Starosta Zduńskowolski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki:  Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 

2. Nazwa stanowiska:        inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne tj.:

1)  obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2)  staż pracy co najmniej 3 lata;

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)  wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura, budownictwo;

5)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

II. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w administracji;

3) doświadczenie w zakresie eksploatacji obiektów kubaturowych i liniowych;

4) doświadczenie w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji kubaturowych i liniowych;

5) doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym na etapie: projektowania, realizacji inwestycji, odbiorów oraz w trakcie okresu gwarancji;

6) doświadczenie w zakresie analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego;

7) dobra znajomość obsługi komputera;

8) prawo jazdy kategorii B.

 

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

1) realizacja czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego (budowlanego),

2) weryfikowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie zadań (projektów) inwestycyjnych,

3) przygotowywanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwoleń i decyzji                          z zakresu ochrony środowiska dla prowadzonych inwestycji,

4) udział w komisjach przekazujących terenu budowy (robót) oraz w komisjach odbiorowych zadań inwestycyjnych,

5) nadzór nad realizacją inwestycji liniowych (np. dróg, sieci i instalacji sanitarnych) i kubaturowych                     w szczególności w zakresie branży sanitarnej,

6) nadzór nad realizacją powierzonych zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska oraz nad pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego,

7) analiza i zgłaszanie uwag w ramach konsultacji i uzgodnień studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

8) udział przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

9) udział przy realizacji czynności związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

10) praca w zespołach roboczych powoływanych zarządzeniami Starosty Zduńskowolskiego do realizacji projektów zgodnie z ich strukturą zarządzania,

11) przygotowywanie umów w zakresie realizowanych projektów (zadań inwestycyjnych),

12) monitorowanie i kontrolowanie realizacji zadań wynikłych z podpisanych umów,

13) praca w komisjach przetargowych powoływanych zarządzeniami Starosty Zduńskowolskiego,

14) przygotowywanie dokumentów związanych z procedurami zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu,

15) przygotowywanie wniosków kierowanych na posiedzenia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego oraz projektów uchwał Rady Powiatu Zduńskowolskiego,

16) udział w pracach zespołów i komisjach powoływanych przez Starostę Zduńskowolskiego lub Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego,

17) udział w pracach nad opracowaniem dokumentów strategicznych (planistycznych) Powiatu Zduńskowolskiego oraz ich monitoringiem i ewaluacją, w tym nad: Strategią Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Planem Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Wieloletnim Programem Inwestycyjnym,

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%

6. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP)

4)       dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)       kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni                     z praw publicznych;

7)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego);

8)       oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);

9)       oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;

10)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1);

11)     kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego1 (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).

1 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin składania dokumentów: do 07.01.2019 roku do godziny 12.00.

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,  ul. Złotnickiego  25 sekretariat;

 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli”.

Nie dopuszcza się składania dokumentów drogą elektroniczną.

 

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe   w Zduńskiej Woli moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,                  a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji                   i dokumentacji, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119 str. 1).

 

10. Dodatkowe informacje:

1) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;

2) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Starosta Zduńskowolski, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),

b) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.);

3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

4) Z przeprowadzonego postępowania zostanie sporządzony protokół, a oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

5) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę wymiarze 1 etatu.

6) Wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 48a/2018 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

Zduńska Wola, 21 grudnia 2018 roku