Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu: Zbigniew Włodarczyk
Symbol wydziału: KT
Telefon: 43 824 42 28
E-mail: komunikacja@powiatzdunskowolski.pl
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 1A;
 
REJESTRACJA POJAZDÓW - INFORMACJA: 
tel. 43 824 42 30
 
Informujemy, że rejestracja pojazdu odbywa się, po uprzednim zarezerwowaniu terminu (data i godzina)
 
PRAWA JAZDY, OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW:
tel. 43 824 42 32
 
TRANSPORT, STACJE KONTROLI POJAZDÓW:
tel. 43 824 42 29
 
Zadania:
1) kierowanie pracą Wydziału Komunikacji i Transportu
2) współpraca z inspekcjami, służbami i strażami, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w sprawach leżących w kompetencjach wydziału
3) wszechstronne wyjaśnianie i terminowe załatwianie skarg i wniosków z zakresu pracy wydziału
4) prowadzenie kontroli wewnętrznej w wydziale
5) nadzorowanie prowadzonych przez wydział kontroli zewnętrznych
 
 
Kuc Wiesława – inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Galewska Kinga – inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Matusiak Dorota – pomocadministracyjna w Wydziale Komunikacji i Transportu
Szewłoga Joanna – podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 32
Miejsce urzedowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 2;
 
Zadania:
Prowadzenie spraw związanych z prawami jazdy, międzynarodowymi prawami jazdy oraz pozwoleniami do kierowania tramwajami.
 
Ewidencja przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz instruktorów i wykładowców.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy albo pozwolenia:
- Wydanie PKK tj. Profilu Kandydata na Kierowcę
- Wniosek o wydanie prawa jazdy
Załączniki do wniosku:
a) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych
b) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców
c) pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
 
2. Wydanie prawa jazdy z rozszerzonymi uprawnieniami:
Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1, ppkt. a, b,d oraz kserokopia wydanego dotychczas prawa jazdy
 
3. Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia:
Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1, ppkt a,d oraz kserokopia wydanego dotychczas prawa jazdy.
Do wniosku należy dołączyć również orzeczenie lekarskie, jeżeli zmiana dotyczy ważności posiadanego uprawnienia.
 
4. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami:
Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1, ppkt. a i d oraz akta ewidencyjne kierowcy wraz z dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdem - z jednostki wojskowej, której dowódca wystawił osobie odbywającej zasadniczą służbę wojskową przedmiotowy dokument.
 
5. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą:
Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1, ppkt. a i d oraz  kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 
6. Wymiana prawa jazdy:
Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w pkt.1, ppkt. a i d oraz kserokopię prawa jazdy.
 
7. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego:
Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1, ppkt. a i d oraz kserokopia posiadanego prawa jazdy krajowego.
 
8. Cofanie, zatrzymywanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami
 
9. Wykonywanie kar zakazu prowadzenia pojazdów
 
10. Wydawanie skierowań na badania lekarskie kierowców i psychologiczne
 
11. Kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia 24 punktów karnych
 
12. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
- wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
- oświadczenie o następującej treści: " Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i 
zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia 
kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym"
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który: 
1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP
2) w stosunku do którego nie została otwarta likwiadacja lub nie ogłoszono upadłości
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej
4) posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy
5) gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami
6) zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem
 
13. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy
- wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy
- 1 fotografia o wymiarach 4,5 x 3,5 cm
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
- prawo jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres min. 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem
- zaświadczenie o niekaralności potwierdzające, iż osoba nie była karana wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym (oryginał)
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu weryfikacyjnego przed komisją powołaną przez wojewodę
 
14. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz stację kontroli pojazdów 
wpis – 500 zł
 
15. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy
wpis – 50 zł
 
Opłaty
Opłaty wnosi się w punkcie kasowym lub na konto.
-  prawo jazdy 100 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna 
- pozwolenie do kierowania tramwajem 30 zł
- prawo jazdy międzynarodowe 35 zł
 
Nr konta:
 
Starostwo Powiatowe
 
PKO BANK POLSKI S.A. O/ZDUŃSKA WOLA ul. Łaska 46
 
19 1020 3437 0000 1402 0064 2819
 
Termin załatwienia sprawy
Rozpatrzenie wniosku w terminie 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów.
Wydanie dokumentu prawa jazdy w terminie około 14 dni od rozpatrzenia wniosku, po jego wytworzeniu przez producenta - PWPW S.A. w Warszawie i przesłaniu do organu wydającego uprawnienia, a wydanie pozwolenia w terminie do 7 dni.
W sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 30 dni.
Wyprodukowane prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego w podaniu sposobu przekazania:
- bezpośrednio za pokwitowaniem, 
- za pośrednictwem poczty w terminie 2 dni od dnia otrzymania od producenta.
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Zduńskowolskiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Druki do pobrania 
Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są wydawane zainteresowanym.
 
UWAGA
Wnioski o wymianę lub wtórniki prawa jazdy należy składać osobiście
 
 
Kałuda Bożena – inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Stępień Barbara – inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Furmańczyk Anna – inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 31
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 3 - okienko "rejestracja pojazdów";
 
Zadania:
Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów
 
Wymagane dokumenty 
1. Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju:
a) wniosek o rejestrację
b) dowód rejestracyjny
c) dowód własności pojazdu (np. umowa kupna – sprzedaży, rachunek)
d) karta pojazdu, jeżeli była wydana
e) tablice rejestracyjnego
f) aktualne badanie technicze, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest nieaktualne
g) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywlinej
 
2. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
a) wniosek o rejestrację
b) dowód własności pojazdu (np. umowa kupna – sprzedaży, rachunek, faktura)
c) dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą
d) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego
e) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego z uprawnionej stacji kontroli pojazdów wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu
f) dokument potwierdzający zapłątę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy  został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego
g) dowód wpłaty opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł (dot. pojazdów sprowadzonych przed 1 stycznia 2016 r.)
 
UWAGA !
* Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 
3. Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego:
a) wniosek o rejestrację
b) dowód własności pojazdu (np. faktura),
c) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub świadectwo zgodności UE
d) karta pojazdu, jeżeli była wydana
 
4. Rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako "SAM":
a) wniosek o rejestrację
b) zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o nadaniu i nabiciu numeru
c) jednostkowe dopuszczenie pojazdu (udzielone przez Ministra właściwego ds. transportu)
 
5. Czasowa rejestracja pojazdu:
Dokonywana jest: 
- z urzędu
- na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia: wywozu pojazdu za granicę, przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego lub naprawy.
Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia terminu o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.
Wymagane dokumenty:                                                                                   
 
a) wniosek o rejestrację
b) dowód własności pojazdu
c) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (w przypadku zatrzymania przez Policję dowodu rejestracyjnego na podstawie pokwitowania w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny)
 
6. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego:
a) wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
b) wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdu prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu 
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana 
 
7. Wydanie wtórnika karty pojazdu:
a) podanie o wydanie wtórnika karty pojazdu
b) dowód rejestracyjny
 
8. Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu zagubienia, zniszczenia lub kradzieży:
a) wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych z powodu zagubienia, zniszczenia lub kradzieży
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnej (-nych) lub oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań w przypadku zagubienia tablic (tablicy)
dotychczasowy dowód rejestracyjny
 
9. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu wykorzystania rubryk na badania techniczne:
a) wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu wykorzystania rybryk na badania techniczne
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest już nieaktualne
 
10. Zmiana rodzaju pojazdu:
a) wniosek o zmianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany danych
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) faktura za wykonana usługę wystawiona przez podmiot gospodarczy prowadzący obsługę i naprawę pojazdów mechanicznych wraz z zaświadczeniem o wpisie do działalności gospodarczej oraz numerem REGON
e) zaświadczenie z wykonanego dodatkowego badania technicznego 
dokument opisu zmian z uprawnionej stacji kontroli pojazdów wraz z oceną techniczną rzeczoznawcy- jeżeli była wykonywana
 
11. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany danych właściciela/współwłaściciela:
a) wniosek o zmianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany danych
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
 
Opłaty
Opłaty wnosi się w punkcie kasowym lub na konto.
 
1. Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
 
Rodzaj pojazdu
Opłata rejestracyjna
Opłata ewidencyjna
Razem
Samochód
253,50
2,5
256,-
Motocykl
195,-
2,-
197,-
Przyczepa, ciągnik rolniczy
120,-
1,5,-
121,50
Motorower
110,-
1,50
111,50
quady
235,00
2,-
237,00
 
Dodatkowo przy rejestracji pojazdów samochodowych do 3,5 tony obowiązuje opłata recyklingowa w wysokości 500,- zł
 
2. Rejestracja pojazdu:
  - fabrycznie nowego
  - zakupionego w kraju spoza powiatu 
  - zakupionego w obrębie powiatu z "czarnymi" tablicami rejestracyjnymi
 
Rodzaj pojazdu
Opłata rejestracyjna
Opłata ewidencyjna
Razem
Samochód
178,50
2,-
180,50
Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl
120,-
1,50
121,50-
Motorower
110,-
1,50
111,50
quady
160,00
1,50
161,50
 
3. Rejestracja pojazdu zakupionego w obrębie powiatu z "białymi" tablicami rejestracyjnymi:
 
Rodzaj pojazdu
Opłata rejestracyjna
Opłata ewidencyjna
Razem
Samochód
80,-
1,-
81,-
P Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl
80,-
1,-
81,-
Motorower
80,-
1,
81,-
 
4. Rejestracja czasowa - tablice tymczasowe:
 
Rodzaj pojazdu
Opłata rejestracyjna
Opłata ewidencyjna
Razem
Samochód
61,-
1,-
62,-
Przyczepa
39,75
1,-
40,75
Motorower, ciągnik rolniczy, motocykl
36,75
1,-
37,75
 
5. Wymiana dowodu rejestracyjnego - bez zmiany właściciela:
 
Rodzaj tablic
Opłata za dowód
Opłata ewidencyjna
Razem
Tablice "czarne"
72,50
1,-
73,50
Tablice "białe"
85,-
1,-
86,-
quady
85,-
1,-
86,-
 
Termin załatwienia sprawy
Czynności wskazane powyżej są dokonywane w oparciu o listę osób zapisanych na konkretny dzień oraz godzinę. Zapisać można się osobiście przy okienku "informacja" pokój nr 1 lub telefonicznie pod nr telefonu 43 824 42 30.  Sprawa jest załatwiana w dacie złożenia wniosku lub w ciągu 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Zduńskowolskiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Druki do pobrania 
1. Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie
2. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
3. Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych
4. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu wykorzystania rubryk
5. Wniosek o zmianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany danych
 
UWAGA
W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty – druk pełnomocnictwa
 
 
Joanna Chlebowska – pomoc administracyjna w Wydziale Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 30
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 1 - okienko"informacja";
Zadania:
Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, informacją w zakresie rejestracji pojadów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, wyrejestrowanie pojazdu, dokonywanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych
a) pozwolenie czasowe
b) karta pojazdu, jeżeli była wydana
c) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 
2. Wydawanie dowodów rejestracyjnych po zatrzymaniu
a) pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego
b) dokument potwierdzający ustanie przyczyn zatrzymania dowodu rejestracyjnego np. zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu po zatrzymaniu, umowę ubezpieczenia OC, świadectwo legalizacji z Urzędu Normalizacji Wag i Miar
 
3. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu
a) wniosek o zgłoszeniu sprzedaży pojazdu
b) dokument zbycia pojazdu np. umowa sprzedaży, faktura
 
4. Wpisanie adnotacji o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
a) wniosek o wpis adnotacji o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
e) faktura vat albo rachunek za montaż instalacji o której mowa w pkt. d
 
5. Wpisanie adnotacji o montażu urządzenia holowniczego
a) wniosek o wpis adnotacji o montażu urządzenia holowniczego
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) badanie techniczne pojazdu potwierdzające montaż urzadzenia holowniczego
 
6. Wpisanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu jako TAXI lub przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy L
a) podanie
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) badanie techniczne potwierdzające powyższy stan
 
7. Wpisanie adnotacji "VAT..."
a) wniosek
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) badanie techniczne potwierdzające powyższy stan
 
8. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
- ciągniki samochodowe
- pojazdy specjalne
- autobusy
Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą starosta, po złożeniu przez właściciela pojazdu do depozytu dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 9 miesięcy w roku, licząc od dnia jego wycofania.
Wymagane dokumenty:
a) wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) tablice rejestracyjne
Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne
 
9. Stałe wycofanie pojazdu z ruchu (wyrejestrowanie)
Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku: 
A) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów
B)  kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania
C) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę
D) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą
E) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, 
F) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
Wymagane dokumenty:
a) wniosek o rejestrację, czasową reejstrację, wyrejestrowanie
b) zaświadczenie o demontażu pojazdu wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów albo równoważny dokument wydany w innym państwie dot. A
c) dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą (dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego)- dot. C
d) dokumenty potwierdzające zniszczenie lub kasację pojazdu za granicą (dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego)- dot. D 
e) dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana (przy wyrejestrowaniu pojazdu z powodu kasacji lub kradzieży pojazdu) – dot.  A, B, D, E, F 
f) zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu oraz oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań – dot. B 
g) dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu - dot. E
h) tablice rejestracyjne – dot. A, D, E, F
 
10. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów
a) podanie o wydanie zaświadczenia lub wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ze wskazaniem i potwierdzeniem interesu prawnego
 
11. Wpisanie lub wykreślenie zastawu rejestrowego
a) wniosek o wpisanie lub skreślenie zastawu rejestrowego
b) aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informacje o zastawach rejestrowych (w przypadku wpisania adnotacji) 
c) odpis prawomocnego postanowienia sądu o wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów lub odpis z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreślenie zastawu (w przypadku wykreślenia adnotacji) 
d) dowód rejestracyjny pojazdu 
e) karta pojazdu, jeżeli była wydana
 
12. Wydawanie wtórników nalepek kontrolnych na szybę
a) wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę
 
13. Wydawanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego
a) wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego
 
14. Wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych
W przypadku tablic rejestracyjnych ze znakiem Unii Europejskiej (12 gwiazdek) można złożyć podanie o wydanie wtórników zarówno 1 jak i 2 szt. tablic rejestracyjnych. Natomiast w przypadku pozostałych "białych" tablic rejestracyjnych należy wydać 2 szt. tablic rejestracyjnych z tym samym znakiem rejestracyjnym. 
Wymagane dokumenty:
a) podanie
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) tablice rejestracyjne
 
Opłaty
Opłaty wnosi się w kasie starostwa lub na konto.
 
1. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
80,00 zł - za wycofanie pojazdu na okres 2 miesięcy
4,00 zł/m-c - za wycofanie pojazdu na okres od 3 do 12 miesięcy
2,00 zł/m-c - za wycofanie pojazdu na okres od 13 do 24 miesięcy
0,25 zł/m-c - za wycofanie pojazdu na okres od 25 do 48 miesięcy
 
2. Stałe wycofanie z ruchu (wyrejestrowanie)
10,00zł - decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu (opłata skarbowa)
 
3. Zaświadczenie dotyczące spraw związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów
17,00 zł od czynności wydania zaświadczenia (opłata skarbowa)
 
4. Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę
18,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna – 19,00 zł
 
5. Uwierzytelniona kserokopia dowodu rejestracyjnego
5 zł od każdej od każdej ze stron
 
6. Wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych
- w przypadku wtórnika 1 szt. tablicy rejestracyjnej 53zł (tablica rejestracyjna 40 zł, znaki legalizacyjne 12,50 zł) + 1 zł opłata ewidencyjna 
- 2 szt. tablic rejestracyjnych 93 zł (tablice rejestracyjne 80 zł, znaki legalizacyjne 12,50 zł) + 0,50 zł opłata ewidencyjna
 
Pozostałe bez opłat
 
Termin załatwienia sprawy
Sprawa jest załatwiana w dacie złożenia wniosku lub w ciągu 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
W przypadku złożenia wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę czas oczekiwania wynosi ok. 14 dni, a w przypadku podania o wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnej(ych) ok. 30 dni.
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w ciągu 14 od dnia jej doręczenia.
 
Druki do pobrania 
1. Zgłoszenie sprzedaży
2. Wniosek o wpis gazu
3. Wniosek o wpis haka
4. Wniosek o wpis VAT
5. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
5. Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
6. Wniosek o wpis zastawu rejestrowego
7. Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego
8. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę
9. Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego
 
 
UWAGA
W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty – druk pełnomocnictwa
 
 
Magdalena Lewińska – specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 29
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 1A;
Zadania:
Prowadzenie spraw związanych z transportem, stacjami kontroli pojazdów oraz diagnostami, nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdom 
 
Wymagane dokumenty
1. Wydawanie decyzji w sprawie nadania i umieszczenia cech identyfikacyjnych
- wniosek o wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych
- oświadczenie zainteresowanego o tym, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu – dotyczy pojazdów zbudowanych przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM"
- pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazująca pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania – dotyczy pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona 
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 
2. Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
- wniosek o wydanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
- dowód rejestracyjny
 
3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
- wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
- oświadczenie o następującej treści: " Oświadczam, że:
      1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców     
          prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i 
          zgodne z prawdą;
      2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności 
          gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia 
          kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
          Prawo o ruchu drogowym"
Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP
2) w stosunku do którego nie została otwarta likwiadacja lub nie ogłoszono upadłości
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej
4) posiada wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań
5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego  do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (poświadczenie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdu)
6) zatrudnia uprawnionych diagnostów
 
4. Wydawanie uprawnień diagnostom do dokonywania badań technicznych pojazdów
- wniosek o wydanie uprawnienia
- dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia o specjalności samochodowej albo wykształcenia wyższego technicznego o specjalności innej niż samochodowa albo średniego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej lub średniego wykształcenia technicznego o specjalności innej niż samochodowa,
- dokument potwierdzający nabycie praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, przy czym wymagane jest:
    a) dla wykształcenia wyższego o specjalności samochodowej – 6 m-cy praktyki 
    b) dla wykształcenia wyższego technicznego o specjalności innej niż samochodowa – 1 rok praktyki 
    c) dla wykształcenia średniego technicznego o specjalności samochodowej - 1 rok praktyki 
    d) dla wykształcenia średniego technicznego o specjalności innej niż samochodowej - 2 lata praktyki 
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w pełnym zakresie badań technicznych pojazdu; w stosunku do diagnostów, którzy posiadają już uprawnienie obowiązuje szkolenie w zakresie wybranych badań dodatkowych
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
 
 
5. Wydawanie zezwolenia na dostęp do zawodu przewoźnika drogowego osób / rzeczy / licencji na przewóz osób samochodem osobowym przewożącym 7-9 osób.
- wniosek
- kserokopia decyzji o nadaniu nr NIP
 
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON)
 
- oswiadczenie o posiadaniu bazy ekploatacyjnej
 
- oświadczenie o spełnianiu wymagań dobrej reputacji
 
- oświadczenie o siedzibie na terytorium RP
 
- kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie (oryginał do wgladu)
 
- zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2013 roku: Dz. U. poz. 1414 z późn. zm.) lub stosowne oświadczenie.
 
- dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości:
    - 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy,
    - 5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy.
Posiadanie sytuacji finansowej potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzonym przez biegłego rewidenta lub inną uprawnioną osobą, a w drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpiecznie odpowiedzialności zawodowej z jedengo lub kilku banków lub innych instytucji finansowych w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy. 
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2013 roku: Dz. U. poz. 1414 z późn. zm.)
- wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi
 
6. Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – pośrednictwo przy przewozie rzeczy
- wniosek o udzielenie licencji – pośrednictwo przy przewozie rzeczy
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON)
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
- kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
- zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2013 roku: Dz. U. poz. 1414 z późn. zm.)
- dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 50 000 euro
Posiadanie sytuacji finansowej potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym,
2) dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub
    dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.
 
7. Dopisanie do licencji lub zezwolenia niezgłoszonych wcześniej pojazdów i wydanie do nich wypisów
- wniosek o dpisanie do licencji niezgłoszonych pojazdów i wydanie do nich wypisów
- kserokopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi
- dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości:
    - 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy,
    - 5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy.
Posiadanie sytuacji finansowej potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym, rocznym sprawozdaniem finansowym, a w drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpiecznie odpowiedzialności zawodowej z jedengo lub kilku banków lub innych instytucji finansowych w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy. 
 
8. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne
Zaświadczenia te są wydawane na przewozy drogowe osób lub rzeczy, wykonywane przez przedsiębiorcę w krajowym transporcie drogowym pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.
- wniosek o wydanie zaświadczenia na potrzeby drogowe na potrzeby własne
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2013 roku: Dz. U. poz. 1414 z późn. zm.).
- kserokopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.
 
9. Wydawanie zmienionych zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne
- wniosek o wydanie zmienionego zaswiadczenia na potrzeby drogowe na potrzeby własne
- kopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe) pojazdów wymienionych we wniosku, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi w przypadku zmiany rodzaju i liczby kolejnych pojazdów samochodowych zgłoszonych do przewozów
 
10. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie kategorii I, II lub III na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej na terenie powiatu zduńskowolskiego.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej.
Dodatkowe informacje: Zezwolenia wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód opłaty za wydanie zezwolenia
 
- Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:
1. o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych;
2. o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
-Zezwolenie jest wydawane w celu umożliwienia do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.
-Zezwolenie wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
-Zarządca drogi wydając zezwolenie wydaje również wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.
-Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku czas: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.
-Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłat za zezwolenie w tej kategorii.
 
- Zezwolenie kategorii II wydawane jest na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
-Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.    -Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
-Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim: podmiot wykonujący przejazd oraz pojazd, który będzie wykonywał przejazd.
 
- Zezwolenie kategorii III – VI na przejazd pojazdu nienormatywnego są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy.
Zezwolenie wydaje:
1. właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta – w zakresie zezwoleń kategorii III,
2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie zezwoleń kategorii IV – VI.
-Zezwolenie kategorii III i IV przy wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wydaje także naczelnik urzędu celnego.
-Zezwolenie kategorii IV uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami, określonymi dla zezwolenia kategorii III.
-Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
 
Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierza się karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej.
 
11. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych  w krajowym transporcie drogowym na terenie powiatu zduńskowolskiego
- wniosek  o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz  liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
- cennik
- wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
 
12. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na terenie powiatu zduńskowolskiego
- wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
- informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 
13. Wydawanie uzgodnień zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych
 
Opłaty 
Opłaty wnosi się w punkcie kasowym lub na konto
 
1. Wydawanie decyzji w sprawie nadania i umieszczenia cech identyfikacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
Opłata skarbowa – 10 zł
 
2. Wydawanie uprawnień diagnostom do dokonywania badań technicznych – 48 zł opłata skarbowa
 
3. Wydawanie zezwolenia na dostęp do zawodu przewoźnika na wykonywanie krajowego transportu drogowego
A. Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem niebędącym taksówką:
     a. 1 000 zł - za wydanie zezwolenia,
     b. 100 zł - za każdy wypis,
B. Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (dotyczy również pośrednictwa przy przewozie rzeczy):
     a. 800 zł - gdy licencja wydawana jest na okres od 2 do 15 lat,
     b. 900 zł - gdy licencja wydawana jest na okres od 15 do 30 lat,
     c. 1000 zł – gdy licencja wydawana jest na okres od 30 do 50 lat,
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne
A. Za wydanie zaświadczenia: 500 zł
B. Za wydanie wypisu z zaświadczenia: 100 zł
C. Za wydanie zmienionego zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalnosci i terminu ważności zaświadczenia, oraz po zwróceniu dotychczasowego zaświadczenia i wypisów z tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł,
- za wydanie wypisu z zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne, w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł,
 
4. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym
Kategoria II- 100 zł
 
Kategoria III:
 
- 100 zł - 1 miesiąc
 
- 400 zł - 6 miesięcy
 
- 1200 zł 12 miesięcy
 
- 2000 zł - 24 miesiące
 
5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
- do 1 roku 250 zł
- do 2 lat 300 zł
- do 3 lat 350 zł
- do 4 lat 450 zł
- do 5 lat 550 zł
Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty.
Za zmianę zaświadczenia pobierana jest opłata w wysokości 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości    1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 
Termin załatwienia sprawy 
Sprawa jest załatwiana niezwłocznie lub w ciągu 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w ciągu 14 od dnia jej doręczenia.
 
Druki do pobrania
1. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie nadania i umieszczenia cech identyfikacyjnych
2. Oświadczenie do pojazdów własnej konstrukcji
3. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
4. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
5. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy
6. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
7. Wniosek o wydanie uprawnień diagnostom do dokonywania badań technicznych pojazdów
8. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
9. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego – pośrednictwo przy przewozie rzeczy
10. Wniosek o dopisanie do licencji niezgłoszonych wcześniej pojazdów i wydanie do nich wypisów
11. Oświadczenie o kierowcach do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
12. Oświadczenie do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
13. Oświadczenie do licencji – pośrednictwo przy przewozie rzeczy
14. Wniosek o wydanie zaświadczenia na potrzeby drogowe na potrzeby własne
15. Wniosek o wydanie zmienionego zaświadczenia na potrzeby drogowe na potrzeby własne
16. Oświadczenie o kierowcach do zaświadczenia na potrzeby drogowe na potrzeby własne
17. Oświadczenie do zaświadczenia na potrzeby drogowe na potrzeby własne
 
Podstawa prawna:
 
1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)
 
2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
 
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)