STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

inspektora Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

 

1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe  w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola.

2. Nazwa stanowiska: inspektor

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

I) Wymagania niezbędne tj.:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;

2) staż pracy co najmniej 3 lata;

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska;   

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

II. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zagadnień z zakresu ustaw:  o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie przyrody, prawo łowieckie, o rybactwie śródlądowym, o lasach, kodeks postepowania administracyjnego.

2) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

3) dobra znajomość obsługi komputera;

4. Zakres działań wykonywanych na stanowisku np:

1) rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów;

2) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie;

4) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa;

5) wydawanie kart wędkarskich;

6) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;

7) prowadzenie spraw związanych z wypłatami ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;

8) wydawanie zaświadczeń, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej   niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr z 2009r. Nr 115, poz. 971);

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (w przypadku wyboru, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

a) termin składania dokumentów: do 18 grudnia 2017r. do godz. 1500;

b) miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

8. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

10. Dodatkowe informacje:

a) lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl, i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego Zduńskiej Woli.

b) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół;

c) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę wymiarze 1 etatu.

d) wynagrodzenie miesięczne zgodne Zarządzeniem Nr 61/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.