Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Wydział Edukacji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Symbol wydziału: ED
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego25, budynek "A", pokój 13;
 
Naczelnik Wydziału Edukacji - Krystyna Niewiadomska  
Telefon: 43 824 42 45
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 13;
 
ZADANIA WYDZIAŁU
 
Wydział Edukacji zajmuje się organizacją szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych szkół i placówek oświatowych założonych na mocy decyzji Rady Powiatu. W wydziale tworzy się następujące stanowiska pracy:
1) ds. oświaty;
2) ds. planowania, sprawozdawczości i analiz;
3) ds. ekonomiczno-finansowych;
4) ds. kadrowych i zadań wynikających z prawa oświatowego;
5) ds. organizacji szkół i placówek;
 
Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
1)realizowanie zadań własnych Powiatu związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek zgodnie z ustawą o systemie oświaty; 
2)zapewnienie podległym szkołom i placówkom odpowiednich warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 
3)tworzenie planu sieci szkół publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych;
4)prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych podległych jednostek organizacyjnych;
5)prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko  dyrektora szkoły lub placówki; 
6)prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki;
7)dokumentowanie oceny pracy dyrektorów podległych jednostek, we współdziałaniu z organami nadzoru pedagogicznego;
8)opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego, szkoły lub placówki;
9)przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
10)opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
11)realizowanie zadań związanych z określeniem zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;
12)prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
13)prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
14)przygotowywanie propozycji udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;
15)przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
16)prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz nadawanie nauczycielom kontraktowym stopnia nauczyciela mianowanego;
17)prowadzenie spraw związanych z nagrodami i odznaczeniami dla nauczycieli;
18)ustalanie wysokości i przyznawanie dyrektorom dodatków motywacyjnych;
19)nadzór nad prowadzeniem naboru do szkół ponadgimnazjalnych;
20)przyznawanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski;
21)prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do kształcenia specjalnego oraz do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
22)opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie przepisów ustalonych w ustawie – Karta Nauczyciela;
23)prowadzenie spraw związanych z prawidłową realizacją planów finansowych przez szkoły i placówki oświatowe;
24)gromadzenie, sprawdzanie i przekazywanie do Kuratorium Oświaty danych ze szkół i placówek oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej;
25)obsługa programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Powiatu;
26)opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu edukacji;
27)prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru przez Zarząd nad działalnością następujących jednostek: 
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli;
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli;
Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli;
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli;
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli;
Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli,
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach;
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli;
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli;
Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli; 
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli;
 
Zadania Wydziału Edukacji wykonywane są w oparciu o następujące przepisy prawa:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie; 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami);
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami);
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami).
 
Pracownicy Wydziału:
 
Anna Kołomak - inspektor 
Telefon: 43 824 42 47
 
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 13;
 
Zakres czynności i obowiązków:
1.Prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursu na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej,
2.Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem opinii o powołaniu bądź odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora lub innego nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze,
3.Prowadzenie spraw związanych z nagrodami i odznaczeniami dla nauczycieli,
4.Dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów i współpraca z nadzorem pedagogicznym w tym zakresie,
5.Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dyrektorom dodatków motywacyjnych,
6.Przygotowanie wniosków dotyczących spraw dydaktyczno – wychowawczych do dyrektorów lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
7.Współpraca z wydziałem organizacyjnym w zakresie spraw wynikających z prawa pracy a dotyczących szkół i placówek oświatowych, 
8.Obsługa programu Nabór Optivum na poziomie organu prowadzącego i nadzór nad prowadzeniem naboru w szkołach,
9.Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i likwidacją publicznych szkół i placówek, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu,
10.Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
11.Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,
12.Prowadzenie spraw związanych z awansem nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego,
13.Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty, 
14.Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem statutu i jego nadaniem w szkołach nowozakładanych,
15.Sprawowanie nadzoru nad poprawnością przygotowania przez rady pedagogiczne statutu szkoły i jego zgodnością z prawem.
16.Sporządzenie zapotrzebowań na wyposażenie i materiały biurowe niezbędne do pracy wydziału,
17.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie wprowadzania do szkół nowych zawodów,
18.Prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem sieci szkół,
19.Prowadzenie  spraw związanych z kierowaniem do kształcenia specjalnego oraz do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
20.Opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu edukacji,
21.Współuczestnictwo w opracowaniu przez wydział organizacyjny zamierzeń rozwojowych Powiatu,
22.Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych w ramach przypisanych zadań,
23.Przyjmowanie, rozpatrywanie, wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwianie skarg i wniosków w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym w ramach przypisanych zadań,
24.Prowadzenie, w zakresie ustalonym przez Starostę, kontroli i instruktażu w jednostkach oświatowych podległych powiatowi zduńskowolskiemu w ramach przypisanych zadań,
25.Realizacja postanowień Strategii Rozwoju i Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu,
26.Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., o tajemnicy państwowej i służbowej,
 
 
 
Alicja Kowalewska - specjalista
Telefon: 43 824 42 46
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 13;
 
Zakres czynności i obowiązków:
1.Koordynacja i realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością.
2.Sporządzanie okresowych analiz w zakresie 
-wysokości kosztów utrzymania szkół przypadających na jednego ucznia,
-wysokości kosztów utrzymania miejsca w internatach i bursie w przeliczeniu na jednego wychowanka,
-osiągania przez nauczycieli średnich wynagrodzeń zgodnie z ustawą KN. 
3. Bieżąca współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi podległymi powiatowi w zakresie spraw finansowych.
4. Nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
5. Gromadzenie, sprawdzanie i przekazywanie do Kuratorium Oświaty danych ze szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi w Systemie Informacji Oświatowej.
6. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Obsługa programów stypendialnych dla uczniów z terenu powiatu zduńskowolskiego,
8. Współuczestnictwo w opracowywaniu przez wydział organizacyjny zamierzeń rozwojowych Powiatu.
9. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych w ramach przypisanych zadań.
10. Przyjmowanie, rozpatrywanie, wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwianie skarg i wniosków w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym w ramach przypisanych zadań.
11. Prowadzenie, w zakresie ustalonych zadań, kontroli zarządczej na I poziomie oraz instruktażu w jednostkach oświatowych podległych powiatowi zduńskowolskiemu w ramach przypisanych zadań. 
12. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także prowadzenie windykacji należności Powiatu, w oparciu o obowiązujące podstawy prawne w ramach przypisanych zadań.
13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w ramach przypisanych zadań.
14. Realizacja postanowień Strategii Rozwoju i Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu.|
15. Bieżąca współpraca ze szkołami dotowanymi przez powiat zduńskowolski.
16. Przygotowywanie propozycji planów finansowych dla szkół dotowanych.
17.Kontrolowanie szkół dotowanych w zakresie ustalonym przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego.
18. Przygotowywanie propozycji udzielania i rozliczania dotacji dla szkół dotowanych.
19. Prowadzenie zadań związanych z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych (ZSE, ZSZ nr 1, ZSRCKU, ZSS, ZBSiSM, PCKSiR), w tym nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ich organizacji pracy i współpraca z nadzorem pedagogicznym w tym zakresie.
20. Koordynowanie spraw i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem boiska "Orlik” przy II LO.
21. Obsługa programu Arkusz zbiorczy Optivum,Informowanie nauczycieli poszukujących pracy o występujących wakatach.
22. Zbieranie i opracowanie danych niezbędnych do zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, współdziałanie z nauczycielskimi związkami zawodowymi w tym zakresie.
23. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań, analiz i informacji dotyczących stanu zatrudnienia, liczby uczniów, mienia w szkołach i placówkach oświatowych, również z wykorzystaniem programu Sigma Optimum i Arkusz zbiorczy Optimum.
24.Nadzór nad podległymi jednostkami w zakresie przestrzegania przepisów bhp oraz wnioskowanie do odpowiednich służb o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.
25.Wnioskowanie do MEN o środki z rezerwy oświatowej i proponowanie ich podziału na poszczególne jednostki.
26. Sprawowanie nadzoru nad oświatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie osiągania średnich wynagrodzeń przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z ustawą Karta nauczyciela.
27. Zastępowanie naczelnika wydziału w przypadku jego nieobecności.
28. Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., o tajemnicy państwowej i służbowej.
 
 
Marta Wróblewska - inspektor 
Telefon: 43 824 42 46
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 13;
 
Zakres czynności i obowiązków:
1.Opracowywanie w każdym roku budżetowym projektu planu wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji,
2.Przyjmowanie, analiza i weryfikacja opracowanych przez podległe jednostki projektów planów finansowych w zakresie wydatków i dochodów. Opracowanie na ich podstawie zbiorczego układu projektowego budżetu w podziale na jednostki organizacyjne,
3.Sporządzanie zbiorczych, okresowych sprawozdań i analiz z realizacji planowanych zadań dotyczących oświaty,
4.Zbieranie i opracowywanie danych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych w podległych jednostkach,
5.Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki środkami trwałymi  będącymi w bezpośrednim użytkowaniu Wydz. ED.
6.Nadzór nad prawidłowym ustalaniem zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat,
7.Koordynacja i realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością,
8.Bieżąca współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi powiatu w zakresie spraw finansowych,
9.Opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu edukacji,
10.Współuczestnictwo w opracowywaniu przez wydział organizacyjny zamierzeń rozwojowych Powiatu,
11.Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych w ramach przypisanych zadań,
12.Przyjmowanie, rozpatrywanie, wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwianie skarg i wniosków w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym w ramach przypisanych zadań,
13.Prowadzenie, w zakresie ustalonym przez Starostę, kontroli i instruktażu w jednostkach oświatowych podległych powiatowi zduńskowolskiemu w ramach przypisanych zadań,
14.Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także prowadzenie windykacji należności Powiatu, w oparciu o obowiązujące podstawy prawne w ramach przypisanych zadań,
15.Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w ramach przypisanych zadań, 16.Realizacja postanowień Strategii Rozwoju i Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu,
17.Prowadzenie zadań związanych z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych (I LO, ZSRCKU, BS, PMDK, PMOS, ZSS), w tym nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ich organizacji pracy i współpracę z nadzorem pedagogicznym w tym zakresie,
18.Informowanie nauczycieli poszukujących pracy o występujących wakatach,
19.Coroczne opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli, współdziałanie z nauczycielskimi związkami zawodowymi w tym zakresie,
20.Opracowywanie zbiorczych sprawozdań, analiz i informacji dotyczących organizacji szkół i placówek oświatowych, z wykorzystaniem programu Sigma Optivum oraz programu Arkusz zbiorczy Optivum
21.Nadzór nad prawidłową realizacją planów finansowych przez szkoły i placówki oświatowe. 
22.Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., o tajemnicy państwowej i służbowej. 
 
 
Patrycja Urbaniak - podinspektor
Tel. 43 824 42 46
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 13;
 
Zakres czynności i obowiązków:
 
1) Opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu edukacji oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, a także innych źródeł zewnętrznych, zgodnie z potrzebami wydziału. W związku z powyższym odpowiada Pani w szczególności za:
a) Wdrażanie realizacji projektów oraz ścisłą współpracę w oparciu o zawarte umowy z jednostkami dofinansowującymi lub realizującymi projekt,
b) Nadzór nad przygotowaniem i aktualizacją umów o dofinansowanie projektów oraz ich załączników,
c) Przygotowanie umów oraz aneksów do umów w razie potrzeby ich aktualizacji lub wprowadzenia zmian,
d) Nadzór nad przygotowaniem i przekazywaniem na zewnątrz wszelkich wymaganych sprawozdań, raportów i harmonogramów,
e) Monitorowanie realizacji projektów w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z przyjętymi harmonogramami i planami.
2) Wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE (a także innych źródeł zewnętrznych), określonych w zakresie czynności, bądź wynikających z innych dokumentów delegujących powyższe obowiązki i uprawniania.
3) Współuczestnictwo w opracowywaniu przez wydział organizacyjny zamierzeń rozwojowych Powiatu,
4) Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych w ramach przypisanych zadań,
5) Przyjmowanie, rozpatrywanie, wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwianie skarg i wniosków w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym w ramach przypisanych zadań,
6) Prowadzenie, w zakresie ustalonych zadań, kontroli zarządczej na I poziomie oraz instruktażu w jednostkach oświatowych podległych powiatowi zduńskowolskiemu 
w ramach przypisanych zadań, 
7) Realizacja postanowień Strategii Rozwoju i Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu,
8) Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań,
9) Rrzygotowanie projektów uchwał, sprawozdań i analiz oraz innych materiałów na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty,
10) Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu,
11) Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji w sprawach  indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających
z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także prowadzenie windykacji należności Powiatu i Skarbu Państwa, w oparciu o obowiązujące podstawy prawne,
12) Bezwzględne stosowanie obowiązujących przepisów proceduralnych, w tym w szczególności: ustawy prawo o zamówieniach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych
13) Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru przez Zarząd nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach przypisanych zadań oraz nad zgodnym z prawem i przyjętymi zasadami wynajmowaniem, użyczaniem, udostępnianiem pomieszczeń szkół i jednostek oświatowych,
14) Prowadzenie spraw zgodnie z zakresem i kompetencjami Wydziału wg wskazań Naczelnika.Inspektor Ochrony Danych


 
 
I. Wykaz szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych 
przez powiat zduńskowolski:
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 6
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-42-74

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-61-94

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli
ul. Łaska 61
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-31-59 lub 823-93-77
 
Typy szkół wchodzące w skład zespołu:
4-letnie Technikum nr 2 – zawody: technik elektronik, technik informatyk,
3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 – zawód: monter elektronik,
2 - letnia Szkoła Policealna nr 2 – zawody: technik elektronik, technik informatyk.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli
ul. Żeromskiego 10
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-30-61
 
Typy szkół wchodzące w skład zespołu:
4-letnie Technikum nr 1 – zawody: technik mechanik, technik ekonomista, technik handlowiec, technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik mechanik lotniczy  
3-letnie Gimnazjum dla Dorosłych,
3 -letnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 – zawód: operator maszyn w przemyśle włókienniczym oraz oddziały wielozawodowe: sprzedawca, lakiernik, kucharz, dekarz, fryzjer, cukiernik, piekarz, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, tapicer, murarz, drukarz, rzeźnik-wędliniarz, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator maszyn leśnych, monter nawierzchni, posadzkarz, kowal, operator urządzeń przemysłu chemicznego, kominiarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, optyk-mechanik, złotnik-jubiler, kaletnik, kuśnierz, oddziały zaodowe: mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 – zawody: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik technologii odzieży, technik administracji, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik handlowiec

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli 
ul. Okrzei 11
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 657-14-29
 
W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące jednostki:
3-letnie III Liceum Ogólnokształcące,
4-letnie Technikum nr 3 - zawody: technik elektryk, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyki transportu szynowego,
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum,
2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 3 - zawód: technik informatyk, opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, technikiem transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.
 
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2
                                                                                                                                            
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
Wojsławice 118 
98-220 Zduńska Wola 
tel. (0-43) 825-14-91 
fax. 825-14-92
 
Typy szkół: 
3-letnie Gimnazjum, 
3-letnie Liceum Ogólnokształcące, 
4-letnie Technikum – zawody: technik rolnik, technik technologii żywności, kucharz, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia – zawody: rolnik, mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz, piekarz, cukiernik wędliniarz,
2-letnia Szkoła Policealna – zawody: technik rolnik, technik architektury krajobrazu,
2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych – zawody: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, kucharz, technik technologii żywności.
Kwalifikowane kursy zawodowe

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
ul. Zielona 59 
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-33-99
fax: 823-72-71
 
Typy szkół: 
3-letnia Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 5
 – oddziały wielozawodowe,
3-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy   
3-letnie Gimnazjum Specjalne nr 6,
6-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14,
Przedszkole Specjalne.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
98-220 Zduńska Wola
e-mail: jasna6@op.pl
Typy szkół:
3 - letnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr4 - zawody: technik informatyk, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, asystent osoby niepełnosprawnej, technik archiwista, opiekunka środowiskowa, 
Kwalifikowane kursy zawodowe

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli 
ul. Kilińskiego 17
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-22-01
 
Typy placówek: 
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ( ul .Kilińskiego 17 )
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ( ul. Dolna 41) 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zduńskiej Woli
ul.Żeromskiego 3a
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-36-34
www.pppzdwola.prv.pl
                                                                                                                                            

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 6
98-220 Zduńska Wola
tel. 607 927 833
e-mail: szkolapolicealna5@wp.pl
www.policealna5.pl

zawody: technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości
 
 
II. Wykaz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne 
niż jednostka samorządu terytorialnego
 
Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro
ul. Sieradzka 29
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 823-67-81
tel. 43 823-64-29
 
 
 III. Wykaz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez powiat zduńskowolski
 
Zespół Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5
Zduńska Wola
tel. 43 824 74 18

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Dr. Piontek"
organ prowadzący: Jerzy Piontek
ul. 1 Maja 27, 89-220 Zduńska Wola,
 
tel. 43 824 76 73

Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda"
organ prowadzący: Paula Pawelec
ul. Sieradzka 29, 98-220 Zduńska Wola
 
 
 
IV. Wykaz pozostałych placówek działających na terenie powiatu zduńskowolskiego
 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
Al. Kościuszki 3
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-34-77

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli
ul. Wileńska 3
tel. 43 823-25-10 lub 0 604-151-799

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij