Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Wydział Edukacji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Symbol wydziału: ED
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego25, budynek "A", pokój 13;
 
Naczelnik Wydziału Edukacji - Krystyna Niewiadomska  
Telefon: 43 824 42 45
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 13;
 
ZADANIA WYDZIAŁU
 
Wydział Edukacji zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych szkół i placówek oświatowych założonych na mocy decyzji Rady Powiatu. W wydziale tworzy się następujące stanowiska pracy:
1) ds. oświaty;
2) ds. planowania, sprawozdawczości i analiz;
3) ds. ekonomiczno-finansowych;
4) ds. kadrowych i zadań wynikających z prawa oświatowego;
5) ds. organizacji szkół i placówek;
 
Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
1)realizowanie zadań własnych Powiatu związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek zgodnie z ustawą o systemie oświaty; 
2)zapewnienie podległym szkołom i placówkom odpowiednich warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 
3)tworzenie planu sieci szkół publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych;
4)prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych podległych jednostek organizacyjnych;
5)prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko  dyrektora szkoły lub placówki; 
6)prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki;
7)dokumentowanie oceny pracy dyrektorów podległych jednostek, we współdziałaniu z organami nadzoru pedagogicznego;
8)opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego, szkoły lub placówki;
9)przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
10)opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
11)realizowanie zadań związanych z określeniem zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;
12)prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
13)prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
14)przygotowywanie propozycji udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;
15)przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
16)prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz nadawanie nauczycielom kontraktowym stopnia nauczyciela mianowanego;
17)prowadzenie spraw związanych z nagrodami i odznaczeniami dla nauczycieli;
18)ustalanie wysokości i przyznawanie dyrektorom dodatków motywacyjnych;
19)nadzór nad prowadzeniem naboru do szkół ponadgimnazjalnych;
20)przyznawanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski;
21)prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do kształcenia specjalnego oraz do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
22)opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie przepisów ustalonych w ustawie – Karta Nauczyciela;
23)prowadzenie spraw związanych z prawidłową realizacją planów finansowych przez szkoły i placówki oświatowe;
24)gromadzenie, sprawdzanie i przekazywanie do Kuratorium Oświaty danych ze szkół i placówek oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej;
25)obsługa programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych szkół prowadzonych przez Powiatu;
26)opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu edukacji;
27)prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru przez Zarząd nad działalnością następujących jednostek: 
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli;
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli;
Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli;
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli;
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli;
Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli,
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach;
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli;
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli;
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli; 
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli;
 
Zadania Wydziału Edukacji wykonywane są w oparciu o następujące przepisy prawa:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie; 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami);
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r. , poz. 511);
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami).
 
Pracownicy Wydziału:
Anna Kołomak - inspektor 
Telefon: 43 824 42 47
 
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 13;
 
Zakres czynności i obowiązków:
1.Prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursu na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej,
2.Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem opinii o powołaniu bądź odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora lub innego nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze,
3.Prowadzenie spraw związanych z nagrodami i odznaczeniami dla nauczycieli,
4.Dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów i współpraca z nadzorem pedagogicznym w tym zakresie,
5.Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dyrektorom dodatków motywacyjnych,
6.Przygotowanie wniosków dotyczących spraw dydaktyczno – wychowawczych do dyrektorów lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
7.Współpraca z wydziałem organizacyjnym w zakresie spraw wynikających z prawa pracy a dotyczących szkół i placówek oświatowych, 
8.Obsługa programu Nabór Optivum na poziomie organu prowadzącego i nadzór nad prowadzeniem naboru w szkołach,
9.Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i likwidacją publicznych szkół i placówek, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu,
10.Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
11.Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,
12.Prowadzenie spraw związanych z awansem nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego,
13.Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty, 
14.Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem statutu i jego nadaniem w szkołach nowozakładanych,
15.Sprawowanie nadzoru nad poprawnością przygotowania przez rady pedagogiczne statutu szkoły i jego zgodnością z prawem.
16.Sporządzenie zapotrzebowań na wyposażenie i materiały biurowe niezbędne do pracy wydziału,
17.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie wprowadzania do szkół nowych zawodów,
18.Prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem sieci szkół,
19.Prowadzenie  spraw związanych z kierowaniem do kształcenia specjalnego oraz do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
20.Opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu edukacji,
21.Współuczestnictwo w opracowaniu przez wydział organizacyjny zamierzeń rozwojowych Powiatu,
22.Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych w ramach przypisanych zadań,
23.Przyjmowanie, rozpatrywanie, wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwianie skarg i wniosków w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym w ramach przypisanych zadań,
24.Prowadzenie, w zakresie ustalonym przez Starostę, kontroli i instruktażu w jednostkach oświatowych podległych powiatowi zduńskowolskiemu w ramach przypisanych zadań,
25.Realizacja postanowień Strategii Rozwoju i Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu,
26.Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., o tajemnicy państwowej i służbowej,
 
 
Katarzyna Wojtczak - pomoc administracyjna
Telefon: 43 824 42 46
E-mail: k.wojtczak@powiatzdunskowolski.pl
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 13;
 
Zakres czynności i obowiązków:
1.Koordynacja i realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością.
2.Sporządzanie okresowych analiz w zakresie 
-wysokości kosztów utrzymania szkół przypadających na jednego ucznia,
-wysokości kosztów utrzymania miejsca w internatach i bursie w przeliczeniu na jednego wychowanka,
-osiągania przez nauczycieli średnich wynagrodzeń zgodnie z ustawą KN. 
3. Bieżąca współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi podległymi powiatowi w zakresie spraw finansowych.
4. Nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
5. Gromadzenie, sprawdzanie i przekazywanie do Kuratorium Oświaty danych ze szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi w Systemie Informacji Oświatowej.
6. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Obsługa programów stypendialnych dla uczniów z terenu powiatu zduńskowolskiego,
8. Współuczestnictwo w opracowywaniu przez wydział organizacyjny zamierzeń rozwojowych Powiatu.
9. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych w ramach przypisanych zadań.
10. Przyjmowanie, rozpatrywanie, wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwianie skarg i wniosków w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym w ramach przypisanych zadań.
11. Prowadzenie, w zakresie ustalonych zadań, kontroli zarządczej na I poziomie oraz instruktażu w jednostkach oświatowych podległych powiatowi zduńskowolskiemu w ramach przypisanych zadań. 
12. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także prowadzenie windykacji należności Powiatu, w oparciu o obowiązujące podstawy prawne w ramach przypisanych zadań.
13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w ramach przypisanych zadań.
14. Realizacja postanowień Strategii Rozwoju i Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu.|
15. Bieżąca współpraca ze szkołami dotowanymi przez powiat zduńskowolski.
16. Przygotowywanie propozycji planów finansowych dla szkół dotowanych.
17.Kontrolowanie szkół dotowanych w zakresie ustalonym przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego.
18. Przygotowywanie propozycji udzielania i rozliczania dotacji dla szkół dotowanych.
19. Prowadzenie zadań związanych z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych (II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 1,  Zespół Szkół, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna), w tym nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ich organizacji pracy i współpraca z nadzorem pedagogicznym w tym zakresie.
20. Koordynowanie spraw i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem boiska "Orlik” przy II LO.
21. Obsługa programu Arkusz zbiorczy Optivum,Informowanie nauczycieli poszukujących pracy o występujących wakatach.
22. Zbieranie i opracowanie danych niezbędnych do zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, współdziałanie z nauczycielskimi związkami zawodowymi w tym zakresie.
23. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań, analiz i informacji dotyczących stanu zatrudnienia, liczby uczniów, mienia w szkołach i placówkach oświatowych, również z wykorzystaniem programu Sigma Optimum i Arkusz zbiorczy Optimum.
24.Nadzór nad podległymi jednostkami w zakresie przestrzegania przepisów bhp oraz wnioskowanie do odpowiednich służb o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.
25.Wnioskowanie do MEN o środki z rezerwy oświatowej i proponowanie ich podziału na poszczególne jednostki.
26. Sprawowanie nadzoru nad oświatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie osiągania średnich wynagrodzeń przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z ustawą Karta nauczyciela.
27. Zastępowanie naczelnika wydziału w przypadku jego nieobecności.
28. Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., o tajemnicy państwowej i służbowej.
 
 
Marta Wróblewska - główny specjalista
Telefon: 43 824 42 46
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 13;
 
Zakres czynności i obowiązków:
1.Opracowywanie w każdym roku budżetowym projektu planu wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji,
2.Przyjmowanie, analiza i weryfikacja opracowanych przez podległe jednostki projektów planów finansowych w zakresie wydatków i dochodów. Opracowanie na ich podstawie zbiorczego układu projektowego budżetu w podziale na jednostki organizacyjne,
3.Sporządzanie zbiorczych, okresowych sprawozdań i analiz z realizacji planowanych zadań dotyczących oświaty,
4.Zbieranie i opracowywanie danych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych w podległych jednostkach,
5.Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki środkami trwałymi  będącymi w bezpośrednim użytkowaniu Wydz. ED.
6.Nadzór nad prawidłowym ustalaniem zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat,
7.Koordynacja i realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością,
8.Bieżąca współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi powiatu w zakresie spraw finansowych,
9.Opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu edukacji,
10.Współuczestnictwo w opracowywaniu przez wydział organizacyjny zamierzeń rozwojowych Powiatu,
11.Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych w ramach przypisanych zadań,
12.Przyjmowanie, rozpatrywanie, wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwianie skarg i wniosków w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym w ramach przypisanych zadań,
13.Prowadzenie, w zakresie ustalonym przez Starostę, kontroli i instruktażu w jednostkach oświatowych podległych powiatowi zduńskowolskiemu w ramach przypisanych zadań,
14.Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także prowadzenie windykacji należności Powiatu, w oparciu o obowiązujące podstawy prawne w ramach przypisanych zadań,
15.Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w ramach przypisanych zadań, 16.Realizacja postanowień Strategii Rozwoju i Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu,
17.Prowadzenie zadań związanych z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Rolnicze CKU, Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5), w tym nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ich organizacji pracy i współpracę z nadzorem pedagogicznym w tym zakresie,
18.Informowanie nauczycieli poszukujących pracy o występujących wakatach,
19.Coroczne opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli, współdziałanie z nauczycielskimi związkami zawodowymi w tym zakresie,
20.Opracowywanie zbiorczych sprawozdań, analiz i informacji dotyczących organizacji szkół i placówek oświatowych, z wykorzystaniem programu Sigma Optivum oraz programu Arkusz zbiorczy Optivum
21.Nadzór nad prawidłową realizacją planów finansowych przez szkoły i placówki oświatowe. 
22.Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., o tajemnicy państwowej i służbowej. 
 
 
Anna Ostenda - Rakocińska - inspektor
Tel. 43 824 42 46
e-mail: a.ostenda-rakocinska@powiatzdunskowolski.pl
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 13;
 
Zakres czynności i obowiązków:
 
1) Opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu edukacji oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, a także innych źródeł zewnętrznych, zgodnie z potrzebami wydziału. W związku z powyższym odpowiada Pani w szczególności za:
a) Wdrażanie realizacji projektów oraz ścisłą współpracę w oparciu o zawarte umowy z jednostkami dofinansowującymi lub realizującymi projekt,
b) Nadzór nad przygotowaniem i aktualizacją umów o dofinansowanie projektów oraz ich załączników,
c) Przygotowanie umów oraz aneksów do umów w razie potrzeby ich aktualizacji lub wprowadzenia zmian,
d) Nadzór nad przygotowaniem i przekazywaniem na zewnątrz wszelkich wymaganych sprawozdań, raportów i harmonogramów,
e) Monitorowanie realizacji projektów w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z przyjętymi harmonogramami i planami.
2) Wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE (a także innych źródeł zewnętrznych), określonych w zakresie czynności, bądź wynikających z innych dokumentów delegujących powyższe obowiązki i uprawniania.
3) Współuczestnictwo w opracowywaniu przez wydział organizacyjny zamierzeń rozwojowych Powiatu,
4) Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych w ramach przypisanych zadań,
5) Przyjmowanie, rozpatrywanie, wszechstronne wyjaśnienie i terminowe załatwianie skarg i wniosków w porozumieniu z wydziałem organizacyjnym w ramach przypisanych zadań,
6) Prowadzenie, w zakresie ustalonych zadań, kontroli zarządczej na I poziomie oraz instruktażu w jednostkach oświatowych podległych powiatowi zduńskowolskiemu 
w ramach przypisanych zadań, 
7) Realizacja postanowień Strategii Rozwoju i Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu,
8) Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań,
9) Przygotowanie projektów uchwał, sprawozdań i analiz oraz innych materiałów na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty,
10) Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu,
11) Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji w sprawach  indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających
z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także prowadzenie windykacji należności Powiatu i Skarbu Państwa, w oparciu o obowiązujące podstawy prawne,
12) Bezwzględne stosowanie obowiązujących przepisów proceduralnych, w tym w szczególności: ustawy prawo o zamówieniach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych
13) Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru przez Zarząd nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach przypisanych zadań oraz nad zgodnym z prawem i przyjętymi zasadami wynajmowaniem, użyczaniem, udostępnianiem pomieszczeń szkół i jednostek oświatowych,
14) Prowadzenie spraw zgodnie z zakresem i kompetencjami Wydziału wg wskazań Naczelnika.

Inspektor Ochrony Danych


 
 
I. Wykaz szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych 
przez powiat zduńskowolski:
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 6
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-42-74

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-61-94

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli
ul. Łaska 61
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-31-59 lub 823-93-77
e-mail: sekretariat@zse-zdwola.pl
 
Typy szkół wchodzące w skład zespołu:
Technikum nr 2 – zawody: technik elektronik, technik informatyk,
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 – zawód: monter elektronik,
Szkoła Policealna nr 2 – zawody: technik elektronik, technik informatyk.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli
ul. Żeromskiego 10
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-30-61
 
Typy szkół wchodzące w skład zespołu:
Technikum nr 1 – zawody: technik mechanik, technik ekonomista, technik handlowiec, technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik mechanik lotniczy,
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 – zawód: operator maszyn w przemyśle włókienniczym oraz oddziały wielozawodowe: sprzedawca, lakiernik, kucharz, dekarz, fryzjer, cukiernik, piekarz, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, tapicer, murarz, drukarz, rzeźnik-wędliniarz, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator maszyn leśnych, monter nawierzchni, posadzkarz, kowal, operator urządzeń przemysłu chemicznego, kominiarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, optyk-mechanik, złotnik-jubiler, kaletnik, kuśnierz, oddziały zaodowe: mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
Szkoła Policealna nr 1 – zawody: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik technologii odzieży, technik administracji, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik handlowiec

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli 
ul. Okrzei 11
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 657-14-29
zszdwola.cba.pl/joomla
 
W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące jednostki:
III Liceum Ogólnokształcące,
Technikum nr 3 - zawody: technik elektryk, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyki transportu szynowego,
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
Szkoła Policealna nr 3 - zawód: technik informatyk, opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, technikiem transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.
 
                                                                                                                                            
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
Wojsławice 118 
98-220 Zduńska Wola 
tel. (0-43) 825-14-91 
fax. 825-14-92
 
Typy szkół:
Liceum Ogólnokształcące, 
Technikum – zawody: technik rolnik, technik technologii żywności, kucharz, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Branżowa Szkoła I stopnia – zawody: rolnik, mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz, piekarz, cukiernik wędliniarz,
Szkoła Policealna  – zawody: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, kucharz, technik technologii żywności.
Kwalifikowane kursy zawodowe

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
ul. Zielona 59 
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-33-99
fax: 823-72-71
 
Typy szkół: 
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 5
 – oddziały wielozawodowe,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14,
Przedszkole Specjalne.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
98-220 Zduńska Wola
e-mail: jasna6@op.pl
Typy szkół:
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
Szkoła Policealna nr 4 - zawody: technik informatyk, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, asystent osoby niepełnosprawnej, technik archiwista, opiekunka środowiskowa, 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli 
ul. Kilińskiego 17
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-22-01
 
Typy placówek: 
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ( ul .Kilińskiego 17 )
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ( ul. Dolna 41) 
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Czekay"

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zduńskiej Woli
ul.Żeromskiego 3a
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-36-34
www.pppzdwola.prv.pl
                                                                                                                                            

Szkoła Policealna nr 5 w Zduńskiej Woli
ul. Dąbrowskiego 6
98-220 Zduńska Wola
tel. 607 927 833
e-mail: szkolapolicealna5@wp.pl
www.policealna5.pl

zawody: technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, technik masażysta, opiekun medyczny
 
 
II. Wykaz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne 
niż jednostka samorządu terytorialnego
 
Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro
ul. Sieradzka 29
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 823-67-81
tel. 43 823-64-29
 
 
 III. Wykaz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez powiat zduńskowolski
 
Zespół Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5
Zduńska Wola
tel. 43 824 74 18

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Dr Piontek"
organ prowadzący: Jerzy Piontek
ul. 1 Maja 27, 89-220 Zduńska Wola,
 
tel. 43 824 76 73

Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda"
organ prowadzący: Paula Pawelec
ul. Sieradzka 29, 98-220 Zduńska Wola
 
 
 
IV. Wykaz pozostałych placówek działających na terenie powiatu zduńskowolskiego
 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

Al. Kościuszki 3
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-34-77

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli
ul. Wileńska 3
tel. 43 823-25-10 lub 0 604-151-799

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij