Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Decyzja

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zduńska Wola, dnia 30 marca 2018 r.

 Znak sprawy: GN.6820.1.25.2018

 


D E C Y Z J A

 


Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zwana dalej „ustawą zwg.” oraz art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), orzekam:

 

  1. 1.      uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie Wólka Wojsławska, gmina Zduńska Wola, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

nr 73/2 o pow. 0,8460 ha,

nr 317/1 o pow. 0,1158 ha,

nr 318/1 o pow. 0,5444 ha,

nr 322/6 o pow. 0,2403 ha,

nr 323/1 o pow. 0,0792 ha,

nr 324/1 o pow. 0,4629 ha,

nr 325/1 o pow. 0,4588 ha,

nr 328/1 o pow. 0,0163 ha,

  1. 2.      decyzja niniejsza stanowi w oparciu o przepis art. 98 ust. 1 o radach narodowych
    z dnia 25 stycznia 1958 roku (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139) podstawę dokonania
    w księdze wieczystej wpisu własności na rzecz Skarbu Państwa.

 

U Z A S A D N I E N I E


            Wójt Gminy Zduńska Wola wnioskiem z dnia 21 grudnia 2017 r., zwrócił się do Starosty Zduńskowolskiego o wydanie decyzji w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Wólka Wojsławska, gmina Zduńska Wola, składającej się z działek
o obecnych numerach ewidencyjnych: nr 73/2 o pow. 0,8460 ha, nr 317/1 o pow. 0,1158 ha, nr 318/1 o pow. 0,5444 ha, nr 322/6 o pow. 0,2403 ha, nr 323/1 o pow. 0,0792 ha,
nr 324/1 o pow. 0,4629 ha, nr 325/1 o pow. 0,4588 ha, nr 328/1 o pow. 0,0163 ha, które były wykorzystywane jako wyrobisko piasku (dz. 73/2) oraz drogi dojazdowe do pól i siedlisk mieszkańców wsi Wólka Wojsławska.

Rozpatrując wniosek Wójta Gminy Zduńska Wola, na wstępie przeprowadzono postępowanie dowodowe, mające na celu ustalenie pochodzenia tej nieruchomości.

W toku postępowania ustalono, że od chwili prowadzenia rejestru ewidencji gruntów,
tj. od 1960 r., działki o ówczesnych:, nr 152 o pow. 0,12 ha, nr 153 o pow. 0,55 ha,
nr 159 o pow. 0,26 ha, nr 161 o pow. 1,30 ha, nr 164 o pow. 0,08 ha, nr 165 o pow. 0,50 ha,
nr 166 o pow. 0,31 ha, nr 171 o pow. 0,02 ha, zostały przypisane do jednostki rejestrowej, gdzie podmiotem władającym było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej– Wydział Komunikacji, a działkę nr 99 o pow. 0,85 ha przypisano do jednostki mienia gminnego. Dokumentacja techniczna została zgromadzona w operacie geodezyjnym z 1957 r. zaewidencjonowanym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod nr 669.27-62/97. Na potwierdzenie wymienionego wyżej zapisu, w zakresie podmiotu władającego nieruchomością brak jest dokumentów, a stan prawny nieruchomości pozostaje do dnia dzisiejszego nieuregulowany.

Zgodnie z operatem odnowy ewidencji gruntów z 1988 r., zaewidencjonowanym pod numerem
669.27-63/97 i przyjętym do zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli dokonano zmiany numeracji działek położonych w obrębie Wólka Wojsławska, gmina Zduńska Wola i tak, działki nr: 99, 152, 153, 159, 161, 164, 165, 166 i 171 otrzymały odpowiednio numery 73, 317, 318, 322, 323, 324, 325 i 328. Działki te nadal są wykorzystywane jako drogi publiczne i wyrobisko piasku, gdzie jako władającym jest Gmina Zduńska Wola. W wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów nastąpiła zmiana powierzchni i numerów działek.

            Na okoliczność potwierdzenia stanu władania i użytkowania gruntów objętych wnioskiem, przeprowadzono postępowanie dowodowe, w postaci przesłuchań świadków.

Zeznania świadków przeprowadzone zostały przez inspektora ds. decyzji środowiskowych
i gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Zduńska Wola, w dniach 13 i 20 grudnia 2017 r. Zeznającymi były osoby, urodzone w latach 50-tych ubiegłego wieku, ponadto jedna z nich pełni funkcję sołtysa wsi przez 3 kadencje do 2007 roku. Z informacji, jakie pozyskano od świadków wynika, że działki wymienione w sentencji decyzji, wykorzystywane były przez wszystkich mieszkańców wsi jako drogi dojazdowe do pól oraz do siedlisk mieszkańców wsi, a jedna z nich jako wyrobisko piasku pozyskiwanego pod budowę domów we wsi.

            Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że grunty te można uznać za grunty stanowiące majątek wspólny, przeznaczony do użytku publicznego, bez względu na to czy osoby korzystające z tego majątku są mieszkańcami danej gminy lub miasta i służyły do użytków wszystkich lub pewnej ich części, który zgodnie z przyjętymi unormowaniami prawnymi art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Dz. U. Nr 28, poz. 169 i ustawą z 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi (Dz. U. 43, poz. 191) stał się majątkiem Skarbu Państwa.

Do chwili obecnej przedmiotowe działki są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców wsi.

Z powyższych ustaleń wynika zatem, że powyższe działki służyły celom społecznym
i publicznym, a zatem stanowiły majątek gromadzki.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. – o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 43,
poz. 191 ze zm.), istniały gromady, które nie były jednostkami samorządu terytorialnego, ale posiadały osobowość prawną i były podmiotami majątku i dobra gromadzkiego. Po wejściu
w życie ww. ustawy w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady jako jednostki podziału administracyjnego wsi, a gromadzkie rady narodowe stały się organami władzy państwowej w gromadach. Odpowiednikiem dawnej gromady stała się wieś, która nie miała osobowości prawnej ani zakresu zadań publicznych, a zatem nie mogła stać się następczynią gromady w zakresie praw majątkowych. Dotychczasowe przepisy szczególne dotyczące gromad i gromadzkich rad narodowych miały znaleźć zastosowanie do gmin
i gminnych rad narodowych w ustawie z dnia 25 stycznia 1958 r. – o radach narodowych
(Dz. U. z 1975 r.  Nr 26, poz. 139 ze zm.). W art. 98 ust. 2 ustawy o radach narodowych ustalono, że „dotychczasowe mienie gromadzkie staje się mieniem gminnym” i aczkolwiek ustawa nie zawierała wyraźnego postanowienia, że mienie gromadzkie stało się mieniem państwowym, to mienie to traktowała jako własność państwa, pozostającą w dyspozycji organów władzy państwowej – gromadzkich rad narodowych (por. wyrok WSA z dnia
26 listopada 2010 r. II SA/Ke 621/10). Analogiczne stanowisko zajmował Sąd Najwyższy. Wyraźnie je określił w orzeczeniu z dnia 26 marca 1960 r., I CR 535/59 (OSNC 1961, nr 3, poz. 73) stwierdzając, że majątek byłych gromad stał się majątkiem państwa. Sąd Najwyższy wskazał między innymi na to, że całkowita zmiana poprzedniego charakteru gromad pociągnęła za sobą przejście majątku (mienia) gromadzkiego na własność państwa, które reguluje sprawę zarządu tego mienia tak, jak zarządu innego mienia ogólnonarodowego. Nienaruszone pozostały tylko prawa przysługujące mieszkańcom gromad. Stanowisko dotyczące charakteru byłego mienia gromadzkiego, które stało się przedmiotem własności państwowej było konsekwentnie podtrzymywane w późniejszych orzeczeniach i Sąd Najwyższy nigdy od niego nie odstąpił (por. postanowienie z dnia z dnia 18 listopada 1966 r., I CR 629/66, PUG 1967,
nr 11, s. 371-372, wyrok z dnia 30 czerwca 1983 r., IV CR 202/83, OSNCP 1984, nr 1, poz. 15, uchwała z dnia 30 października 1986 r., III CZP 67/86, OSNC 1987, nr 11, poz. 171). Taki sam pogląd wyrażał Naczelny Sąd Administracyjny (por. wyrok z dnia 9 września 1987 r.,
II SA 113/87, ONSA 1987, nr 2, poz. 63).

            Uwzględniając powyższe Starosta Zduńskowolski stwierdził, że dowody zgromadzone w sprawie dają podstawy do ustalenia – na zasadzie art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – że opisana we wniosku nieruchomość stanowi mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 8 ust. 6 ustawy zwg. Przedmiotowe mienie podlega dalszej regulacji w trybie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), bowiem
z dniem 27 maja 1990 r. mienie gminne staje się z mocy prawa mieniem gminy, na której obszarze jest położone, co wymaga potwierdzenia przez Wojewodę w formie decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty upływu czternastodniowego ogłoszenia w Urzędzie Gminy Zduńska Wola.

 
Z UP. STAROSTY
JAROSŁAW ANDRYSIAK
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Terenami
Rozwojowymi
 
………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

 

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Zduńska Wola – 3 egz. w tym:
- 1 egz. do wywieszenia na tablicy ogłoszeń
- 1 egz. do przekazania w sposób zwyczajowo przyjęty
- 1 egz. z podanym terminem wywieszenia do zwrotu.

Do wiadomości:

  1. Ewidencja gruntów w/m,
  2. Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli – V Wydział Ksiąg Wieczystych,
  3. a/a.

Załączniki

Decyzja pdf, 303 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij