W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Transport, stacje kontroli pojazdów

Wersja strony w formacie XML
Pracownicy:
Magdalena Lewińska – inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 29
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój nr 1A;
Zadania:
Prowadzenie spraw związanych z transportem, stacjami kontroli pojazdów oraz diagnostami, nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdom oraz usuwaniem pojazdów z dróg.
 
Wymagane dokumenty
1. Wydawanie decyzji w sprawie nadania i umieszczenia cech identyfikacyjnych
- wniosek o wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych
- oświadczenie zainteresowanego o tym, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu – dotyczy pojazdów zbudowanych przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM"
- pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazująca pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania – dotyczy pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona 
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 
2. Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
- wniosek o wydanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
- dowód rejestracyjny
 
3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
- wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
- oświadczenie o następującej treści: " Oświadczam, że:
      1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP
2) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej
4) posiada wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań
5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego  do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (poświadczenie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdu)
6) zatrudnia uprawnionych diagnostów
 
4. Wydawanie uprawnień diagnostom do dokonywania badań technicznych pojazdów
- wniosek o wydanie uprawnienia
- dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia o specjalności samochodowej albo wykształcenia wyższego technicznego o specjalności innej niż samochodowa albo średniego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej lub średniego wykształcenia technicznego o specjalności innej niż samochodowa,
- dokument potwierdzający nabycie praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, przy czym wymagane jest:
    a) dla wykształcenia wyższego o specjalności samochodowej – 6 m-cy praktyki 
    b) dla wykształcenia wyższego technicznego o specjalności innej niż samochodowa – 1 rok praktyki 
    c) dla wykształcenia średniego technicznego o specjalności samochodowej - 1 rok praktyki 
    d) dla wykształcenia średniego technicznego o specjalności innej niż samochodowej - 2 lata praktyki 
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w pełnym zakresie badań technicznych pojazdu; w stosunku do diagnostów, którzy posiadają już uprawnienie obowiązuje szkolenie w zakresie wybranych badań dodatkowych
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
 
5. Wydawanie zezwolenia na dostęp do zawodu przewoźnika drogowego osób / rzeczy / licencji na przewóz osób samochodem osobowym przewożącym 7-9 osób.
- wniosek
- oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej
- oświadczenie o spełnianiu wymagań dobrej reputacji
- oświadczenie o siedzibie na terytorium RP
- kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie (oryginał do wglądu)
- zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).
- dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości:
    - 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy,
    - 5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy.
Posiadanie sytuacji finansowej potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzonym przez biegłego rewidenta lub inną uprawnioną osobą, a w drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy. 
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.)
- wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi
 
6. Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – pośrednictwo przy przewozie rzeczy
- wniosek o udzielenie licencji – pośrednictwo przy przewozie rzeczy
- kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
- zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.)
- dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 50 000 euro
Posiadanie sytuacji finansowej potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym,
2) dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub
    dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.
 
7. Dopisanie do licencji lub zezwolenia niezgłoszonych wcześniej pojazdów i wydanie do nich wypisów
- wniosek o dopisanie do licencji niezgłoszonych pojazdów i wydanie do nich wypisów
- kserokopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi
- dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości:
    - 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy,
    - 5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy.
Posiadanie sytuacji finansowej potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym, rocznym sprawozdaniem finansowym, a w drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy. 
 
8. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne
Zaświadczenia te są wydawane na przewozy drogowe osób lub rzeczy, wykonywane przez przedsiębiorcę w krajowym transporcie drogowym pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.
- wniosek o wydanie zaświadczenia na potrzeby drogowe na potrzeby własne
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).
- kserokopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.
 
9. Wydawanie zmienionych zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne
- wniosek o wydanie zmienionego zaświadczenia na potrzeby drogowe na potrzeby własne
- kopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe) pojazdów wymienionych we wniosku, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi w przypadku zmiany rodzaju i liczby kolejnych pojazdów samochodowych zgłoszonych do przewozów.
 
10. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie kategorii I, II lub III na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej na terenie powiatu zduńskowolskiego.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej.
Dodatkowe informacje: Zezwolenia wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód opłaty za wydanie zezwolenia
 
- Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:
1. o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych;
2. o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
-Zezwolenie jest wydawane w celu umożliwienia do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.
-Zezwolenie wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
-Zarządca drogi wydając zezwolenie wydaje również wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.
-Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku czas: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.
-Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłat za zezwolenie w tej kategorii.
 
- Zezwolenie kategorii II wydawane jest na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
-Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.  
-Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
-Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim: podmiot wykonujący przejazd oraz pojazd, który będzie wykonywał przejazd.
 
- Zezwolenie kategorii III – VI na przejazd pojazdu nienormatywnego są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy.
Zezwolenie wydaje:
1. właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta – w zakresie zezwoleń kategorii III,
2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie zezwoleń kategorii IV – VI.
-Zezwolenie kategorii III i IV przy wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wydaje także naczelnik urzędu celnego.
-Zezwolenie kategorii IV uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami, określonymi dla zezwolenia kategorii III.
-Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
 
Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierza się karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej.
 
11. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych  w krajowym transporcie drogowym na terenie powiatu zduńskowolskiego
- wniosek  o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz  liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
- cennik
- wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
 
12. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na terenie powiatu zduńskowolskiego
- wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
- informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 
13. Wydawanie uzgodnień zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych
 
Opłaty:
 
1. Wydawanie decyzji w sprawie nadania i umieszczenia cech identyfikacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł na konto Miasta Zduńska Wola nr 47927900070071116620000150
 
2. Wydawanie uprawnień diagnostom do dokonywania badań technicznych – 48 zł opłata skarbowa
 
3. Wydawanie zezwolenia na dostęp do zawodu przewoźnika na wykonywanie krajowego transportu drogowego
A. Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem niebędącym taksówką:
     a. 1 000 zł - za wydanie zezwolenia,
     b. 100 zł - za każdy wypis,
B. Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (dotyczy również pośrednictwa przy przewozie rzeczy):
     a. 800 zł - gdy licencja wydawana jest na okres od 2 do 15 lat,
     b. 900 zł - gdy licencja wydawana jest na okres od 15 do 30 lat,
     c. 1000 zł – gdy licencja wydawana jest na okres od 30 do 50 lat,
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne
A. Za wydanie zaświadczenia: 500 zł
B. Za wydanie wypisu z zaświadczenia: 100 zł
C. Za wydanie zmienionego zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, oraz po zwróceniu dotychczasowego zaświadczenia i wypisów z tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł,
- za wydanie wypisu z zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne, w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł,
 
4. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym
Kategoria II- 100 zł
 
Kategoria III:
 
- 100 zł - 1 miesiąc
 
- 400 zł - 6 miesięcy
 
- 1200 zł 12 miesięcy
 
- 2000 zł - 24 miesiące
 
5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
- do 1 roku 250 zł
- do 2 lat 300 zł
- do 3 lat 350 zł
- do 4 lat 450 zł
- do 5 lat 550 zł
Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty.
Za zmianę zaświadczenia pobierana jest opłata w wysokości 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 
Termin załatwienia sprawy 
Sprawa jest załatwiana niezwłocznie lub w ciągu 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w ciągu 14 od dnia jej doręczenia.
 
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane