Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Podinspektor

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrani kandydaci 1. Pan Bogusław Bartkiewicz, zam. Poręby
2. Pani Joanna Kucharska , zam. Zduńska Wola

uzasadnienie wyboru Dokumenty złożone przez kandydatów spełniły wszystkie wymogi. Kandydaci zdobyli wymaganą ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzających wiedzę, a więc wykazali się odpowiednią wiedzą na temat pracy w samorządzie oraz na proponowanym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy podinspektora

w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli,

ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska:   podinspektor (2 stanowiska)

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe lub średnie;

4) minimum 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1) przynajmniej roczny staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego;                     

2)  znajomość zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, Kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

3) znajomość obsługi systemów POJAZD

4) komunikatywność, umiejętność obsługi interesantów oraz samodzielnej i zespołowej pracy, sprawność działania i właściwego podejmowania decyzji,

5) dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, obowiązkowość,

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, w szczególności: wydawanie decyzji o rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych zwyczajnych, tablic rejestracyjnych indywidualnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych,

2) wpisywanie przy rejestracji pojazdu do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego pojazdu,

3) sporządzanie karty informacyjnej pojazdu w czasie rejestracji pojazdu,

4) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, w szczególności: wydawanie decyzji o czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych badawczych, tymczasowych tablic rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych zwyczajnych, tablic rejestracyjnych indywidualnych, tablic rejestracyjnych badawczych, nalepek tymczasowych,

5) przyjmowanie pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych badawczych, tymczasowych tablic rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych badawczych po upływie terminu czasowej rejestracji,

6) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu

7) dokonywanie wpisu w karcie pojazdu o nabyciu i wyrejestrowaniu pojazdu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

8) wydawanie kart pojazdu dla pojazdów samochodowych przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem pojazdów nowych wprowadzonych do obrotu handlowego przez producentów lub importerów,

9) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych i tymczasowych oraz tablic rejestracyjnych,

10) wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu,

11) przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i dokonywanie odpowiednich wpisów w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu,

12) wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu na wniosek jego właściciela i z urzędu,

13) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,

14) wydawanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,

15) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji oraz jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska,

16) zamieszczanie w bazie danych informacji i danych o pojazdach zarejestrowanych, czasowo zarejestrowanych, wyrejestrowanych oraz ich właścicielach i niektórych posiadaczach,

17) prowadzenie wykazu dokumentów komunikacyjnych,

18) prowadzenie wykazu nowych tablic przyjętych i wydanych oraz wykazu tablic zwróconych w wyniku ich wymiany oraz wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu,

19) prowadzenie wykazu tablic tymczasowych i tymczasowych badawczych i umieszczanie w nim informacji o zwróceniu tych tablic,

20) przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego,

21) zwracanie dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego, po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,

22) wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu,

23) współpraca z Policją w zakresie przestępstw gospodarczych,

24) pobieranie we właściwej wysokości opłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

25) prowadzenie właściwej gospodarki drukami ścisłego zarachowania,

26) kompletowanie, przechowywanie i przygotowywanie akt do archiwum z zakresu prowadzonych spraw,

27) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

28) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałych od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia jego postępowania.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                   w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);

4) kopie świadectw/certyfikatów z ukończonych kursów;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku              (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin i miejsce składania dokumentów: do 18 grudnia 2017r. do godz. 1500 w Starostwie Powiatowym                               w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25  - sekretariat;


Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

“Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą                                z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922).

 

10. Dodatkowe informacje:

a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli;

b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

c) celem naboru jest wyłonienie dwóch kandydatów w celu zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Wydziale KT;

d) wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy;

e) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 1 sierpnia 2016r.     w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym                            w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, dnia 4 grudnia 2017r.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij