specjalisty

w  Wydziale Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

Starostwa Powiatowego  

w Zduńskiej Woli

1.  Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25,   98-220 Zduńska Wola.

2.  Nazwa stanowiska: Główny specjalista

3.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne tj.:

1)  obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2)  staż pracy co najmniej 4 lata;

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)  wykształcenie wyższe w zakresie architektury, budownictwo, ochrona środowiska;

5)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie przyrody, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, prawo ochrony środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w administracji;

3) doświadczenie w zakresie eksploatacji obiektów kubaturowych i liniowych;

4) doświadczenie w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji kubaturowych i liniowych;

5) doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym na etapie: projektowania, realizacji inwestycji, odbiorów oraz w trakcie okresu gwarancji;

6) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu procedur uzyskiwania decyzji w zakresie ochrony środowiska, w tym: pozwolenia wodnoprawne, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w szczególności w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko, zezwolenia na usunięcie drzew);

7) dobra znajomość obsługi komputera

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku np:

1) realizacja czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego (budowlanego),

2) weryfikowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie zadań (projektów) inwestycyjnych,

3) przygotowywanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwoleń i decyzji  z zakresu ochrony środowiska dla prowadzonych inwestycji,

4) udział w komisjach przekazujących terenu budowy (robót) oraz w komisjach odbiorowych zadań inwestycyjnych,

5)nadzór nad realizacją inwestycji liniowych (np. dróg, sieci i instalacji sanitarnych) i kubaturowych   w szczególności w zakresie branży sanitarnej,

6) nadzór nad realizacją powierzonych zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska oraz nad pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego,

7) nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg,

8) udział przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

9) udział przy realizacji czynności związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

10)praca w zespołach roboczych powoływanych zarządzeniami Starosty Zduńskowolskiego do realizacji projektów zgodnie z ich strukturą zarządzania,

11)   przygotowywanie umów w zakresie realizowanych projektów (zadań inwestycyjnych),

12)   monitorowanie i kontrolowanie realizacji zadań wynikłych z podpisanych umów,

13) praca w komisjach przetargowych powoływanych zarządzeniami Starosty Zduńskowolskiego,

14) przygotowywanie dokumentów związanych z procedurami zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu,

15) przygotowywanie wniosków kierowanych na posiedzenia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego oraz projektów uchwał Rady Powiatu Zduńskowolskiego,

16) udział w pracach zespołów i komisjach powoływanych przez Starostę Zduńskowolskiego lub Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego,

17) udział w pracach nad opracowaniem dokumentów strategicznych (planistycznych) Powiatu Zduńskowolskiego oraz ich monitoringiem i ewaluacją, w tym nad: Strategią Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Planem Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej   niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin składania dokumentów: do 30 stycznia 2018r. do godz. 1500;

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Dotyczy naboru na wolne stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego  w Zduńskiej Woli”.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

10. Dodatkowe informacje:

a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli.

b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

c) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę wymiarze 1 etatu.

d) wynagrodzenie miesięczne zgodne Zarządzeniem Nr 110/2017 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 15 grudnia  2017 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij