W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Zarząd Powiatu

Wersja strony w formacie XML

Zarząd Powiatu


1. Starosta - Hanna Iwaniuk
2. Wicestarosta - Wojciech Rychlik
3. Etatowy Członek Zarządu -Marcin Łabędzki
4. Jadwiga Ziółkowska
5. Tomasz Ziółkowski


Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.


Starosta Pani Hanna Iwaniuk
Starostwo Powiatowe u. Złotnickiego 25
tel. Sekretariat 43 823-22-04 43 824 42 10; 43 824 42 11

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty, jako kierownika Starostwa, należy:

1) przewodniczenie Zarządowi;
2) kierowanie Starostwem;
3) organizowanie pracy Starostwa;
4) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;
5) realizacja polityki kadrowej;
6) wykonanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy;
7) wykonanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu;
8) upoważnienie pracowników Starostwa do wykonania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
9) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, którą sprawuje za pośrednictwem posiadanych mechanizmów między innymi z udziałem: Naczelników Wydziałów i upoważnionych pracowników, którzy zobowiązani są do bieżącego nadzorowania, kontrolowania i monitorowania osiąganych celów w obszarze działalności Wydziałów i na podstawie przydzielonych im obowiązków;
10) wykonuje zadania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu określone odrębnymi przepisami;
11) wykonuje zadania i czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych;
12) W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, porządku publicznego a w szczególności życia i zdrowia mieszkańców Powiatu, wydaje polecenia podjęcia działań w zakresie ich właściwości komendantom i inspektorom powiatowym służb, inspekcji i straży zmierzających do usunięcia tych zagrożeń.
W czasie nieobecności Starosty jego obowiązki pełni Wicestarosta lub w razie jego nieobecności upoważniony Członek Zarządu.

Starosta wykonuje bezpośredni nadzór nad:

1) Wicestarostą;
2) Etatowym Członkiem Zarządu;
3) Sekretarzem i Wydziałem Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego;
4) Skarbnikiem i Wydziałem Finansowo – Księgowym;
5) Wydziałem Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju;
6) Wydziałem Dróg i Gospodarki Komunalnej;
7) Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu;
8) Geodetą Powiatowym i Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru;
9) Zespołem ds. ochrony informacji niejawnych zwanym Pionem Ochrony;
10) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów;
11) Przewodniczącym Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności;
12) Zespołem Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
13) Administratorem Bezpieczeństwa Informacji;
14) Jednostkami organizacyjnymi Powiatu.

Starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik
Starostwo Powiatowe ul. Złotnickiego 25
Tel. 43 824 42 40

Do zadań Wicestarosty należy:

1) nadzór nad pracą podległych Wydziałów;
2) nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu oraz nad rozpatrywaniem wniosków komisji Rady przez podległe Wydziały;
3) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki związanej z kompetencjami podległych Wydziałów;
4) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;
5) udzielanie informacji środkom przekazu w sprawach Powiatu dotyczących powierzonego zakresu działania;
6) zastępowanie Starosty w wykonywaniu jego zadań i kompetencji w zakresie kierowania Starostwem, w czasie nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji;
7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Wykonując powierzone zadania Wicestarosta nadzoruje działalność:

1) Wydziału Edukacji;
2) Wydziału Komunikacji i Transportu;
3) Wydziału Zamówień Publicznych;
4) Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorców.

Etatowy Członek Zarządu Pan Marcin Łabedzki
Starostwo Powiatowe, ul. Królewska 10
Tel. 43 825 45 78

Do zadań Etatowego Członka Zarządu należy:

1) nadzór nad pracą podległych Wydziałów;
2) nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu oraz nad rozpatrywaniem wniosków komisji Rady przez podległe Wydziały;
3) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki związanej z kompetencjami podległych wydziałów;
4) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;
5) udzielanie informacji środkom przekazu w sprawach Powiatu dotyczących powierzonego zakresu działania;
6) zastępowanie Starosty w wykonywaniu jego zadań i kompetencji w zakresie kierowania Starostwem w czasie nieobecności Starosty i Wicestarosty lub niemożności wykonywania przez nich swej funkcji;
7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Wykonując powierzone zadania Etatowy Członek Zarządu nadzoruje działalność:

1) Wydziału Architektury i Budownictwa;
2) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
3) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane