Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Głównego Specjalisty

w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  

w Zduńskiej Woli

1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola.

2. Nazwa stanowiska: Główny specjalista

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne tj.:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;

2) staż pracy co najmniej 4 lata

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) wykształcenie wyższe (kierunki budowlane)        

5) doświadczenie zawodowe w pracy w wydziałach architektoniczno-budowlanych (min. 3 lata)

6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 

II. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym,  prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo ochrony środowiska, o gospodarce gruntami,  ZRID, o dostępie do informacji publicznej,

2) znajomość orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie działania wydziału architektury;

3) dobra znajomość obsługi komputera;

 

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku np:

1) przygotowywanie decyzji i postanowień administracyjnych w zakresie prawa budowlanego, ze  szczególnym uwzględnieniem prawnego uzasadnienia decyzji o odmowie wydania pozwolenia na budowę oraz sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych;

2) znajomość ustaw i rozporządzeń umożliwiająca weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem techniczno-budowlanym;

2) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy, rozbiórki, użytkowania obiektu itp.;

3) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji;

4) obsługa interesantów;

5) sporządzanie sprawozdań;

6) sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z wymaganiami decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

7) sprawdzanie kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień;

8)sporządzanie i przekazywanie droga elektroniczną wymaganych sprawozdań statystycznych;

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej   niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin składania dokumentów: do 20 listopada 2017r. do godz. 1500;

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Dotyczy naboru na wolne stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

10. Dodatkowe informacje:

a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl, i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli.

b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

c) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę wymiarze 1 etatu.

d) wynagrodzenie miesięczne zgodne Zarządzeniem Nr 61/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij