Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Prawa jazdy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Pracownicy:
Kinga Galewska – inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Joanna Szewłoga – inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 32
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój nr 2;
 
Zadania:
Prowadzenie spraw związanych z prawami jazdy, międzynarodowymi prawami jazdy oraz pozwoleniami do kierowania tramwajami.
 
Ewidencja przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz instruktorów i wykładowców.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy albo pozwolenia:
- Wydanie PKK tj. Profilu Kandydata na Kierowcę
- Wniosek o wydanie prawa jazdy
Załączniki do wniosku:
a) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych
b) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców
c) pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
 
2. Wydanie prawa jazdy z rozszerzonymi uprawnieniami:
Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1, ppkt. a, b, d oraz kserokopia wydanego dotychczas prawa jazdy
 
3. Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia:
Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1, ppkt a,d oraz kserokopia wydanego dotychczas prawa jazdy.
Do wniosku należy dołączyć również orzeczenie lekarskie, jeżeli zmiana dotyczy ważności posiadanego uprawnienia.
 
4. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami:
Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1, ppkt. a i d oraz akta ewidencyjne kierowcy wraz z dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdem - z jednostki wojskowej, której dowódca wystawił osobie odbywającej zasadniczą służbę wojskową przedmiotowy dokument.
 
5. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą:
Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1, ppkt. a i d oraz  kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 
6. Wymiana prawa jazdy:
Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w pkt.1, ppkt. a i d oraz kserokopię prawa jazdy.
 
7. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego:
Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 1, ppkt. a i d oraz kserokopia posiadanego prawa jazdy krajowego.
 
8. Cofanie, zatrzymywanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami
 
9. Wykonywanie kar zakazu prowadzenia pojazdów
 
10. Wydawanie skierowań na badania lekarskie kierowców i psychologiczne
 
11. Kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia 24 punktów karnych
 
12. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców:
- wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
- oświadczenie o następującej treści: " Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i 
zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia 
kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym"
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który: 
1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP
2) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej
4) posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy
5) gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami
6) zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem
 
13. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy:
- wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy
- 1 fotografia o wymiarach 4,5 x 3,5 cm
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
- prawo jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres min. 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem
- zaświadczenie o niekaralności potwierdzające, iż osoba nie była karana wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym (oryginał)
- zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu weryfikacyjnego przed komisją powołaną przez wojewodę
 
14. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz stację kontroli pojazdów:
wpis – 500 zł
 
15. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy:
wpis – 50 zł
 
Opłaty:
Opłaty wnosi się na podane niżej konto bankowe lub na miejscu - za pomocą karty płatniczej.
Nr konta:
STAROSTWO POWIATOWE
PKO BANK POLSKI S.A. O/ZDUŃSKA WOLA
UL. ŁASKA 46
19 1020 3437 0000 1402 0064 2819
- prawo jazdy 100 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna 
- pozwolenie do kierowania tramwajem 30 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna
- prawo jazdy międzynarodowe 35 zł
 
 
Termin załatwienia sprawy
Rozpatrzenie wniosku w terminie 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów.
Wydanie dokumentu prawa jazdy w terminie około 14 dni od rozpatrzenia wniosku, po jego wytworzeniu przez producenta - PWPW S.A. w Warszawie i przesłaniu do organu wydającego uprawnienia, a wydanie pozwolenia w terminie do 7 dni.
W sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 30 dni.
Wyprodukowane prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego w podaniu sposobu przekazania:
- bezpośrednio za pokwitowaniem, 
- za pośrednictwem poczty w terminie 2 dni od dnia otrzymania od producenta.
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Zduńskowolskiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Druki do pobrania 
Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są wydawane zainteresowanym.
 
UWAGA
Wnioski o wymianę lub wtórniki prawa jazdy należy składać osobiście

Załączniki

Upoważnienie pdf, 140 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij