Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Informatyk

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Informatyk

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

Treść

STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyka

w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli,

ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

2. Nazwa stanowiska:informatyk

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe lub średnie (o kierunku lub specjalności informatyka)

4) minimum 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego;

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

7) znajomość zagadnień związanych z budową, działaniem i administrowaniem sieciami komputerowymi;

8) bardzo dobra znajomość architektury komputerów klasy PC(umiejętność usuwania usterek sprzętowych, konfiguracja sprzętu biurowego);

9) bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows;

10) znajomość pakietów biurowych Microsoft Office i OpenOffice/LibreOffice.


II. Wymagania dodatkowe:

1) co najmniej 2 letni – staż pracy na stanowisku informatyka,

2) znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz związanych ze stosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego,
3) doświadczenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwo,
4) znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji;
5) znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem komputerowym i archiwizacją danych;
6) znajomość rozwiązań CMS;
7) znajomość zagadnień wirtualizacji;

8) samodzielność, dokładność, terminowość, umiejętność dobrej organizacji czasu pracy na stanowisku, umiejętność pracy w zespole.


4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m. in. prowadzenie spraw:

1) opieka nad systemami teleinformatycznymi,
2) konfiguracja stacji roboczych działających w systemie Windows,
3) instalacja i konfiguracja drukarek sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych,
4) diagnozowanie i usuwanie usterek sprzętowych i programowych w komputerach i urządzeniach peryferyjnych,
5) instalacja programów biurowych oraz użytkowych,
6) czuwanie nad bezpieczeństwem danych osobowych zawartych w tych systemach,
7) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania będącego na wyposażeniu poszczególnych stanowisk pracy w Starostwie,
8) pomoc w redagowaniu strony internetowej urzędu,                

9) szkolenie pracowników w zakresie właściwego użytkowania sprzętu komputerowego oraz udzielanie użytkownikom pomocy w zakresie jego obsługi.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);

4) kopie świadectw/certyfikatów z ukończonych kursów;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin i miejsce składania dokumentów: do 20 września 2017r. do godz. 1500 w Starostwie Powiatowym  w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25  - sekretariat;


Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

“Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy  informatyka Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego  Starostwa Powiatowego  w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922).

 

10. Dodatkowe informacje:

a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli;

b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

c) kandydat zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy;

d) celem naboru jest wyłonienie kandydata i zatrudnienie na stanowisku informatyka w Wydziale OR;

e) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 1 sierpnia 2016r.     w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

 

Zduńska Wola, dnia 6 września 2017r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij